Версия за печат

BG-Слиситра

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Силистра, ул. Симеон Велики №33, За: Гергана Тодорова, Р.България 7500, Слиситра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Община Силистра

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php?readmore=307.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка: „Изпълнение на мерки за публичност и информация по проект на Община Силистра № BG 05M9OP001-2.002-0095-C001 „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” по Процедура № BG05М9ОР001-2.002 “Независим живот”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, разделена на обособени позиции: Обособена позиция № 1 ”Организиране и провеждане на публично – информационни събития” Обособена позиция № 2 „Изработка и доставка на информационни и промоционални материали” Възлагането на обществената поръчка цели качествено изпълнение на заложените в проекта мерки за информация и публичност пред широката общественост, като изпълнение на дейности по организация и провеждане на публични събития, разпространение на информационни и промоционални материали за популяризиране на целите, начините и възможностите за финансиране от ЕСФ в България.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79952000, 22000000, 22462000, 79800000, 79810000

Описание:

Услуги, свързани с организирането на събития
Печатни материали и свързани с тях продукти
Рекламни печатни материали
Печатни и други, свързани с печата услуги
Услуги по печатане на печатни изделия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обществената поръчка се финансира със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" във връзка с реализирането на проект BG 05M9OP001-2.002-0095-C001 „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” по Процедура № BG05М9ОР001-2.002 “Независим живот”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Максимално допустимият финансов ресурс за изпълнение на обществената поръчка е 2 500 (две хиляди и петстотин) лева без ДДС или 3 000 (три хиляди) лева с ДДС. По обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1” Организиране и провеждане на публично – информационни събития” 1 500 (хиляда и петстотин) лева без ДДС или 1 800 (хиляда и осемстотин) лева с ДДС; Обособена позиция № 2 „Изработка и доставка на информационни и промоционални материали” 1 000 (хиляда) лева без ДДС или 1 200 (хиляда и двеста) лева с ДДС Предвижда се в рамките на проекта да бъдат организирани и проведени публично – информационни събития, включващи:организиране и провеждане на 2 (две) пресконференции /при стартиране на проекта и в края на проекта/ в гр. Силистра, за популяризиране дейностите на проекта. Изработка и доставка на информационни ипромоционални материали -флаери,стикери, плакати, покани, химикалки,папки, бележници и др.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Силистра

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На основание чл. 16г, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Възложителят отделя в Обособена позиция № 2 стоките, включени в Утвърден с Решение на Министерски съвет № 551/25.07.2014 г. списък на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки и обявява, че тази обособена позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. За обособена позиция № 2 оферти могат да подават и други заинтересовани лица извън тези, за които позицията е запазена. Офертите на тези лица се разглеждат само ако няма участник, за когото позицията е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя. При изпълнение предмета на поръчката следва да се спазват изискванията на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г..

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/03/2016