BG-Шумен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Комплексен Онкологичен Център ЕООД, ул.Васил Априлов 63, За: Иванка Ралева, България 9700, Шумен, Тел.: 054 800832, E-mail: raleva@oncocenter.org, Факс: 054 800313

Място/места за контакт: Иванка Ралева

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.oncocenter.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка на консумативи към комплекти за обездвижване и позициониране на пациента" по Техническа спецификация

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33140000

Описание:

Медицински консумативи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

по Техническа спецификация

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

56900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Клиника по лъчелечение при КОЦ-Шумен ЕООД, гр.Шумен ул.Васил Априлов 63

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник за изпълнител, може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения; Не може да участва кандидат, за който са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. Не може да участва чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. Подлежат на разглеждане и оценяване оферти, само ако съдържат техническо и ценово предложение и за всички 9/девет/ вида консумативи, описани подробно в техническата спецификация към документацията. Офертите за участие трябва да съдържат най-малко : данни за лицето, което прави предложението, техническо предложение, ценово предложение, срок на валидност на офертата, удостоверение/ или еквивалент за нанесена " СЕ " маркировка . Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексна оценка

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/03/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изочник на финансиране е "КОЦ-Шумен"ЕООД, валидността на офертите трябва да е със срок 90 дни. Оферти се подават в администрацията на " КОЦ-Шумен" ЕООД гр. Шумен, ул.Васил Априлов 63. Отварянето на офертите е публично при условията на чл.68 ал.3 от ЗОП, ще се проведе на 07.03.2016.г.11.00.часа, в заседателна зала при КОЦ-Шумен ЕООД

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/03/2016