BG-Годеч

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СЗДП ТП Държавно горско стопанство Годеч, пл. Свобода №3, За: Нели Нанкова - Николова, Република България 2240, Годеч, Тел.: 088 2697424, E-mail: dgsgodech@abv.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Годеч

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.szdp.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160226Ozmw6473724.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на Минерална вода 0.5л. букилка 60бр; Минерална вода 10л. бутилка 10бр; Захар на бучки - кафява опаковка 3бр; Захар на бучки - бяла опаковка 5бр; Билков чай - кутия опаковка 20бр; Инстантно /Разтворимо/ кафе кутия 8бр; Кафе за кафемашина пакет12бр; Шоколадови бонбони кутия 5бр; Плодова напитка - негазирана бутилка 5бр.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000, 15860000, 15831000, 15981000, 15982000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Кафе, чай и свързани с тях продукти
Захар
Минерална вода
Безалкохолни напитки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на Минерална вода 0.5л. букилка 60бр; Минерална вода 10л. бутилка 10бр; Захар на бучки - кафява опаковка 3бр; Захар на бучки - бяла опаковка 5бр; Билков чай - кутия опаковка 20бр; Инстантно /Разтворимо/ кафе кутия 8бр; Кафе за кафемашина пакет12бр; Шоколадови бонбони кутия 5бр; Плодова напитка - негазирана бутилка 5бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП ДГС Годеч

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1 Срок за изпълнение на доставката– от 1 (един) до 5 (пет) работни дни, считано от момента на получаване на заявката. 2. Срок на договора- 36 /тридесет и шест/ месеца от датата на подписване на договора. 3.Място на изпълнение на доставката/ите- административната сграда на ТП ДГС Годеч, гр.Годеч, пл. „Свобода” №3. 4.Други условия 4.1.След сключване на договора за изпълнение на доставките, Възложителят няма задължение за усвояване на пълният обем на описаните стоки (по видове и прогнозни количества) от техническата спецификация. 4.2.Договорът за обществена поръчка може да бъде изменян само с допълнително споразумение в случаите посочени в чл.43, ал.2 от ЗОП. 4.3.При необходимост, Възложителят може да заяви и закупи допълнителни количества стоки от описаните видове в техническата спецификация, по единичните цени (в лева без ДДС), посочени от Изпълнителя в ценовата му оферта. 4.4.При необходимост, Възложителят закупува стоки, извън списъка в техническата спецификация. 4.5.Всички допълнителни разходи по доставката на стоките, са за сметка и се извършват от кандидата-определен за изпълнител. 4.6.Заявките на възложителя се приемат в писмен вид по имейл адрес или по пощата. Кандидатите следва да: да притежава валидно Удостоверение за регистрация на обект за производство и търговия с храни, издадено от БАБХ съгласно Закона за храните и регистриран в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни, поддържан от РЗИ - заверено копие или да се посочи публичния регистър, в който може да бъде открита информация за удостоверението/вписването. /съгласно чл.49,ал.2 от Закона за обществените поръчки/. Да притежава собствен или нает под наем регистриран обект на територията на Община Годеч за търговия с хранителни стоки – Декларация в свободен текст.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осем „а” от Закона за обществените поръчки е в размер на 5 /пет/ лева. Внася се под формата на банкова гаранция или парична сума, вносима по банков път на сметката на ТП ДГС Годеч: IBAN BG62STSA93000021395719, BIC STSABGSF , при Банка ДСК ЕАД – офис Годеч. Гаранцията за участие е необходимо да бъде внесена до 11.03.2016г. до 16:00 часа. Срок за подаване на офертите: 11.03.2016 год. до 16:00 часа. Дата, час и място на отваряне на офертите: 14.03.2016г., 10:00 часа в административната сграда на ТП ДГС Годеч.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2016