Версия за печат

BG-Кубрат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Кубрат, ул. Княз Борис I № 1, За: Ренета Филипова, Република България 7300, Кубрат, Тел.: 0848 72020, E-mail: kubrattown@abv.bg, Факс: 0848 73205

Място/места за контакт: община Кубрат

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.kubrat.bg.

Адрес на профила на купувача: http://kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile_pp.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за услуга с предмет: „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството в четири обособени позиции“, както следва" Обособена позиция № 1 – „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на проект: „Рехабилитация на път RSE2170 /III – 2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливополе – Кубрат) – Сеслав - /II – 23/ и път RAZ3061 / II – 23, Беловец – Кубрат/ - Горичево – Божурово/ III - 2102/ на територията на община Кубрат“, включваща: Дейност № 1: Проучвания, замерване и проектиране до фаза технически проект. Дейност 2: Упражняване на авторски надзор по време на строителството Обособена позиция № 2 – „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на проект: „Реконструкция на компрометирани участъци от водопроводна мрежа в с. Бисерци и с. Тертер, община Кубрат“ Дейност № 1: Проучвания, замерване и проектиране до фаза технически проект. Дейност 2: Упражняване на авторски надзор по време на строителството Обособена позиция № 3 – „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на проект: „Рехабилитация на улици в населени места на община Кубрат“ Дейност № 1: Проучвания, замерване и проектиране до фаза технически проект. Дейност 2: Упражняване на авторски надзор по време на строителството Обособена позиция № 4 – „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на проект: „Строително-монтажни работи за рехабилитация на улици в населени места на община Кубрат“ Дейност № 1: Проучвания, замерване и проектиране до фаза технически проект. Дейност 2: Упражняване на авторски надзор по време на строителството

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В обхвата на обособена позиция № 1 се включва проектиране до фаза технически проект на рехабилитация на общински път RSE2170 /III – 2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливополе – Кубрат) – Сеслав - /II – 23/ с обща дължина 12,700 км, от които извън регулация около 7,2 км, а в регулация 1,2 км. и път RAZ3061 / II – 23, Беловец – Кубрат/ - Горичево – Божурово/ III - 2102/“ с обща дължина 9,00 км, от които извън регулация са около 4 км. В обхвата на обособена позиция № 2 се включва проектиране до фаза технически проект на реконструкция на водопроводна мрежа в с. Бисерци с обща дължина около 9000 м и реконструкция на водопровод с.Тертер с обща дължина около 1000 м. В обхвата на обособена позиция № 3 се включва проектиране до фаза технически проект на рехабилитация на улици в населените места с обща дължина 6 291 м. В обхвата на обособена позиция № 4 се включва проектиране до фаза технически проект на рехабилитация на улици в населените места с обща дължина 10 067 м. Общата стойност на поръчката е 50 000 лв. без включен ДДС, разпределени по обособени позииции и дейности както следва: За Обособена позиция № 1 – „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на проект: „Рехабилитация на път RSE2170 /III – 2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливополе – Кубрат) – Сеслав - /II – 23/ и път RAZ3061 / II – 23, Беловец – Кубрат/ - Горичево – Божурово/ III - 2102/ на територията на община Кубрат“ Дейност № 1 – максимална стойност 14 000 лв. без включен ДДС; Дейност № 2 - максимална стойност 1 000 лв. без включен ДДС. Обособена позиция № 2 – „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на проект: „Реконструкция на компрометирани участъци от водопроводна мрежа в с. Бисерци и с. Тертер, община Кубрат“ Дейност № 1 – максимална стойност 14 000 лв. без включен ДДС; Дейност № 2 - максимална стойност 1 000 лв. без включен ДДС. Обособена позиция № 3 – „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на проект: „Рехабилитация на улици в населените места на община Кубрат“ Дейност № 1 – максимална стойност 9 250 лв. без включен ДДС; Дейност № 2 - максимална стойност 750 лв. без включен ДДС. Обособена позиция № 4 – „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на проект: „Строително-монтажни работи за рехабилитация на улици в населени места на община Кубрат“ Дейност № 1 – максимална стойност 9 250 лв. без включен ДДС; Дейност № 2 - максимална стойност 750 лв. без включен ДДС. Схема на плащане За дейност № 1 - авансово плащане в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на обществената поръчка, определена с договора за всяка обособена позиция поотделно и представяне на оригинална фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; - окончателно плащане в размер на 80% (осемдесет процента) от стойността на обществената поръчка, определена с договора за всяка обособена позиция поотделно след предаване на техническите проекти с приемо – предавателен протокол и представяне на оригинална фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За дейност № 2 - плащането ще се извърши след въвеждане на обекта в експлоатация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Кубрат

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общи и административни изисквания. 1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. 2. Всеки участник кандидатства за всички обособени позиции. Подписването на договор се извършва за всяка обособена позиция поотделно. 3. Преди сключване на договора определеният изпълнител следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавта, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на Възложителя и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.5 от ЗОП. 4. В случай, че участникът участва като обединение, изброените по долу изисквания, с изключение на административните изисквания, ще се прилагат за обединението като цяло. 4.1.1 В случай, че участникът е Обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, членовете на Обединението следва да са сключили договор за обединение. Договорът за обединение, следва да бъде представено като заверено копие и в текста му задължително трябва да се съдържа посочване на: (1) представляващия Обединението; (2) Възложителя и (3) публичната покана, за участие, в която се обединяват. Договорът за обединение трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: - всички членове на Обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора. - всички членове на Обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. - е направено разпределение на дейностите между отделните членове на Обединението, с ясно и конкретно посочване на обекта/ите и/или дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за изпълнение на обществената поръчка. Участниците в Обединението трябва да определят едно лице, което да представлява Обединението за целите на поръчката. В случай, че в договора за обединение не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, следва да се представи документ, подписан от лицата в обединението , в което да се посочва представляващият. Не се допускат промени в състава на Обединението след подаването на офертата. Когато не е приложен договор за обединение, или в приложения договор за обединение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на Обединението се е променил след подаването на офертата – участникът може да бъде отстранен от участие в обществената поръчка. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. 4.1.2. Участникът може да предвиди участието на свои подизпълнители за изпълнението на част от дейностите по поръчката. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Участниците се представляват от законните си представители съгласно учредителен акт или от лица, специално упълномощени за участие в обществената поръчка, което се доказва с нотариално заверено пълномощно. Продължава в поле "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Обща оценка – О – максимален брой – 100 точки Оценка на офертите При оценката на офертите първо се разглежда техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват. 1. Техническа оценка T – коефициент на тежест на техническата оценка - 50 Оценката на техническите предложения се извършва от комисията, в съответствие с методиката за оценка, на база представените от участника документи, свързани с изпълнението на поръчката. Показатели за оценка на техническото предложение. Общата техническа оценка на всяко едно от предложенията за всяка обособена позиция поотделно се изчислява по следната формула: Т = TA + TБ, където TA - Управление на риска – 30 т. За показател ТА участникът може да получи 30 т., 15т. или 5 т. Участиникът се отстранява от участие на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 ако при описаните елементи за съответствие на съдържанието на обяснителната записка с изискванията на Възложителя се съдържат съществени пропуски. TБ - Срок за изготвяне на технически проект – 20 т. TБ = TБ, min. / TБ, участн. x 20 TБ, min – е минималния предложен срок за съответната обособена позиция сред всички допуснати до оценка оферти TБ, участн. – е предложения срок за съответната обособена позиция в оценяваната оферта TБ се изчислява до втория знак след десетичната запетая. Забележка!!! Техническото предложение трябва да е изготвено от участника въз основа на неговия опит. 2. Финансова оценка – Ф – коефициент на тежест на финансовата оценка – 50 Финансовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в обществената поръчка. При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата. Оценка на финансовото предложение. Ф – финансова оценка на предлагана от участника цена за изпълнение на съответната обособена позиция, която се изчислява по формулата: Ф = Цmin / Цn х 50, където: Цmin – е минималната предложена цена в лева за съответната обособена позиция сред всички допуснати до оценка оферти Цn – предложената цена за съответната обособена позиция в лева в оценяваната оферта. Ф се изчислява до втория знак след десетичната запетая. 3. Обща оценка – О – максимален брой – 100 точки Общата оценка е сбор на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка: О = Т + Ф, където О– общата оценка на оценяваната оферта за съответната обособена позиция, Т – техническата оценка на оценяваната оферта за съответната обособена позиция, Ф – финансовата оценка на оценяваната оферта за съответната обособена позиция. Крайно класиране на Участниците Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник за съответната обособена позиция. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от поле "Изисквания за изпълнение на поръчката" 4.1.3. Не може да участва във възлагането на публична покана лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в публичната покана всеки участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал, 1 и ал. 5 от ЗОП. *** Наличието/липсата на изброените по-горе обстоятелства се удостоверяват с: Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. 5. Икономически и технически изисквания: 5.2 Икономически и финансови възможности – Възложителят не поставя изисквания за икономически и финансови възможности на участника. 5.3. Технически възможности и квалификация 5.3.1. Участникът, за последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил: минимум 1 /една/ услуга за изготвяне на технически проект за изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт (нямащ характер на текущ ремонт) на пътища, съдържащ част „Изграждане на подземни мрежи за широколентов интернет“ или еквивалентна; 1 /една/ услуга за изготвяне на технически проект за изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт (нямащ характер на текущ ремонт) на водопровод и 1 /една/ услуга за изготвяне на технически проект за изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт (нямащ характер на текущ ремонт) на улици. *** Обстоятелството се удостоверява със: Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 на изпълнените услуги с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата публична покана, придружен с удостоверения, издадени от получателя или компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Забележка: Участникът може да се позове на предходни изпълнени услуги, които е изпълнил като главен изпълнител/ член на обединение/подизпълнител в случаи, че извършената от него услуга отговаря на минималното изисквание на Възложителя. За изпълнена услуга се счита тази, за която има издадено разрешение за строеж за съответния технически проект. 5.3.2. Участникът трябва да разполага към момента на подаване на офертата и през целия период на осъществяване на предмета на поръчката: 5.3.2.1. Екип проектанти с пълна проектантска правоспособност както следва: • Проектант по част “Пътна” – 1 брой; • Проектант по част “ВиК” – 1 брой; • Проектант геодезист – 1 брой. 5.3.2.2. Проектанти по част „Организация и безопасност на движението“; „Пожарна безопасност“; „ПБЗ“, „ПУСО“ и „Изграждане на подземни мрежи за широколентов интернет“, притежаващи удостоверения за правоспособност по съответната част. Допуска се предложените проектанти с пълна проектантска правоспособност по т. 5.3.2.1., притежаващи и удостоверения за правоспособност по част „Организация и безопасност на движението“; „Пожарна безопасност“; „ПБЗ“, „ПУСО“ да докажат поставеното изискване в т. 5.3.2.2. *** Обстоятелствата се удостоверява със: Списък-декларация на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на публичната покана, придружен от декларация по чл. 51а ЗОП за ангажираност на експерт. Забележки: В случай, че участникът участва като обединение, изброените по-горе изисквания се отнасят за обединението като цяло. Отварянето на офертите ще се състои на 11.03.2016 г. от 10:00 часа в Сградата на община Кубрат, на адрес: гр. Кубрат, ул. "Княз борис I" № 1. То е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която ще се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2016