BG-Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Северозападно държавно предприятие, бул. Христо Ботев № 2, ет. 3, За: Тошко Брайков, Петрана Петрова, Република България 3000, Враца, Тел.: 092 620032, E-mail: szdp@abv.bg

Място/места за контакт: Административната сграда на СЗДП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160229mUwB6507256.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на материали за маркиране за нуждите на СЗДП - ТП ДГС/ДЛС” Материалите включват: клупи за маркиране, клупи за кубиране, спрейове за маркиране и креди, във видове и количества, описани в документацията Уникален номер на поръчката: 20160229mUwB6507256

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44800000, 44922100

Описание:

Бои, лакове и маджуни
Креда


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Специализиран горски спрей за маркиране - 0,500 ml - 4592 бр. (256 бр. цвят червен; 1687 бр. цвят оранжев; 1685 бр. цвят син; 88 бр. цвят ярко зелен; 752 бр. цвят електриково жълт; 124 бр. цвят бял); клупи за маркиране с дължина 500мм - 7 бр.; клупи за маркиране с дължина 720 мм - 6 бр.; клупи за кубиране с дължина 720 мм - 17 бр.; клупи за кубиране с дължина 1000 мм - 12 бр; креди - 880 броя (554 бр. синя; 244 бр. черна и 82 бр. червена).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административните сгради на Териториалните поделения на Северозападно държавно предприятие

NUTS:

BG31

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (законен или упълномощен представител); 2. Документи, удостоверяващи правосубектност:2.1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност когато участникът е физическо лице. 2.2. При участници обединения-документ (оригинал) подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.2.1 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 3. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) - представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация (т.54.2.1 и/или 54.2.2 по-горе), а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да е нотариално заверено и да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 4. Декларации по чл.47, ал.1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП (оригинал) - представят се по приложените образци към настоящата документация (Приложение №6); 5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако участникът предвиждат такива (Приложение №8); 6. Участникът следва да декларира, че материалите, предмет на настоящата поръчка ще са нови и оригинални, и не съдържат толуол, кадмий, олово и други тежки метали. Представя се декларация в свободен текст; 7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Приложение №10); 8. Административни сведения за участника (Приложение №11); 9. Техническо предложение (Приложение №5); Към техническото предложение всеки участник да представи описание на техническите характеристики или технически спецификации на всички предлагани от тях материали, както и копия от удостоверения от прозводителя, налични сертификати за качество и други, с които разполага. * Техническите изисквания, на които трябва да отговаря „специализирания горски спрей за маркиране” са: - специализиран горски спрей за маркиране на стояща дървесина в гората; - безвреден при изпълнение без предпазни средства; - възможност за нанасяне върху влажна и непочистена повърхност, без предварително почистване; - работен диапазон до – 20 градуса по целзий; - опаковка от 500ml; - сигнални/неонови светове; - ергономичност на капачката; - продуктите следва да са сертифицирани по KWf – тест или еквивалентен сертификат; - материалите трябва да осигуряват трайно маркиране на дървесината. * Техническите изисквания, на които трябва да отговаря „клупите за маркиране и кубиране” са: - удостоверение за съответствие на стандарт БДС 7961-70 или еквивалентен. - участникът следва да представи четливо заверено копие на валиден сертификат. 10. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – в оригинал. Подготвя се от участника по образеца за „Ценово предложение” (Приложение №7). ВАЖНО: Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който не е представил някой от гореизброените документи.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се представят от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата/куриер в горепосочения срок на адрес: гр. Враца, п.к. 3000, обл. Враца, Северозападно държавно предприятие ДП. Приложената документация към публичната покана е БЕЗПЛАТНА и достъпна на профила на купувача на електронната страница на СЗДП - http://www.szdp.bg/ Отварянето на офертите ще извърши на 14.03.2016г. от 10.00 часа в Административната сграда на СЗДП. Отварянето е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2016