Версия за печат

BG-гр. Раковски

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Раковски, пл. България № 1, За: Мариета Димитрова - Ст. юрисконсулт в Община Раковски и инж. Веселин Мандраджийски - Гл. експерт Инвеститорски контрол, Република България 4150, гр. Раковски, Тел.: 03151 2369; 0882 828194, E-mail: oa@rakovski.bg, Факс: 03151 2361

Място/места за контакт: пл. България № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rakovski.bg.

Адрес на профила на купувача: http://rakovski.bg/page.php?20.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е изработване на технически инвестиционни проекти за реконструкция на част от уличната мрежа на община Раковски с приблизителна дължина 12`960 м, от които 5`600 м в кв. Секирово, 4`460 м в кв. Генерал Николаево, 1`500 м в с. Белозем и 1`400 м в с. Стряма, общ. Раковски във връзка с предстоящо кандидатстване на Община Раковски по Европейски програми за програмен период 2014 – 2020г. и други източници на финансиране, съгласно техническата спецификация/заданието за проектиране в обем съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в указанията към документацията за участие и техническата спецификация/заданието за проектиране.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изработване на технически инвестиционни проекти за реконструкция на част от уличната мрежа на община Раковски с приблизителна дължина 12`960 м, от които 5`600 м в кв. Секирово, 4`460 м в кв. Генерал Николаево, 1`500 м в с. Белозем и 1`400 м в с. Стряма, общ. Раковски, както следва: Подобект 1: Реконструкция на ул. „Цанко Церковски“ в кв. Секирово – гр. Раковски с дължина около 1010 м: от северния край до детската градина – 365 м; от ул. „Петър Богдан“ до ул. „Шипка“ – 645 м; Подобект 2: Реконструкция на ул. „Райко Даскалов“ в кв. Секирово – гр. Раковски с дължина около 1980 м от ул. „Родопи“ до ул. „Първи май“ – 915 м; от бул. „Г.С.Раковски“ до ул. „Завет“ – 640 м; от ул. „Тодор Икономов“ до ул. „Завет“ – 425 м; Подобект 3: Реконструкция на ул. „Патриарх Ефтимий“ в кв. Секирово – гр. Раковски с дължина около 575 м – от ул. „Трети март“ до ул. „Отец Паисий“; Подобект 4: Реконструкция на ул. „Шести септември“ в кв. Секирово – гр. Раковски с дължина около 550 м – от ул. „Петър Богдан“ до ул. „Завет“; Подобект 5: Реконструкция на ул. „Оборище“ в кв. Секирово – гр. Раковски с дължина около 105 м – от ул. „Патриарх Ефтимий“ до ул.“Яко Яковски“; Подобект 6: Реконструкция на ул. „Филип Тотю“ в кв. Секирово – гр. Раковски с дължина около 360 м от ул. „Яко Яковски“ до ул. „Шипка“; Подобект 7: Реконструкция на ул. „Сергей Румянцев“ в кв. Секирово – гр. Раковски с дължина около 490 м от ул. „Райко Даскалов“ до ул. „Петър Богдан“ – 390 м; от ул. „Петър Богдан“ до ул. „Будапеща“ – 100 м; Подобект 8: Реконструкция на ул. „Бор“ в кв. Секирово – гр. Раковски с дължина около 100 м – от ул. „Никола Вапцаров“ до ул. „Шести септември“; Подобект 9: Реконструкция на ул. „Плевен“ в кв. Секирово – гр. Раковски с дължина около 430 м от ул. „Люлин“ до ул. „Гагарин“ – 160 м от ул. „Цанко Церковски“ до ул. „Трети март“ – 270 м; Подобект 10: Реконструкция на ул. „Димчо Дебелянов“ в кв. Генерал Николаево – гр. Раковски с дължина около 450 м – от ул. „Михаил Добромиров“ до ул. „Странджа“; Подобект 11: Реконструкция на ул. „Странджа“ в кв. Генерал Николаево – гр. Раковски с дължина около 500 м – от ул. „Ангел Кънчев“ до ул. „Божур"; Подобект 12: Реконструкция на ул. „Стефан Стамболов“ в кв. Генерал Николаево – гр. Раковски с дължина около 430 м - от ул. „Михаил Добромиров“ до реката в северния край; Подобект 13: Реконструкция на ул. „Васил Петлешков“ в кв. Генерал Николаево – гр. Раковски с дължина около 1`160 м от бул. „Г.С.Раковски“ до ул. „Ивайло“; Подобект 14: Реконструкция на ул.„Котел“ в кв. Генерал Николаево – гр. Раковски с дължина около 300 м – от ул. „Михаил Добромиров“ до ул. „Тримонциум“; Подобект 15: Реконструкция на ул. „Алеко Константинов“ в кв. Генерал Николаево – гр. Раковски с дължина около 250 м – от ул. „Васил Петлешков“ до ул. „Иван Асен ІІ“; Подобект 16: Реконструкция на ул. „Пеньо Пенев“ в кв. Генерал Николаево – гр. Раковски с дължина около 400 м – от ул. „Симеон І“ до ул. „Река Сребра“; Подобект 17: Реконструкция на ул. „Капитан Райчо“ в кв. Генерал Николаево – гр. Раковски с дължина около 840 м – от ул. „Васил Петлешков“ до бул. „Г.С.Раковски“; Подобект 18: Реконструкция на ул. „Лайка“ в кв. Генерал Николаево – гр. Раковски с дължина около 130 м – от ул. „Петко Каравелов“ до ул. „Витоша“; Подобект 19: Реконструкция на ул. „Рила“ - 140 м, ул. „Люлин“ – 395 м, ул. „Сребра“ – 680 м и ул. „Иван Вазов“ – 270 м - с. Белозем, общ. Раковски с обща дължина около 1`500 м; Подобект 20: Реконструкция на ул. „Дъб“ – 125 м, ул. „Иван Вазов“ – 575 м и ул. „Георги С. Раковски“ – 700 м - с. Стряма, общ. Раковски с обща дължина около 1`400 м.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

64800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предметът на обществената поръчка касае предоставяне на услуги на територията на Община Раковски, Област Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, за които не са налице обстоятелствата визирани в чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, 2а, 4 и 5 и ал.5 от ЗОП. Участниците следва да отговарят на условията на Възложителя, съгласно ЗОП, ППЗОП и приложимата нормативна уредба. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който не отговаря на нормативните изисквания или на някое от условията на Възложителя. Минималните изисквания към всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, изпълнението на които се явява необходима предпоставка за допускането им до оценяване на офертата, са както следва: Технически възможности и квалификация на участниците 1. Участникът в настоящата процедура следва да е изпълнил успешно през последните три години, считано от датата, на подаване на офертата поне три услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката. Под „сходна” услуга с предмета на обществената поръчка навсякъде в Публичната покана и документацията за участие в обществената поръчка следва да се разбира изработване на инвестиционни проекти във фаза: „Технически“ и/или „Работни” за изпълнение на основен ремонт и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или изграждане на улична, и/или пътна мрежа; 2. Участникът в настоящата процедура следва да разполага с необходимия екип за изпълнение на поръчката, квалифициран персонал за изпълнение на проектирането, отговарящ на изискванията на Възложителя, както следва: 2.1. Изисквания към ръководителя на екипа: Инженер с образователна степен „магистър” или еквивалентна; да има професионален опит минимум 5 (пет) години в областта на проектирането; да има опит като ръководител на проектантски екип при изработването на инвестиционни проекти с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка. 2.2. Изисквания към проектантския екип: Всеки участник трябва да разполага с екип от специалисти, които ще участват при осъществяването на проектирането по всички части на проектите и които притежават пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респективно призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации. Участникът следва да разполага минимум със следните експерти, които да притежават квалификация и пълна проектантска правоспособност в следните специалности: „Геодезия“ или еквивалент; „Пътно строителство” или еквивалент. Участникът трябва да посочи за всяка от позициите от проектантския екип отделни лица. 3. Участникът следва да има въведена интегрирана система за управление на качеството, съгласно система ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството с обхват на сертификация - предмета на поръчката (проектиране), еквивалентен или еквивалентни мерки. Забележка: Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Забележка: В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, сертификатите се представят за всеки един от членовете на обединението/консорциума, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Продължава в Допълнителна информация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. ОС1 е показател за оценка на предложения „Срок за изработване и предаване на техническите инвестиционни проекти“ – 20 точки; 2. ОС2 е показател за оценка на предложения „Срок за отстраняване на забележки/нередности“ – 10 точки; 3. ОРП е показател за оценка на предложената „Работна програма“ – 30 точки; 4. ОЦ е показател за оценка на „Предлагана цена“ – 40 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/03/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължава от изисквания за изпълнение на поръчката. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. Участникът следва да представи доказателства за техническите си възможности съгласно чл.51 от ЗОП, включително: 1. Списък - Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП Образец № 8; Към Списък – Декларацията, участникът следва да представи доказателства за извършените услуги представени под формата на удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2.Декларация – списък на екипа от проектанти - за изпълнение на поръчката по Образец № 9. 3.Декларации за разположение на експерти по Образец № 10; 4.Заверено от участника копие на Сертификат ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството с обхват на сертификация - предмета на поръчката (проектиране) или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите документи, той може да докаже техническите си възможности и квалификация с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица могат да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на което и да е от горните изисквания. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, както и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Всяка оферта трябва да съдържа документите описани в т.2. „Съдържание на офертата”, Раздел VI от документацията за участие, публикувана в профила на купувача: http://rakovski.bg/page.php?20 Съдържанието на офертата следва да се представя в запечатан, непрозрачен плик в сградата на общинска администрация – Раковски от Ваш представител, по пощата с препоръчано писмо, с обратна разписка или по куриер на адрес гр. Раковски, пл. "България" № 1 от 8.00 до 16.30 часа до датата посочена като крайна за получаване на офертите. Върху плика следва да посочите предмета на поръчката, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и адрес на електронна поща. С оглед спазване на изискванията на чл. 101б, ал.2 от ЗОП, от датата на публикуване на настоящата покана, пълен достъп до документацията за участие и всички изискуеми образци на документи се предоставя на интернет адрес http://rakovski.bg/page.php?20 Отварянето на офертите ще се проведе на 08.03.2016 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на пл."България" № 1 в общината. Действията на комисията по отварянето на офертите са публични. На тях могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощ. представители, както и представители на с-вата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/03/2016