Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Христо Ботев №62, За: Дарина Караначева, инж. Александър Огнянов, РБългария 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476; 042 601345, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, стая №15

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.wik-stz.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.wik-stz.com/?p=3104.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Абонаментно сервизно обслужване и програмно обезпечаване на апаратни средства, изграждащи системата за дистанционно управление и SCADA система на „ВиК” ЕООД гр. Стара Загора”, като услугата се състои в следното: предоставяне и поддръжка на програмни и апаратни средства, изграждащи дистанционно управление и SCADA система; поддръжка на интернет връзка GSM/ GPRS / на Централната диспечерска станция Стара Загора, диспечерски център Казанлък, Централна помпена станция „Зимница“, Централна помпена станция „Ягода” и бъдещи обекти; поддръжка на база данни и архив на всички обекти; поддръжка на програмното обезпечаване и приложения на обектите; поддръжка на програмен продукт „SCADA - сървър GPRS-ALOP TCP/IP”, поддръжка на програмен продукт „SCADA - сървър GPRS WEB ViK St.Z.”, програмен продукт база данни „WPSL Logger - Зимница“, програмен продукт база данни „ViK2 Data Logger” - Централна диспечерска станция Стара Загора , отсраняване на настъпили дефекти, ремонт или подмяна на повредените елементи /модули/. Цялата информация относно обществената поръчка може да бъде открита в рубрика „Профил на купувача‘‘ на интернет адреса на дружеството.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

38820000

Описание:

Оборудване за дистанционно управление


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

• Р-н Стара Загора - ЦПС „Зимница”, 28 бр. БПС и СОТ на 5 бр. силови трансформатори към нея; СОТ на 9 бр.силови трансформатори на на ПС „Ягода”, ПС „Под гарата”, група Запад – ПС „Ново село”, ПС „Остра могила”, ПС „Сулица”, ПС „Калояновец”, ПС „Арнаутито”; група Изток – ПС „Змейово”, ПС „Борилово I”, ПС „Борилово II”, КПС „К. Ганчев”1, КПС „К.Ганчев”2, КПС „Зора”, соларно захранване хлораторна помпа водоем Беш бунар, соларно захранване хлораторна помпа резервоар с. Казанка • Р-н Казанлък - ПС„Тунджа запад – стара”; СОТ на ПС „Тунджа запад – нова” ; 4 бр. БПС ”Група Габарево” ; 7 бр. БПС „Група Търничени”; 3 бр. БПС „Тунджа запад” • Р-н Раднево – РШ гр. Раднево, възел "Карагьоз могила", водоем и водомер на вход гр.Гълъбово Съгласно приложение №1- 3 стр. /списък на обектите към изградената диспечеризация/. Посочените количества са прогнозни, Приложението можете да свалите от „ интернет-адреса „Профила на купувача”-www.wik-stz.com, опция „Публични покани”. Източник на финансиране – Възложителят ще използва собствени средства.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

съгласно Приложение № 1- 3 стр. - списък на обектите към изградената диспечеризация.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Начин на образуване на цената: Сума от цената за месечно абонаментно и сервизно обслужване на монтираното оборудване на обектите по Приложение №1 и цената за месечна поддръжка на предоставено програмно осигуряване . Цената е в български лева без ДДС. 2.Срок за изпълнение на поръчката: Тридесет и шест месеца от датата на сключване на договора или до достигане на прогнозната стойност на поръчката. 3. Начин на плащане: Плащането ще се извършва по банков път, в лева в 30 дневен срок след издаване на електронна фактура, която да съдържа номера на договора и неговия предмет. Неразделна част от нея е подписан протокол за извършеното абонаментно и сервизно обслужване на апаратните средства изграждаши системата за дистанционно управление и SCADA системата. Електронната фактура следва да бъде изпращана на адрес: fakturi@wik-stz.com. 4. Изисквания към изпълнителя на услугата: а/да осигури специалист, който да бъде на обекта до 24 часа след получаване на повикване от страна на възложителя; б/да установи причините и да отстрани възникналите на обекта проблеми до 8 работни часа, след първоначалното посещение на обекта. При необходимост да подмени дефектиралите елементи /модули/. в/да състави протокол за дефектирали елементи /модули/, в който да се опише причината за възникналият дефект в присъствието на представител на възложителя. г/да извърши тестове за годност на системата след всеки извършен ремонт. Тестът да се извърши в присъствието на представител на възложителя. 5.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, в който да се съдържат следните документи: - Данни за лицето, което прави предложението; ЕИК, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща лицето информация; -Техническо предложение, подписано и подпечатано от представляващия дружеството – съдържащо следната информация: описание на обхвата и начина на изпълнение на поръчката; срок за реакция, след получаване на повикване от страна на възложителя – посочен в часове; срок за подмяна на дефектиралите модули, след първоначалното посещение – посочен в работни часове; - Декларация подписана от представляващия участника, че извършването на услугата ще отговаря на изискванията на Възложителя. - Ценово предложение – в български лева без ДДС, подпечатана и подписана от представляващия участника; - Срок за валидност на офертата – минимум 30 календарни дни. 6.Дата, час и място на отваряне на офертите – В 14:00 часа на 08.03.2016г. в заседателната зала на ЦУ, намиращо се в гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” №62. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал.3 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/03/2016 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Ако участникът представи документи на чужд език, те трябва да бъдат съпроводени и в превод на български език. За резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, възложителят писменно ще уведоми участниците. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител се представя пълномощно.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/03/2016