Версия за печат

BG-Шумен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Комплексен Онкологичен Център- Шумен ЕООД, ул.Васил Априлов 63, За: Иванка Ралева, България 9700, Шумен, Тел.: 054 800832, E-mail: raleva@oncocenter.org, Факс: 054 800313

Място/места за контакт: Иванка Ралева

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.oncocenter.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на камини за подготвяне на цитостатици – 2 броя” по Техническа спецификация

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33100000

Описание:

Медицинско оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Доставка на камини за подготвяне на цитостатици – 2 броя” по Техническа спецификация

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

47100 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Болнична аптека "КОЦ-Шумен " ЕООД

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към участника: - Участникът да е физическо или юридическо лице, търговец на едро с медицински изделия, което е регистрирано като търговец по националното законодателство на държава членка или държава от Европейското икономическо пространство и притежава разрешение за тази дейност, издадено от регулаторен орган на съответната държава. Доказва се с документ за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие на валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия; копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. - Участникът да е производител на предлаганото оборудване или упълномощен представител на производителя. Доказва се с оторизационно писмо от производителя или официалния представител. - Участникът да разполага с възможности за извършване на гаранционно и следгаранционно сервизно обслужване. Доказва се със следните документи: - Оторизационно писмо от производителя или официалния представител за извършване на сервизна дейност. Участниците да удостоверят отсъствието на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП. Доказва се с декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП. Изисквания към предлаганото оборудване: - Оборудването да притежава СЕ маркировка, доказва се ЕС сертификат за нанесена СЕ маркировка или еквивалент. Да е в съответствие cъс стандартите DIN 12980 и EN 12469 - сертификат или еквивалентен документ, от където да е видно това обстоятелство.Техническото предложение, да е изготвено съобразно изискванията и последователността отразена в – Приложение № 1. Не се допускат до оценка и класиране оферти, с различни техническите параметри от тези обявени в Техническата спецификация (Приложение № 1) на възложителя. Всички декларирани технически параметри задължително трябва да са удостоверени в приложени каталози и/или сертификати на производителя и/или еквивалент. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Офертата на участника трябва да съдържа следните документи: 1. Списък на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участници – Приложение №13 2. Представяне на участника (административни сведения – по образец) – Приложение № 2. 3. Копие от документ за регистрация или ЕИК (Единен идентификационен код). 4. Заверено от участника копие на валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, с приложение за медицинските изделия, за които се отнася. 5. Оторизационно писмо от производителя или официалния вносител. 6. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а), б), в), г), д), т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5 от ЗОП – по образец от документацията към публичната покана (Приложение № 4). 7. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП по образец /Приложение № 5/. 8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП по образец /Приложение № 6/. 9. Декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП по образец /Приложение № 7/. 10. Декларация по чл. 56 ал. 1, т. 8 от ЗОП по образец /Приложение № 8/. 11. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 6 от ЗОП по образец /Приложение № 9/. 12. Техническо предложение – Приложение №11. 13. Ценово предложение- Приложение №12. Всички документи на участника да се представят на бългаски език. Документите които са на чужд език, се представят и в превод.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/03/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана е публикувана на интернет страницана на АОП, както и на профила на купувача на КОЦ-Шумен ЕООД в раздел Публични покани. Офертите се подават в запечатан плик в деловодството на КОЦ-Шумен ЕООД -4 етаж. Отварянето на офертите, ще се извърши при условията на чл.68 ал.3 от ЗОП в сградата на КОЦ-Шумен ЕООД - офис Болнична аптека на 07.03.2016г.г, от 10.00часа

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/03/2016