Версия за печат

BG-Търговище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса-Търговище, ул. Трайко Китанчев №37, За: Димитринка Неделчева Ботева, РБългария 7700, Търговище, Тел.: 0601 61111, E-mail: targovishte@nhif.bg, Факс: 0601 61138

Място/места за контакт: гр.Търговище ул. Трайко Китанчев №37

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/quest/963.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Търговище

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44500000, 31300000, 31680000, 39715300

Описание:

Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини
Изолирани жици и кабели
Електрически принадлежности и аксесоари
Водопроводно оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност на доставките, предмет на настоящата поръчка е в размер до 1500,00(хиляда и петстотин)лева с ДДС. Посочената прогнозна стойност представлява и максималния финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на настоящата поръчка. Доставките се извършват периодично по заявени количества при възникнала необходимост, съобразно нуждите на Възложителя. Възложителят няма ангажимент да извършва поръчка за всички посочени артикули.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Търговище

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Доставките предмет на поръчката да се извършват в съответствие с всички нормативни, технически и на Възложителя изисквания за извършването им. 2. Доставките следва да се извършват по направена от възложителя заявка по факс, е-mail или на място при посещение на уълномощеното лице на възложителя в обекта на изпълнителя. Със заявката възложителят определя вида и количеството на конкретната доставка. Завките за доставка ще се извършват според потребностите на Възложителя. Възложителят няма ангажимент да извършва поръчка за всички посочени артикули в т.ІІ СПЕЦИФИКАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 3. Доставката следва да се извърши в срок до 24/двадесет и четири/ часа, считано от получаването на заявката от Възложителя. 4. Доставените стоки следва да бъдат в подходяща за съхранение и транспорт опаковка и да бъдат придружени с всички документи, съпътстващи стоките (сертификат за произход и качество и/или декларация за съответствие, указания за прилагане изготвени на български език и др.) 5. Доставените стоки следва да бъдат нови и неупотребявани и да отговарят на действащите стандарти. 6. Рекламации: 6.1. Рекламации по количествата на доставените стоки и видими фабрични дефекти се правят само в момента на приемане на стоката, като Изпълнителят отстранява несъответствията в рамките на 1 (един) работен ден. 6.2. Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят през цялото време на гаранционния срок на стоките. За стоките без гаранционен срок рекламации се правят в тридневен срок от откриването им, но не по-късно от три месеца от датата на доставката. 6.3. Изпълнителя е длъжен да подмени дефектните стоки с годни такива не по-късно от 2 (два) работни дни от датата на протокола за рекламация. 6.4. Констатирането на гаранционни събития и рекламации става двустранно-съвместно между надлежно упълномощени представители на двете страни. 6.5. При неявяване на представители на изпълнителя в срок до една седмица след покана на Възложителя, констатирането става едностранно от специално назначена комисия на възложителя, като при тази ситуация, Изпълнителя е длъжен да приеме без спор, констатациите по протокола на тази комисия. 7. Обектът на Изпълнителя да е с местонахождение на територията на гр. Търговище. Кандидатите следва да отговарят на условията, посочени по-долу и удостоверяват това като представят съответните документи - оригинали или заверени от участника копия с подпис и печат: 1. Да са български или чуждестранни физически или юридически лица, за удостоверяване, на което следва да се представи заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност. Когато кандидатът е чуждестранно юридическо лице, следва да представи еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. 2. За тях да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “a”, “б“, „в“, „г“ и „д“, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 5 и ал. 5 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на тези обстоятелства с декларация. Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват участника съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 3. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Офертата се представя в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик от кандидата или от упълномощен от него представител – лично, чрез куриерска фирма или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Пликът трябва да бъде надписан както следва: гр. Търговище 7700 ул. „Трайко Китанчев” № 37 Районна здравноосигурителна каса-Търговище ОФЕРТА в отговор на публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Търговище.” Върху плика следва да бъде посочено и наименованието на участника, пълен и точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. 2. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл.101г, ал.3 от ЗОП на 05.04.2016г. от 14,00 часа в сградата на РЗОК-Търговище, на адрес: гр.Търговище, ул."Трайко Китанчев"№37

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/04/2016