Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Н. Димитров, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/230-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поръчката включва доставка на работно облекло и консумативи за нуждите на лични и социални асистенти, по проект № BG05M9OP001-2.002-0169-C001 “Подкрепа за независим живот на възрастни хора и лица с увреждания“. Подробното описание на работното облекло и косумативите е съгласно Технически спецификации. Предметът на обществената поръчка е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Обществената поръчка е запазена за участие само на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г от ЗОП. Oферти могат да подават и други заинтересовани лица извън тези, за които поръчката е запазена.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

18100000, 18810000

Описание:

Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Обувки, с изключение на спортни или предпазни


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максимална стойност на поръчката: 7 150 лв. (седем хиляди сто и петдесет лева) без ДДС или 8 580 лв. (осем хиляди петстотин и осемдесет лева) с вкл. ДДС. Предметът на поръчката включва доставка на: 1. Работен панталон – 66 броя; 2. Летни чехли – 66 чифта; 3. Двулицев елек – 66 броя; 4. Водоустойчива престилка – 66 броя; 5. Тениски с къс ръкав – 66 броя; 6. Памучни блузи с дълъг ръкав – 66 броя; 7. Ръкавици за еднократна употреба / пакет х100 бр./ – 132 броя; 8. Мокри кърпи /пакет х100/ - 264 броя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

7150 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 1. Представената оферта трябва да съдържа: 1.1. Представяне на участника - Попълнен Образец № 1, съдържащ данни за лицето, което прави предложението - посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 1.2. Техническо предложение – по Образец № 2; 1.3. Ценова оферта – по Образец № 3; 1.4. Декларация за приемане условията на проекта на договор - Образец № 4. 2. Други изисквания. Офертата се изготвя на български език и се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител. Представянето на офертата означава, че УЧАСТНИКЪТ приема изцяло всички общи и специални изисквания на настоящата покана. Всички документи, представляващи копия, задължително се парафират “Вярно с оригинала”, подпис/ печат. Всеки участник може да представи само една оферта. Варианти не се допускат. Когато едно или повече от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват. Кандидатът или участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва в обществена поръчка, при условие че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация. Срокът за изпълнение на дейностите започва да тече от датата на подписването на договора и от двете страни и е със срок до 31.08.2017 г., или до изчерпване сумата по договора. Срокът за изпълнение на конкретните доставки по поръчката се посочва в техническото предложение и не може да бъде повече от 15 кал. дни, считано от датата на получаване на възлагателните писма.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Офертата се представя в деловодството на Община Габрово в срок до 16.30 часа на 11.03.2016 г. в запечатан непрозрачен плик. Пликът с офертата следва да съдържа следния надпис: ОФЕРТА Община Габрово гр. Габрово 5300; пл. ”Възраждане ” № 3 за: „Доставка на работно облекло и консумативи за нуждите на лични и социални асистенти“ ........................................................................................................................... /име на Участника/ ....................................................................................................................................................... /адрес за кореспонденция/ ....................................................................................................................................................... /лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ 2. Офертите ще се отварят в 09:00 часа на 14.03.2016 г. в сградата на Община Габрово – пл. Възраждане №3. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ - минимум 90 календарни дни. Срокът на валидност на офертата се определя от участника и не може да бъде по-малък от 90 календарни дни считано от крайната дата за подаване на офертите. Лице за контакти: Николай Димитров - ст. експерт отдел ОПКПЧП, тел. 066 818 382 Приложения към настоящата покана: Образец № 1 – Представяне на участника; Образец № 2 - Техническо предложение; Образец № 3 - Ценова оферта; Образец № 4 - Декларация за приемане условията на проекта на договор; Образец № 5 - Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – за сведение; Технически спецификации; Проект на договор;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2016