Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална Електрическа Компания ЕАД, ул. Веслец 5, За: По обществената поръчка - Валентина Гечева, тел. № 02 9263408; По технически въпроси - Румяна Каменова ,тел: 029885615 в. 251 ; Георги Доганов , тел. 032 904 457, Р България 1040, София, Тел.: 02 9263408, E-mail: vgecheva@nek.bg, Факс: 02 9801971

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nek.bg.

Адрес на профила на купувача: http://nek.bg/index.php/bg/profil-na-kupuvacha/publichni-pokani/544-16ip050a005.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на зарядни устройства, компресори и токозахранващи системи за захранване на операторските станции.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31153000, 31158200, 31155000

Описание:

Токоизправители
Компресор
Инвертори


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция 1. Доставка на три броя зарядно - стартерни устройства. Обособена позиция 2. Доставка на два броя компресори. Обособена позиция 3. Доставка на два броя токозахранващи системи за захранване на операторските станции

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

27600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ул. „Мими Балканска“ № 5 и гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 244

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Заверено копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 на производителя на стоките за внедрена система за управление на качеството или еквивалентен, издаден от независими лица, акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Забележка: Заверено копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 на производителя на стоките за внедрена система за управление на качеството или еквивалентен се представя за всяка обособена позиция. 2.Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка Минимално изискване: Участникът трябва да има изпълненa минимум 1 (една) доставка, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на оферта. Забележка: Списъкът се представя от участника подаващ оферта по обособена позиция 3. Под еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка Възложителят разбира: токозахранващи системи.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Гаранционен срок (ГС) -0.10 Срок на изпълнение(СИ) -0.30 Обща цена (ОЦ) -0.60

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

В офертата си, съгласно чл.101в от ЗОП участниците да представят следните документи: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Представяне на участника; 3.Техническо предложение, изготвено в съответствие с образеца на Възложителя, с посочените приложения ; 4.Ценово предложение, изготвено в съответствие с образеца на Възложителя, с посоченото приложение; 5.Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС), ( по образец). 6.Заверено копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 на производителя на стоките за внедрена система за управление на качеството или еквивалентен, издаден от независими лица, акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 7.Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка. - Отварянето на офертите ще се извърши на 14.03.2016 г. от 14:00 часа, в ЦУ на НЕК ЕАД, гр. София, ул. "Веслец" № 5, ет. 6 от комисията назначена от Възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2016