Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Н. Димитров, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/229-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Поръчката включва доставка на оборудване по две позиции: За обособена позиция №1 Доставка на компютърно оборудване и За обособена позиция №2 Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане“ по проект № BG05M9OP001-2.002-0169-C001 “Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания“. Подробното описание на оборудването е съгласно Технически спецификации, приложение към покана.Предметът на обществената поръчка е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Обществената поръчка и по двете обособени позиции е запазена за участие само на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г от ЗОП. Oферти могат да подават и други заинтересовани лица извън тези, за които поръчката е запазена.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30200000, 39100000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности
Мебелировка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максимална стойност на поръчката: 5 500 лв. (пет хиляди и петстотин лева) без ДДС или 6 600 лв. (шест хиляди и шестстотин лева) с вкл. ДДС. Максималната стойност за всяка обособена позиция е както следва: Обособена позиция 1 – Доставка на компютърно оборудване Максимална стойност на обособената позиция: 2 300 лв. (две хиляди и триста лева) лв. без ДДС или 2 760 лв. (две хиляди седемстотин и шестдесет лева) с вкл. ДДС. Обособена позиция 2 – Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане Максимална стойност на обособената позиция: 3 200 лв. (три хиляди и двеста лева) лв. без ДДС или 3 840 лв. (три хиляди осемстотин и четиридесет лева) с вкл. ДДС. Забележка: при остойностяването да се спазват лимитите за всяка обособена позиция Обособена позиция 1 – включва доставка на: 1. Компютърна конфигурация – 2 броя; 2. Монитор – 2 броя; 3. Лазерно мултифункционално печатащо устройство – 1 брой; 4. Рутер за безжичен интернет – 1 брой; Обособена позиция 2 – включва доставка и монтаж на: 1. Mетален офис шкаф за документи – 2 броя; 2. Стол посетителски – 16 броя; 3. Офис стол – 2 броя; 4. Заседателна маса – 1 брой; 5. Масичка за МФУ– 1 брой; 6. Работни бюра – 2 бр; 7. Отворена модулна секция – 1 брой; 8. Ъглови етажерки за вграждане – 2 броя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности на участниците: 1.1. Участникът следва да разполага със сервиз за гаранционно обслужване на предлаганото от него оборудване – собствен или ползван на друго валидно правно основание. Минималното изискване се доказва с Декларация свободен текст, че участникът разполага със сервиз - собствен или ползван на друго валидно правно основание за гаранционно обслужване на предлаганото от него оборудване или мебелно обзавеждане, с посочване на адрес и телефон на сервиза; 1.2. Участникът следва да притежава валидни сертификати CE Mark, RoHS, IT ECO Declaration, Energy Star или еквивалент от производителите за предлаганото оборудване, съобразно техническите спецификации /за обособена позиция № 1/. Минималното изискване се доказва със Заверени копия на сертификати CE Mark, RoHS, IT ECO Declaration, Energy Star или еквивалент от производителите /за обособена позиция № 1/. 2. Представената оферта трябва да съдържа: 2.1. Представяне на участника: Попълнен Образец № 1, съдържащ данни за лицето, което прави предложението - посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 2.2. Техническо предложение – по Образец № 2-1 или 2-2 за всяка една обособена позиция, за която участникът подава оферта; 2.3. Ценова оферта – по Образец № 3-1 или 3-2 за всяка една обособена позиция, за която участникът подава оферта; 2.4. Декларация за приемане условията на проекта на договор (Образец №4). 2.5. Доказателства за технически възможности на участника: 2.5.1. Декларация свободен текст, че участникът разполага със сервиз - собствен или ползван на друго валидно правно основание - за гаранционно обслужване на предлаганото от него оборудване или мебелно обзавеждане, с посочване на адрес и телефон на сервиза; 2.5.2. Заверени копия на сертификати CE Mark, RoHS, IT ECO Declaration, Energy Star или еквивалент от производителите /за обособена позиция № 1/. 2.6. Декларация за извършен оглед - Образец №6 /за обособена позиция № 2/. 3. Други изисквания. Офертата се изготвя на български език и се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител. Представянето на офертата означава, че УЧАСТНИКЪТ приема изцяло всички общи и специални изисквания на настоящата покана. Всички документи, представляващи копия, задължително се парафират “Вярно с оригинала”, подпис/ печат. Всеки участник може да представи само една оферта. Варианти не се допускат. Участниците могат да подават оферта за всяка от обособените позиции по отделно или за двете позиции заедно. Когато едно или повече от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват. Участник, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва в обществена поръчка или за обособена позиция, при условие че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация. Срокът за изпълнение на доставките по поръчката за всяка обоособена позиция се посочва в техническото предложение и не може да бъде повече от 30 кал. дни за съответната обособена позиция, считано от д

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

комплексна оценка (КО) КО = 0,6. ТО + 0,4. ИО, където: ТО е техническата оценка – 60% ИО е икономическата оценка – 40% 1.1. Получаване на техническата оценка ТО Техническата оценка се изчислява по формулата: ТО = ТО(1) + ТО(2) Т0(1): Гаранционен срок в месеци Т0(1) се изчислява по следната формула: Г n ТО (1) = х 70 Г мах. Където: Г n – гаранционен срок, предлаган от п-тия участник Г мах. – максимален гаранционен срок, предложен от участник Забележка: Гаранционен срок трябва да бъде не по-малко от 24 месеца и не по-дълъг от 60 месеца! Гn се изчислява като средноаритметичен сбор от гаранционните срокове, предлагани от участник за всеки вид оборудване или обзавеждане, включена в съответната обособена позиция. Т0(2): Време за реакция и отстраняване на гаранционни повреди (в часове) Т0(2) се изчислява по следната формула: Д min. ТО (1) = х 30 Д n Където: Д n – време за реакция и отстраняване на гаранционни повреди (в часове), предлагано от п-тия участник Дmin. – минималното време за реакция и отстраняване на гаранционни повреди (в часове), предложен от участник Забележка: Време за реакция и отстраняване на гаранционни повреди, се оферира в цели часове. 1.2. Получаване на икономическата оценка ИО Икономическата оценка се изчислява по формулата: Сmin ИО = x 100 Cn Където: Сn – цена за обособената позиция, предлагана от п-тия участник Сmin. – най-ниската цена за обособената позиция, предложена от участник

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/03/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК И МЯСТО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ Офертата се представя в деловодството на Община Габрово в срок до 16.30 часа на 09.03.2016 г. в запечатан непрозрачен плик. Пликът с офертата следва да съдържа следния надпис: ОФЕРТА Община Габрово гр. Габрово 5300; пл. ”Възраждане ” № 3 за: Доставка на оборудване по две обособени позиции – обособена позиция № .................. /участникът посочва обособените позиции, за които подава оферта/ ........................................................................................................................... /име на Участника/ ....................................................................................................................................................... /адрес за кореспонденция/ ....................................................................................................................................................... /лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ Офертите ще се отварят в 09:00 часа на 10.03.2016 г. в сградата на Община Габрово – пл. Възраждане №3. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ - минимум 90 календарни дни. Срокът на валидност на офертата се определя от участника и не може да бъде по-малък от 90 календарни дни считано от крайната дата за подаване на офертите. Лице за контакти: Николай Димитров - ст. експерт отдел ОПКПЧП, тел. 066 818 382 Приложения към покана: Образец 1 – Представяне на участника; Образец № 2-1; 2-2 - Техническо предложение; Образец № 3-1; 3-2 - Ценова оферта; Образец 4 - Декларация за приемане условията на проекта на договор; Образец 5 - Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – за сведение; Образец 6 - Декларация за извършен оглед; Технически спецификации Проекти на договори; Методика за оценка.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/03/2016