Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НАИМ-БАН, Съборна 2, За: Надя Николова, България 1000, София, Тел.: 02 9882406, E-mail: admin@naim.bg, Факс: 02 9882405

Място/места за контакт: Надя Николова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naim.bg.

Адрес на профила на купувача: http://naim.bg/bg/content/news/600/885/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Печат на списание "Известия на Националния археологически институт", том XLIII.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22211000

Описание:

Специализирани списания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Офсетов печат (вкл. експониране на филм, печат, хартия, книговезка работа до завършен продукт), пакетиране и доставка на адрес в гр. София, ул. „Съборна" № 2: • формат – 210/297 мм обрязан; 215/307 необрязан; • обем – 496 стр. • хартия тяло – 115 г хром-мат; • цветност тяло – 1+1; • хартия корица – 300 г хром-мат; • цветност корица – 4+0, мат ламинат; • корица скрепване – термолепене с гръбче; • тираж – 200 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. При изпълнение на предмета на поръчката изпълнителят тряБва да се придържа към Техническото задание на Възложителя – Приложение № 1, като спазва и: • Качество на листов офсетов печат; • Отпечатаното издание да няма дефекти в изображенията и да няма разлика между отделните бройки; • Печатът трябва да е съобразен със стандарт FOGRA. 2. Да не са налице остоятелство по чл. 47, ал.1, т. 1 и чл. 47, ал.5 от ЗОП 3. Да притежават валиден сертификат за качество на печат ISO 9001:2008 или еквивалентен. 4. Срокът на валидност на оферта да е 60 календарни дни, счетано от крайния срок за подаване на оферти. 5. Срокът за изпълнение на поръчката е 15 /петнадесет/ работни дни от подписване на договора и представянето на файловете в електронен вариант.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите трябва да съдържат : 1. Данни за лицето, отправило предложението – наименование, ЕИК (съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или Удостоверение за актуално състояние на съдебна регистрация), телефон, лице за контакт и адрес за кореспонденция; 2. Техническа и ценова оферта, съгласно приложени образци – Приложения № 2 и № 3; 3. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1 и чл. 47, ал.5 от ЗОП- Приложения № 4 и № 5; 4. Заверено копие от искания сертификат за качество на печат ISO 9001:2008 с подпис и печат „Вярно с оригинала“ 5. Декларация за приемане на условията в проекта на договор за обществената поръчка - Приложение No 7. Поканата и приложените към нея документи за участие са достъпни на интернет страницата на НАИМ-БАН : http://naim.bg/bg/content/news/600/885/ в раздел „Новини“ – „Профил на купувача“ Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на НАИМ-БАН, ул. "Съборна" №2. На плика трябва да е написан предметът на обществената поръчка, името, адресът на фирмата и данни за контакти (телефон и ел. поща). Офертите се подават до 17:00 часа на 15.03.2016 на адрес гр. София, ул. „Съборна“ №2 в деловодството на НАИМ-БАН. Учасникът следва да изпрати офертата си, така че да обезпечи нейното пристигане на адреса посочен от Възложителя преди изтичане на срока за подаване на оферти. Офертите ще бъдат отворени публично от назначена от Възложителя комисия на 16.03.2016 г. в 11:00 часа в сградата на Археологическия музей, София, пл. „Александър Батенберг“ № 1 – Заседателна зала. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на режима за достъп в сградата. С класираният на първо място учасстник се сключва договор за изпълнение на поръчката след представяне на документи за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1,т.1 от ЗОП – валидно свидетелство за съдимост. Приложение : 1. Техническо задание – Приложение № 1 2. Техническа оферта – Приложение № 2 3. Ценова оферта – Приложение № 3 4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1 – Приложение № 4 5. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.5 от ЗОП – Приложение № 5 6. Проект на договор - Приложение № 6

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/03/2016