Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НАИМ-БАН, Съборна 2, За: Надя Николова, България 1000, София, Тел.: 02 9882406, E-mail: naim@naim.bg, Факс: 02 9882405

Място/места за контакт: Надя Николова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naim.bg.

Адрес на профила на купувача: http://naim.bg/bg/content/news/600/885/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Ремонт и обновяване на фоайе и заседателната зала на НАИМ-БАН ”, съгласно техническа спецификация – Приложение № 1 към поканата.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45212340, 44115800

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на зали за конференции
Вътрешно обзавеждане на сгради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ремонт и обновяване на фоайе и заседателната зала на НАИМ-БАН ”, съгласно техническа спецификация – Приложение № 1 към поканата. Техническата спецификация е достъпна на адрес : http://naim.bg/bg/content/news/600/885/

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

3. Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката 3.1.Общи изисквания към участниците: 3.1.1. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо лице, както и техни обединения, които лица отговарят на условията за участие съгласно настоящата документация. 3.1.2.Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка физическо лице, участник в юридическо лице или юридическо лице, за което e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. 3.1.3.Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка чуждестранно физическо лице, участник в юридическо лице или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. 3.1.4. Лице, което фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 3.2. Допълнителни изисквания към участниците 3.2.1 Икономическо и финансово състояние 3.2.1.1 Участникът трябва да има най-малко два изпълнени договори за строително-монтажни работи сходни с предмета на поръчката за последните три години, считано от крайния срок за подаване на офертата в размер на минимум прогнозната стойност на поръчката. 3.2.1.2. Под „изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката” ще се приема ремонт на жилищни и обществени сгради, доставка и монтаж на мебели, доставка и монтаж на климатично оборудване/вентилационни системи. Доказва се със списък на изпълнените договори от участника – попълва се по образец – Приложение № 6. 3.2.1.3 Участниците трябва да имат опит в работата с обекти недвижимо културно наследство и ремонта на подобни сгради, което се посочва в образеца на списъка на изпълнените договори от участника 3.2.2 Технически възможности и квалификация 3.2.2.1 Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя и да притежават удостоверение от Камарата на строителите. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки член от обединението трябва да отговаря на това изискване в съответствие с дела и вида на работите, които ще извършва при изпълнението на обществената поръчка. 3.2.2.2 Участниците трябва да имат застраховка за професионална отговорност по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума – размера на оферирана сума за строително – монтажни работи. В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки член от обединението трябва да има застраховка за професионална отговорност по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за дейностите, които ще извършва при изпълнението на обществената поръчка. Застрахователната полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ трябва да бъде в сила най-малко 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата. 3.2.2.3 Участниците трябва да разполагат с екип от специалисти с опит и с професионална квалификация, за да осигурят точното, качествено и своевременно изпълнение на предмета на поръчката в предложения срок за изпълнение. Доказва се със списък с ключовите експерти на участника – изготвя се по образец Приложение № 7 Участниците трябва да осигурят минимум : a) ръководител на обекта – строителен инженер с минимум 5 години трудов стаж , който ще осъществява цялостното ръководство при изпълнението на строително-ремонтните работи; b) две технически правоспособни лица – инженер или техник с трудов стаж по специалността минимум 5 години трудов стаж, съобразно придобитатата им специалност и образователо –квалификационна степен, които да извършват специализираното техническо ръководство на отделни видове СМР за изпълнение на обществената поръчка c) отговорник по качество; отговорник „Безопасни и здравословни условия на труд”; 3.3. Изпълнение на условията на поръчката: за изпълнението на условията на поръчката по т. 3.2 от документацията участниците следва да представят съответните документи и доказателства, съгласно т. 7 от тази докумен

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/03/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на НАИМ-БАН, ул. "Съборна" №2. На плика трябва да е написан предметът на обществената поръчка, името, адресът на фирмата и данни за контакти (телефон и ел. поща). Офертите се подават до 16:00 часа на 14.03.2016 на адрес гр. София, ул. „Съборна“ № 2 в деловодството на НАИМ-БАН. Учасникът следва да изпрати офертата си, така че да обезпечи нейното пристигане на адреса посочен от Възложителя преди изтичане на срока за подаване на оферти. Офертите ще бъдат отворени публично от назначена от Възложителя комисия на 16.03.2016 г. в 13:00 часа в сградата на Археологическия музей, София, пл. „Александър Батенберг“ № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на режима за достъп в сградата. Оглед на място може да се прави до 11.03.2016 г. всеки работен ден от 12 30 до 13 30 часа след предварителна заявка на телефон 0879931112 – лице за контакт Валентин Новаков . С класираният на първо място учасстник се сключва договор за изпълнение на поръчката след представяне на документи за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1,т.1 от ЗОП – валидно свидетелство за съдимост. Няма да се разглеждат ценови оферти на участници които не са представили всички изискуеми документи и техническата оферта на участника не покрива изискванията на техническата спецификация на Възложителя. Всички документи представени от участника трябва да са на български език, ако са предоставени копия да бъдат заверени с гриф “Вярно с оригинала”.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/03/2016