Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД - София, ул. Доктор Любен Русев № 1, За: Боряна Колевска, Република България 1113, София, Тел.: 02 9702283, E-mail: svnaum.obshtestveni_porachki@abv.bg, Факс: 02 8709309

Място/места за контакт: Адресът на управление на възложителя: гр. София, ул. Доктор Любен Русев № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/publichni-pokani.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обект на обществената поръчка е извършването на строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП "Св. Наум" ЕАД, съгласно утвърдена Техническа спецификация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45261100

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на покривни конструкции


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обществената поръчка обхваща седем обособени позиции, подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

257024 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Адресът на управление на Възложителя - гр. София, ул. Доктор Любен Русев № 1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Общи изисквания В обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения.Участниците се представляват от законните си представители или от лице, упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка или в обществени поръчки. Овластяването се извършва посредством нотариално заверено пълномощно, което се прилага в оригинал или под формата на нотариално заверено копие към офертата. В случай, че участникът участва като обединение, изброените по долу изисквания, ще се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят споразумение. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, документите за доказване на техническите възможности се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен да заяви в офертата си, дали при изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители и какъв ще бъде делът и видът на участието на подизпълнителите в изпълнението на поръчката. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. При подаване на офертата си участникът може да посочи чрез изрично отбелязване коя част от нея има конфиденциален характер, като постави гриф „Конфиденциална информация” или „Търговска тайна” върху всяка страница на документите, за които счита, че съдържат такава информация, да посочи правното основание за необявяването й, и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 и чл. 73, ал. 4 от ЗОП. 2. Минимални изисквания за участие Участниците в настоящата обществена поръчка следва да имат актуална регистрация в Централния професионален регистър на строителите към Камарата на строителите за съответните дейности/група строеж в зависимост от обособената позиция, за която подават оферта. Участниците в настоящата обществена поръчка следва да ПРИТЕЖАВАТ ОПИТ В ИЗВЪРШВАНЕТО НА строително-монтажни работи - за последните 5 години преди подаването на офертата участниците да са изпълнили строителни дейности, които са еднакви или сходни с дейностите, предмет на обществената поръчка. Участниците в настоящата обществена поръчка следва да притежават валидна застраховка (професионална отговорност) – заверено копие на валидна застраховка за професионална отговорност на лицето (лицата), което ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнението на задълженията им с минимална застрахователна сума, определена по реда на НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Ако участниците в настоящата обществена поръчка са изпълнявали строително монтажни работи за възложителя през предходните 24 месеца от датата на публикуване на поканата, същите следва да са изпълнили обществената поръчка качествено и в договорените срокове.Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на оферти служебно извършва проверка за горните обстоятелства. Комисията не оценява и не класира офертите на участниците, които не отговарят на минималните изисквания на възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

ПТ1 – показател „Цена“ Максималната стойност на ПТ1 е 35 точки. ПТ2 – показател „Техническа оценка“. Максималната стойност на ПТ2 е 50 точки. ПТ3 – показател „Срок за изпълнение на строително-монтажните работи“. Максималната стойност на ПТ3 е 15 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/03/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пликът с офертата трябва да съдържа: Списък на документите в офертата – в свободна форма; Административни сведения за участника – по образец;При участник обединение – заверено копие на договора за обединение, а когато в договора за създаване на обединението не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият обединението;Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато офертата не е подписана от представляващия участника); Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата – оригинал, по образец. За строителството, включено в списъка на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката участникът: а) посочва публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството ИЛИ б) прилага удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, ИЛИ в) прилага копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; За доказване на техническите възможности за изпълнение на поръчката възложителят изисква признат опит в изпълнението на строителство - за последните 5 години преди подаването на офертата участниците да са изпълнили строителни дейности, които са еднакви или сходни с дейностите, предмет на обществената поръчка; Валидна застраховка (професионална отговорност) – заверено копие на валидна застраховка за професионална отговорност на лицето (лицата), което ще осъществява/т строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнението на задълженията им с минимална застрахователна сума, определена по реда на НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, както следва: - за обособена позиция І - застраховка за V категория строеж съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от ЗУТ -70 000 лв.; - за обособени позиции ІІ, ІІІ и IV - застраховка за II категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 от ЗУТ - 400 000 лв.; - за обособени позиции V, VI и VII застраховка за IV категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ - 100 000 лв. Застраховката трябва да е със срок на валидност минимум до срока на валидност на офертите. Декларация за ползването на подизпълнители – оригинал, по образец; Удостоверение и талон за вписване в ЦПРС при Камарата на строителите в България или декларация за вписване на участника с посочване на обхвата на вписването – на основание чл. 49, ал. 1 от ЗОП; Техническо предложение – оригинал, по образец;При изготвянето на Техническото предложение участниците следва да се съобразят със следното изискване: предложеният срок за изпълнение за всяка обособена позиция поотделно не трябва да бъде по-кратък от: Позиция № 1 - 16 работни дни;Позиция № 2 - 25 работни дни; Позиция № 3 – 36 работни дни; Позиция № 4 – 45 работни дни; Позиция № 5 – 58 работни дни; Позиция № 6 – 12 работни дни; Позиция № 7- 45 работни дни.Предлаганият гаранционен срок не трябва да е по-голям от 10г.; Ценово предложение - по образец; Максималният процент непредвидени разходи за съответните позиции е посочен в документацията;Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка. Постъпилите оферти ще бъдат отворени на 15.03.2016г., в 10:00 ч., в учебната зала на ДКБ на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев” № 1.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/03/2016