Версия за печат

BG-Търговище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса Търговище, ул. Трайко Китанчев №37, За: Димитринка Неделчева Ботева, Р България 7700, Търговище, Тел.: 0601 61111, E-mail: targovishte@nhif.bg, Факс: 0601 61138

Място/места за контакт: Търговище ул. Трайко Китанчев №37

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nhif.bg/web/quest/658.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК - Търговище. Срокът на договора е 1/една/ година, считано от датата на подписването му, но не по-рано от 17.04.2016г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112300

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обект на услугата са 2 броя служебни автомобили, ползвани от Възложителя подробно описани в Техническите изисквания и спецификации

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В предложената от изпълнителя автомивка, находяща се на територията на гр.Търговище

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участниците следва да разполагат с необходимата материално-техническа база за извършване на следните видове услуги: - Външно измиване на леки автомобили; - Цялостно (външно и вътрешно) почистване на леки автомобили; - Пране на тапицерията на леки автомобили; - Измиване на двигател. 2. Услугите по т. 1 следва да се извършват с качествени материали и консумативи, собственост на изпълнителя. 3. Участниците следва да имат възможност да извършват услугите по т. 2.1 в работни дни от 8:30 до 17:00 ч., съобразно установеното работно време на Възложителя. 4. Срок за приемане за обслужване на автомобилите: 4.1. Без предварителна заявка - до 40минути след пристигане на автомобила на територията на автомивката; 4.2. С предварителна заявка – до 20 минути след пристигане на автомобила на територията на автомивката; 4.3.Заявките ще се извършват от упълномощени от възложителя длъжностни лица или от водача на съответното превозно средство по факс, телефон или електронна поща. 5. Периодичността на посещенията на автомивката и видовете услуги по т. 1, които възложителят желае да ползва ще са съобразно неговите конкретни нужди и в рамките на определените за целта бюджетни средства. 6.Участниците следва да разполагат със собствена или наета автомивка, оборудвана за извършване на услугите по т.1. от раздел II от настоящите технически изисквания и указания за офериране. Автомивката следва да се намира на територията на гр. Търговище, на разстояние не повече от 5 км. от сградата на РЗОК-Търговище - ул. „Трайко Китанчев“ № 37.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерий “най-ниска цена”.Сравнява се сбора от предложените от участниците единични цени за един лек автомобил за еднократно извършване на комплексната услуга.Цената на комплексната услуга за едно превозно средство се получава от сумата на четирите компонента на услугата по т. 2.1 от раздел II от настоящите указания. Крайното класиране на участниците се извършва във възходящ ред, като на първо място се класира участникът, предложил най-ниска обща цена.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/03/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Съдържанието на офертата включва задължително приложения №№1,2,3,4 и 5 към Техническите изисквания. Офертата се представя във всеки работен ден от 8,30 до 16,30 часа до обявения срок в деловодството на РЗОК-Търговище, на адрес гр.Търговище, ул."Трайко Китанчев"№37, лично, чрез куриерска фирма или по пощата, чрез известие за доставяне. 2.Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП на 10.03.2016г. от 14,00часа в сградата РЗОК-Търговище, на адрес гр.Търговище, ул."Трайко Китанчев"№37.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/03/2016