BG-Силистра

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Силистра, ул. Симеон Велики № 33, За: по отношение на Техническото задание - Р. Павлов, Секретар на Община Силистра,във връзка с подготовка и представяне на офертите- Р. Тодорова, Р. България 7500, Силистра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Дирекция Правна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е: „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Община Силистра, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 ”Застраховане на моторни превозни средства, застраховка „Автокаско МПС”, „Гражданска отговорност на автомобилистите” и „Злополука на местата в МПС“ Обособена позиция № 2 „Застраховане на имоти общинска собственост” Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите е задължителна застраховка, съгласно чл. 461, т. 1 от Кодекса за застраховането. Наличието на застрахователен договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите се удостоверява със застрахователна полица и знак, който се издава от Гаранционния фонд. Застраховка „Автокаско” на моторни превозни средства (МПС). Застраховка „Злополука на местата в МПС”. Доброволната застраховка "Злополука на местата в МПС" покрива вредите на пострадалите лица, които се намират в автомобила, в случай на смърт, трайна или временна загуба на работоспособност в резултат на злополука, настъпила в резултат на ПТП. Сертификат „Зелена карта”.Застраховка на имоти публична и частна общинска собственост, съгласно чл. 9 от Закона за общинската собственост.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000, 66516100

Описание:

Застрахователни услуги
Застраховка "Гражданска отговорност" на сухопътни превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Автомобилите, подлежащи на застраховка „Каско на МПС” с териториална валидност в Република България са 26/двадесет и шест/ броя. Автомобилите, подлежащи на застраховка „Каско на МПС” с териториален обхват и в чужбина са 12 /дванадесет/ на брой.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

32000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Силистра

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника или негов представител - поставя се в началото на офертата;Представяне на участника;Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;Когато участник в обществената поръчка е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, представя документ, съдържащ съответната идентифицираща информация, в официален превод на български език.По смисъла на §1, т. 16а от допълнителните разпоредби от ЗОП „официален превод” е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата или някои от документите в нея не са подписани от лицето/лицата, представляващи участника съгласно търговската му регистрация. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, буква „а-д” от ЗОП Декларацията се подава от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП;Декларация от подизпълнителя (в случай, че участникът е заявил участие на такъв) / ако е приложимо/;Заверено копие от лиценза/разрешението за извършване на застрахователна дейност за съответните видове застраховки, които са предмет на обособената позиция или позиции, за които участва. Всеки участник трябва да притежава валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност и лиценз за съответния вид застраховка - Застраховател, получил лиценз за основен риск, който е включен към един клас или група от класове застраховки съгласно раздел II от приложение № 1, може да застрахова и рискове, включени в друг клас, без да е необходимо получаването на лиценз за тези рискове, ако тези рискове отговарят едновременно на следните условия: 1. свързани са с основния риск; 2. касаят предмета, който е застрахован срещу основния риск; 3. включени са в договора, с който е застрахован основният риск.Техническо предложение за изпълнение – включващо: Срок на действие на застраховките: минимум 12 (дванадесет) месеца, считано от датата посочена в застрахователната полица като начало на застраховката. Ценово предложение - Предложената застрахователна премия отделно по обособени позиции за видовете застраховки, следва да е без завишение на застрахователната премия при разсрочване на 4 /четири/ вноски през 3 /три/ месеца. Участникът посочва, съгласно приложените списъци от Техническото задание – единична застрахователна премия, с включени рискове /посочени от възложителя/ за брой автомобили и обща сумарна стойност за всеки от приложените списъци от Техническото задание /важи за списъци на МПС/, а застрахователната премия за имотите следва да е отделно за имоти Частна общинска собственост и имоти Публична общинска собственост. * Не се допуска самоучастие на застрахования при щета / за застраховка „Автокаско”/.* Не се допуска самоучастие при задължителното застраховане на имотите Частна общинска собственост и Публична общинска собственост срещу рисковете „природни бедствия” и „земетресение”, съгласно чл. 9, ал. 5 от Закона за общинската собственост.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл.68, ал. 3 от ЗОП на 09.03.2016г от 14:00 часа в сградата на Община Силистра на адрес: гр. Силистра ул. Симеон Велики №33. При подписване на застрахователна полица/договор определеният изпълнител е длъжен да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1 б."а-д" и декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал. 5 от ЗОП. Източникът на финансиране на обществената поръчка е бюджет на Община Силистра и поделенията.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/03/2016