Версия за печат

BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Теодора Минкова; Благовеста Факирова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251

Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 317, стая 318

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/389.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Услуга по извършване на празнични илюминации за нуждите на Община Велико Търново"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24613200

Описание:

Фойерверки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнителят ще извършва празнични илюминации съгласно конкретните потребности на Община Велико Търново.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Извършването на празнични илюминации ще се осъществява на дати и места, указани от представител на Възложителя отделно за всяко събитие, и възложени на Изпълнителя след представяне на оферта за конкретното събитие. Офертата се одобрява от представител на Възложителя. Възложителят в нарочно писмо възлага изпълнението на илюминациите. Изпълнителят се задължава: да извършва услугата в уговорения вид и срок; да уведомява своевременно възложителя за обстоятелства, възпрепядстващи извършването на услугата; Изпълнителят е длъжен на договореното място, дата и час да извърши илюминациите и да осигури безопасното техническо изпълнение и обслужване за целия период на събитието. При изпълнението на обществената поръчка да се спазват: Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, техниката на безопасността на труда и цялото действащо законодателство, касаещо предмета на поръчката. Договорът се сключва за срок 1 /една/ година. Ако преди изтичане на този срок бъде достигнат прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП – 66000.00 /шестдесет и шест хиляди/ лева без ДДС договорът се прекратява предсрочно.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Формула за определяне на краен коефициент ”К” К = Ц х 50 % + Т х 50 %, където: Ц – Ценови критерий – определя най-доброто ценово предложение. С максимален брой точки - 100т. се оценява офертата, която предлага най - нисък общ сбор от цените за предлаганите материали и дейности от ценовото предложение за изпълнение на услугата. Максимален брой точки получава офертата, която ще има за последица най- малък бюджетен разход за възложителя, а всяка следваща оценка се определя по следната формула: Ц = Ц min/Ц n х 100 , където Цmin - е най - ниския общ сбор от цените на предлаганите материали и дейности от ценовото предложение, а Цn – е най - ниския общ сбор от цените на предлаганите материали и дейности от ценовото предложение на n-тия участник. Т – Техническа оценка, включваща оценка на представената от участника организация на изпълнението, план/подход за организацията и реализация на работите (максимум 100) По този показател се оценява дали предложението на участника показва задълбочено познаване на цялостния процес по изпълнение на поръчката, в т.ч. и начина на извършването му; видовете дейности, необходими за изпълнение на поръчката. Комисията преценява разбирането на участника за обхвата на поръчката; преценката за необходимите ресурси и организацията на работата в етапа на реализация предмета на поръчката, която участникът възнамерява да създаде. Предмет на оценка е разпределението на различните ресурси в обособените етапи на работа и координацията на дейностите и участниците в процеса. Комисията преценява дали предложената организация би осигурила в достатъчна степен качество на изпълнение на поръчката и доколко съществува сериозен риск от вътрешен организационен проблем за изпълнението на поръчката. Оценяват се стратегията, методите и похватите, посочени от участника за изпълнение на услугата, и тяхното съответствие с целите на поръчката. Преценяват се адекватността и целесъобразността на представеното разпределение на задачите и отговорностите между експертите с определените методи и етапи за изпълнение и доколко то се покрива от ресурсна осигуреност, посочена от страна на участника. Комисията преценява дали предложените методи и начини на управление на процесите от участника биха довели до качествено и навременно изпълнение на дейностите – предмет на поръчката, дали приложеното описание на начина, по който ще се гарантират резултатите, е добре обосновано и дали предвиденият вътрешен контрол в максимална степен ще гарантира качествено изпълнение на услугата и устойчивост на резултатите. Пълната методика за оценка е съгласно Приложение 1 "Критерий за оценка".

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 07.03.2016 г. Съгласно чл.101б, ал.1, т.6 от ЗОП, отварянето и разглеждането на представените оферти ще се извърши на 08.03.2016 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП (отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето). Офертата трябва да съдържа най - малко: 1. Данни за лицето, което прави предложението: наименование на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление и др. данни, съгласно образец: представяне на участника; 2.Техническо предложение съгласно образец; 3. Срок на валидност на офертата не по - малък от 2 /два / месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата; 4. Срок за изпълнение на поръчката - 1 /една/ година. Ако преди изтичане на този срок бъде достигнат прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП – 66000.00 /шестдесет и шест хиляди/ лева без ДДС, договорът се прекратява предсрочно. 5. Декларация - списък на лицата, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка, съгласно изискванията от Техническата спецификация. Мин. изискв. към т.5: Участникът да разполага с минимум специалисти по художествен дизайн, специалист в областта на компютрите и високи технологии, пиротехник ръководител проектант и пиротехници, като поне 1 лице да притежава свидетелство за придобита правоспособност по чл.65, ал.1, т.2 от ЗОБВВПИ. 6. Декларация-списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката (услуги по извършване на илюминации), изпълнени през последните три години, считано от крайната дата за подаване на офертите, включително стойностите, датите и получателите, придружен от доказателство/а за извършена/и услуга/и със сходен предмет. Мин. изискване към т. 6: да имат изпълнени минимум 1 услуга със сходен предмет. 7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор. 8. Завер. копие на разрешение за употреба по чл. 65, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия на взривни вещества и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1 по чл.8, ал.2, т.1, б. „а”, издадено от директора на ГДНП на МВР, съответно от началника на РУ на МВР по мястото на употребата им. Мин. изискване към т. 8: да имат валидно разрешение за употреба по чл. 65, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия на взривни вещества и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1 по чл. 65, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Ценовото предложение следва да съдържа: - Ценово предложение - предлагани цени съгласно Образец № 3 "Ценово предложение" и общ сбор от цените за предлаганите материали и дейности, съгласно Образец № 3 "Ценово предложение"; В предложените цени участникът е длъжен да включи и всички допълнителни разходи /такси/ по издаване на необходимите разрешителни документи. - Аванс /при необходимост от такъв/ - % от стойността на конкретното събитие; - Срок за плащане - до 30 /тридесет/ дни след подписване на протокол и одобряване на фактурата; - Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева; Преди скл. на дог-р класираният на 1-во място уч-к представя следните док-ти: - док-ти, издадени от компет. орган за удостоверяване на обстоят.по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП;- декларaции за липсата на обстоят.по чл.47, ал.5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/03/2016