Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. Цар Освободител №1, За: Гергана Савова, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: g_tujarova@abv.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2016-003.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Обществен превоз на пътници по Областна и Републиканска транспортни схеми”, по осемдесет и три обособени позиции. Обособените позиции и прогнозните стойности се съдържат в документацията за участие и Техническата спецификация - Приложение № 1 към нея. Финансиране – чрез компенсации от Държавния бюджет за извършени безплатни и по намалени цени пътувания на определени категории пътници, по реда и при условията на Наредба за условията е реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите. Плащането ще се осъществява след постъпване на средствата от Републиканския бюджет по бюджета на Възложителя и след представени от изпълнителя на опис-сметка за издадените билети, на правоимащите, подлежащи на компенсиране със средства от Републиканския бюджет, съгласно изискванията на Наредбата, към която/които се прилагат дубликатите на билетите и копие на Акт за раждане за деца до 7 години (за обособените позиции от Републиканската транспортна схема) и/или справка/и за изминатият пробег в киломерти (за обособените позиции от Областната транспорта схема).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обществен превоз на пътници по Областна и Републиканска транспортни схеми”, по осемдесет и три обособени позиции. Обособените позиции са посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1, към документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Републиканска и Областна транспортни схеми

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи:1.Данни за лицето, което прави предложението-Обр №1;2.В случай,че участникът участва като обединение (или консорциум),което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ-споразумение или договор.Подробна информация за съдържанието на документа се съдържа в документацията за участие.3.Техническо предложение-Обр №2;4.Ценово предложение-Обр №3;5.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б.„а” до б.„д” и ал.5 от ЗОП–попълва се,подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документация Обр №4,от лицата посочени в чл.47,ал.4 от ЗОП.6.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:6.1.Списък на услугите,които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка,изпълнени през последните три години,считано от датата на подаване на офертата,с посочване на стойностите,датите и получателите,заедно с доказателство за извършената услуга–Обр №5.Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение,издадено от получателя или от компетентен орган,или чрез посочване на публичен регистър,в който е публикувана информация за услугата.Минимални изисквания:Всеки участник трябва да е изпълнил поне 1 (една) еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката.Заб:Еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката е услуга за извъшване на обществена транспорт на пътници.6.2.Декларация за МПС,с които ще се изпълнява съответната/ните обособена/и позиция/и, за която/които участникът е подал оферта–Обр №6,с приложени към нея заверени копия на свидетелство за регистрация на МПС–част І;контролния толон за преминат годишен технически преглед;документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност” за МПС и задължителна застраховка „Злополука на пътниците” на превозвача.Минимални изисквания:За всяка обособена позиция,за която се подава оферта всеки участник трябва да има на разположение,за срока на договора,1 основен автобус и 1 резервен автобус.Заб:Един и същ основен автобус може да бъде посочен като основен в повече от една обособена позиция при условие,че маршрутните разписания на обособените позиции,в които е посочен като такъв не се засичат.Един и същ резервен автобус може да бъде посочен като резервен в до 10 обособени позиции,включително.6.3.Декларация за база,за сервизно обслужване и поддържане в изправност на автобусите и за местодомуването им.Минимални изисквания:Всеки участник следва да разполага,за срока на договора,с база за сервизно обслужване и поддържане в изправност на автобусите и за местодомуването им на територията на Община Сливен.7.Заверено копие на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България и удостоверение за ППС за обществен превоз на пътници на територията на Република България за всеки автобус,предложен за изпълнение на обособена/ни позиция/и на обществената поръчка или копие на лиценз на Общността и заверени копия към него,съответстващи на броя на предложените автобуси за изпълнение на обособена/ни позиция/и на обществената поръчка.8.Видовете работи от предмета на обособената позиция на поръчката,които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обособената позиция на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите–свободни форми.Заб:Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ–свободна форма удостоверяващ обстоятелството.9.Декларация за приемане на условията в проекта на договора-Обр №7;10.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата,в случай,че няма/т представителни функции.11.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.Продалжава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

„Икономически най-изгодна оферта” за изпълнението на всяка обособена позиция на обществената поръчка ще бъде определена по следната математическа формула: КО = К1*0,30 + К2*0,30 + К3*0,40 Където: Показател К1 – Възраст на предложения автобус, за обособената позиция – тежест в комплескната оценка – 0,30 К2 – Екологични характеристики на автобуса, за обособената позиция – тежест в комплескната оценка – 0,30 К3 – Предлагана цена, за обособената позиция - тежест в комплексната оценка – 0,40 1. Оценка показател К 1 „Възраст на предложения автобус, за обособената позиция” - определя се в зависимост от възрастта на основния автобус, за обособената позиция, като точките се определят по следната таблица: № Възраст на основния автобус Точки 1. до 5 години, включително - 100 точки 2. над 5 години до 10 години, включително - 80 точки 3. над 10 години до 15 години, включително - 40 точки 4. над 15 години до 20 години, включително - 20 точки 5. Над 20 години - 1 точка Максималната стойност на показател К1 е 100. 2. Оценка показател К 2 „Екологични характеристики на основния автобус, за обособената позиция” - определя се в зависимост от екологичните характеристики на основния автобус, за обособената позиция, като точките се определят по следната таблица: № Екологични характеристики на основния автобус Точки 1. EURO 6 - 100 точки 2. EURO 5 - 80 точки 3. EURO 4 - 60 точки 4. EURO 3 - 40 точки 5. EURO 2 - 20 точки 6. EURO 1 - 10 точки 7. Превозни средства, които не отговарят на нито едно от изискванията - 1 точка Максималната стойност на показател К2 е 100. 3.Оценка на показател К3 „Предлагана цена, за обособената позиция” - определя се по следната формула: ПЦ (минимум лева) К3 = --------------------------- * 100 ПЦ (участник) където „ПЦ (минимум лева)” е най-ниската предложена цена на билета с включен ДДС за обособената позиция на обществената поръчка, а „ПЦ (участник)” е предложена цена на билета с включен ДДС за обособената позиция на обществената поръчка, от оценявания участник по този показател. Участникът с най-ниска предложена цена на билета с включен ДДС за обособената позиция на обществената поръчка получава най-висок брой точки, а за всеки следващ участник броя точки се намалява съобразно стойностите, определени по цитираната формула. Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка КО, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока комплексна оценка КО на офертата, за обособената позиция. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на обособената позиция на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката": Забележки: Към документацията е приложен Проект на договор - Образец № 8, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.5, т.3 Съдържание на офертата, от документацията за участие.Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3 Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1 и т. 2, от ЗОП. Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.Срокът на валидност е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със средства от Републиканския бюджет.Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите: 12.03.2016 г., 10:00 часа, в зала № 119, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1.Преди сключване на договор класираният на първо място участник,за съответната обособена позиция представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б."а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2016-003.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2016