Версия за печат

BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Велико Търново, пл. Майка България №2, За: Теодора Минкова, Александър Колев, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062619 229; 062619 251, E-mail: [email protected], Факс: 062619 251

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-tarnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/390/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изграждане на три нови навеса тип „А“ за нуждите на Общински приют за безстопанствени кучета, местност "Голямата Страна", село Шемшево, Община Велико Търново“, съгласно техническа спецификация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45210000, 44115710

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради
Навеси


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете работи в обхвата на поръчката са съгласно количествената сметка и изготвен технически проекти, отнасящ се до навеси тип "А" съдържащ следните проектни части: - част Конструкции - част Архитектура Стойността за изработване на един брой навес тип "А" не трябва да надвишава стойността от 22 000,00лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Село Шемшево, община Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За доказване на технически възможности и квалификация участниците представят: т.1 Съгласно чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП - Списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на работите, вкл. на тези, отговарящи за контрола на качеството – образец №6. Мин. изискване към т.1 Участникът трябва да разполага с минимален персонал за изпълнение на работите, включени в обхвата на поръчката с долу посочената квалификация или еквивалентна, както следва:- зидаро-кофражист – 1 бр.; - арматурист – 1 бр.; - бояджия – шпакловчик – 1 бр.; - Шофьор с правоспособност за управление на лекотоварен автомобил – 1 бр.; - Общи работници – 2 бр.;- Техн. лице, изпълняващо функции на строителен техник – 1 бр., имащ поне 5 години професионален опит при изпълнението на тази дейност. 2. Декларация по чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

На оценка подлежи предлаганата най-ниска обща цена за изпълнение на предмета на поръчката.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 10.03.2016 г. Съгласно чл.101б, ал.1, т.6 от ЗОП, отварянето и разглеждането на представените оферти ще се извърши на 11.03.2016 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП (отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето). Офертата трябва да съдържа най- малко: 1. Данни за лицето, което прави предложението: наименование на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление и др. данни, съгласно образец: декларация за административни данни(Образец №1); 2. Саморъчно подписани декларация/и за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, съгласно образец. Декларацията се подписва от лицата, съгласно указанията в образеца (Образец №4); 3. Списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на работите, включително на тези, отговарящи за контрола за качеството- ръководни служители (Образец №6). 4. Техническо предложение изготвено в съответствие с техническата спецификация, съгласно образец (Образец №2), в т.ч.: - Срок на валидност на офертата не по-малък от 2 (два) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата; - Срок за изпълнение на поръчката. Строителните дейности ще се възлагат поетапно, според осигуреното финансиране. Участниците задължително представят техническо предложение за изпълнение на поръчката под формата на обяснителна записка като посочват информация относно: - Пълно описание на процесите и тяхната последователност, точна технология за всички видове работи в обхвата на поръчката, техническо изпълнение и всичко необходимо за изпълнението на вида работа до етап на пълна завършеност; 5. Декларация по чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд – образец №5. 6. Ценово предложение, съгласно образец (Образец №3), в това число: - Единична цена за изработка на един навес тип "А" и Общо предлагано възнаграждение за изпълнение на предмета на поръчката; - Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева; - Предложение за аванс не повече от 35%; Преди сключване на договор класираният на първо място участник представя следните документи: - документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1; - декларации за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5; Доп.информация може да бъде получена в административната сграда на Община В. Търново от Зорница Кънчева - Миладинова – нач. на отдел ОС или на тел. 062 619 503.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2016