Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски”, За: проф. Кирил Андонов, Република България 1700, София, Тел.: 0898 776694, E-mail: lirik54@abv.bg

Място/места за контакт: Студентски град, Сграда Ректорат

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на строителни, дърводелски, шлосерски, ВиК, Електро, ТЕЦ и свързаните с тях материали за строителство, ремонт и поддръжка за ВУСБ – Равда, общ.Несебър, обл.Бургас, за периода на 2016 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44100000

Описание:

Строителни материали и свързани с тях изделия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поради обема на всички строителни, дърводелски, шлосерски, ВиК, Електро, ТЕЦ и свързаните с тях материали, не могат да бъдат изброени в настоящата покана, но могат свободно да бъдат разгледани на официалната страница на висшето училище - http://www.nsa.bg/bg/page,1677

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

15000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

собствен или нает магазин или/и склад, на територията на община Несебър, обл.Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изпълнителят е задължен да осигури наличност на заявените от Възложителя материали в собствен или нает магазин или/и склад, на територията на община Несебър, до 3 /три/ работни дни от датата на получаване на заявката. 2.Транспортът и доставката на материалите от магазина или склада на Изпълнителя, до ВУСБ – Равда е за сметка на Възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2016 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участника следва да представи: 1. Декларация административни и банкови сведения и валидност на офертата (по образец). 2. Техническо предложение. 3. Ценова оферта (по образец). 4. Проектодоговор в три екземпляра (по образец). участниците могат да подават своите предложения всеки работен ден до 10:00 ч. на 11.03.2016 г., София, Студентски град, НСА ет.1 ст.111 “Деловодство”. Подадените след този час предложения за участие, включително и такива, чрез куриери и пощи няма да бъдат приемани за разглеждане, а участниците няма да бъдат допуснати до участие в процедурата. Дата, час и място на отваряне на офертите: 10.10 часа на 11.03.2016 г. Заседателна зала на Ректората, ет.3, НСА « Васил Левски», Студентски град, гр. София. Избраният изпълнител в срок до 3 (три) работни дни, от датата на получаване на утвърдения от Възложителя протокол за избора му за изпълнител, следва да представи: Оригинал или нотариално заверено копие на Документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП (свидетелства за съдимост на лицата представляващи участника по смисъла на 47, ал.4 от ЗОП) Оригинална декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (от лицата представляващи участника по смисъла на 47, ал.4 от ЗОП).

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2016