Версия за печат

BG-ВАРНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД, ГР.ВАРНА УЛ.ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ 1, За: НУРАЙ БАСРИ, БЪЛГАРИЯ 9000, ВАРНА, Тел.: 052 751072, E-mail: ush_ead@abv.bg, Факс: 052 751072

Място/места за контакт: ГР.ВАРНА УЛ.ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ushvarna.com.

Адрес на профила на купувача: www.ushvarna.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Закупуване с електронни карти на гориво за автомобилите на «Ученическо и столово хранене» ЕАД гр.Варна през 2016г.Предметът на поръчката предвижда извършване на периодично осигуряване на гориво за зареждане на автомобили на «УСХ» ЕАД - Варна, осъществявано чрез покупка на бензиностанции на територията на Република България.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09132100, 09134200

Описание:

Безоловен бензин
Дизелово гориво


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозното количество горива, които Възложителят предвижда да закупи по тази е:автомобилен бензин А-95 Н: около 6807 литра за 12 месеца и гориво за дизелови двигатели: около 20149 литра за 12 месеца.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всички видове горива, които ще се доставят по тази поръчка трябва да отговарят на изискванията на:Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол;Закона за чистотата на атмосферния въздух; Закона за енергията от възобновяеми източници.Участникът трябва да осигури зареждане на следните видове горива от автомобили на място в бензиностанции на участника:автомобилен бензин А-95 Н и гориво за дизелови двигатели.Всички видове горива, цитирани по-горе, трябва да отговарят на изискванията на:Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол;Закона за чистотата на атмосферния въздух;Закона за енергията от възобновяеми източници.Автомобилите, които се предвижда да се зареждат с гориво са:ИВЕКО „ДЕЙЛИ”-1бр-дизел,МЕРЦЕДЕС „ВИТО” -1бр-дизел,ПЕЖО „ПАРТНЕР”-2бр-дизел,ПЕЖО „ЕКСПЕРТ”-1бр-дизел,РЕНО „КАНГО”-4бр-дизел,РЕНО „РАПИД”-1бр-бензин,ФИАТ „ДУКАТО”-2бр-дизел,ФИАТ „ФИОРИНО”-2бр-бензин,ФОЛКСВАГЕН „ТРАНСПОРТЕР”-2бр-дизел,ХЮНДАЙ„ПАНТРА”-1бр-бензин. Предвижда се Възложителят да заяви за ползуване 17 бр. карти, като след подписване на договора Изпълнителят ще бъде уведомен за това колко да бъдат картите, издадени на името и регистрационния номер на автомобила.Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 години и/или да изпълнява и в момента най-малко два договора, включващи осигуряване и продажба на автомобилен бензин А-95 Н и гориво за дизелови двигатели, като клиентите по тези договори трябва да са юридически лица или еднолични търговци. Всеки един от тези договори трябва да е на стойност минимум 15 000 лева без ДДС. Участникът трябва да разполага с бензиностанции, на които да може да се зарежда и закупува, предлаганото от него гориво, както следва :- най-малко 5 /пет/ бензиностанции на територията на гр. Варна, като на всяка от бензиностанциите да може да се зарежда автомобилен бензин А-95 Н и гориво за дизелови двигатели за автомобили;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Стойността на офертата се изчислява на база прогнозните количества на УСХ-ЕАД – Варна, обявени в настоящата документация, умножени по съответната предлагана цена. Под „цена” се има предвид: Ед.ц.деня/тонn – ТО%n х Ед.ц.деня/тонn. Където • „Ед.ц.деня/тонn” е равно на валидната и официално оповестена редовна единична цена на дребно за деня за литър гориво за краен клиент, съответно единична цена за деня за тон гориво, предложена от n-тия участник в поръчката, като цената е дефинирана, съгласно т. 1.1 от образеца на ценова оферта. Под „ден” се има предвид всеки един ден от периода на изпълнение на поръчката. • „ТО%n” е равно на посоченият от n-тия участник в поръчката процент търговска отстъпка, съгласно т. 1.1 от ценовата му оферта. • „–” е равно на математическа операция изваждане. • „х” е равно на математическа операция умножение.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/03/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/03/2016