Версия за печат

BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свиленград, бул. България №32, За: Розалина Караиванова, Мариана Димитрова, РБългария 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74308; 0379 74349, E-mail: op_otdel@abv.bg, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Общинска администрация, стая 308

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://svilengrad.nit.bg/publichni-pokani/dostavka-na-2-br.-avtomobili.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка чрез закупуване на два броя нови леки автомобили тип „миниван” за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Свиленград.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34110000

Описание:

Леки автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Два броя нови леки автомобили тип „миниван” Максималната стойност на поръчката 30 000 лв без ДДС и 36 000 лева с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Гр. Свиленград

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към автомобилите, предмет на настоящата поръчка: 1. Да са нови и неупотребявани; 2 Доставените автомобили трябва да бъдат с доказан произход, придружени със сертификат за съответствие, както и да могат да бъдат регистрирани съгласно действащото законодателство на Европейския съюз и на Република България; 3. Всеки от доставяните автомобили трябва да бъде окомплектован съгласно чл. 139, ал.2 от Закона за движението по пътищата, пълноразмерна резервна гума, крик и комбиниран ключ за гуми, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация, всички на български език. 4. Гаранционни и сервизни условия: - Участникът трябва да предложи пълна гаранция на автомобилите минимум 5/пет/ години или 100 000/сто хиляди/ километра пробег, което от събитията настъпи първо. -Участникът трябва да представи списък с дейностите, включени в обслужването на автомобилите по време на гаранционния срок. Всички разходи по отстраняването на гаранционни проблеми, ремонти или замяната на дефектирали части и устройства, както и транспортирането на автомобила от месторазположението му при Възложителя до оторизирания сервиз и обратно по време на гаранционния срок са за сметка на Изпълнителя. - При направена рекламация от страна на възложителя в рамките на гаранцията, изпълнителят трябва да осигури приоритетно приемане в сервизната база на автомобилите за ремонт и обслужване – до 12 часа от писмена заявка на Възложителя, като срокът за изпълнение на ремонта да е не повече от 20 календарни дни след доставка на необходимите резервни части и агрегати. Документи, придружаващи автомобила при доставка: Декларация от официален вносител и сертификат за съответствие с екологични норми Евро 6. договор за покупко-продажба на автомобилите и всички документи, необходими за регистрация на автомобилите; приемо-предавателен протокол, фактура за закупуване на МПС, инструкция за експлоатация на автомобила на български език гаранционна и сервизна книжка В случай, че в техническата спецификация са посочени конкретен модел, марка, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство – да се чете и разбира или „еквивалентно”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на участниците ще се извърши по критерий “икономически най-изгодна оферта”, при посочените по-долу показатели за комплексна оценка: Технически критерий: К1 – Предоставяне на допълнително оборудване /климатик/ - 20 точки Икономически критерий К2 – Цена – най-ниска предложена цена от участника – 80 точки Комплексна оценка /КО/ и относителна тежест на всеки един критерий КО = К1 + К2 1.К1 – Предоставяне на допълнително оборудване /климатик/ - 20 точки Участник, който не предложи допълнително оборудване/климатик/ ще получи „0” точки по този критерий 2.Оценката на всяко ценово предложение /К2/ се изчислява по формулата: К2 = ( Цена мин. / Цена инд.уч.)x80 , където: К2 – оценката на оценявания участник по критерий „цена” Цена мин – най-ниска предложена цена Цена инд. - цената, предложена от оценявания участник На първо място се класира участника, който има най-висока комплексна оценка /КО/.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/03/2016 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие в обществената поръчка с приложенията може да бъде намерена в „Профил на купувача” на електронната страница на Община Свиленград на следния адрес:http://svilengrad.nit.bg/publichni-pokani/dostavka-na-2-br.-avtomobili. Изтеглянето на документацията е безплатно.Разглеждането на офертите ще се извърши на 15.03.2016г. от 13:30 ч. в малката заседателна зала на Общинска администрация- гр. Свиленград, ет.2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители /чл.68.ал.3 от ЗОП/, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на ОбА-Свиленград. Офертите да бъдат изпращани на следния адрес:гр. Свиленград, бул. "България"№32, Общинска администрация,стая 302.При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаването на офертите, възложителят най-късно на следващия ден публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/03/2016