Версия за печат

BG-Брезово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Брезово, ул.Г. Димитров №25, За: инж. Борис Стоянов Гърков, РБългария 4160, Брезово, Тел.: 03191 2708, E-mail: oba@brezovo.bg, Факс: 03191 2031

Място/места за контакт: Сградата на Общинска администрация - Брезово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.brezovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.brezovo.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е ремонт на общинската пътна мрежа, републиканската пътна мрежа в регулацията на гр.Брезово и улична мрежа на територията на община Брезово през 2016 г., съгласно условията, заложени в документацията за участие, публикувана в Профила на купувача.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233142, 45233252

Описание:

Работи по ремонт на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата стойност на предвидените ремонтни работи е приблизително 236 000 лева без ДДС, от които: 192 000 лв. без ДДС за ремонт на общинската пътна мрежа; 4 000 лева без ДДС за ремонт на републиканската пътна мрежа в регулацията на гр.Брезово и 40 000 лв. без ДДС за ремонт на улични мрежи в селища от Община Брезово.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

236000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на община Брезово

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за съдържанието на офертите, проекта на договор, срокове за изпълнение и други изисквания са подробно описани в наличната в Профила на купувача конкурсна документация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/03/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се приемат в "Информационния център" в сградата на Общинска администрация- Брезово, всеки работен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа в срок до датата, определена в публичната покана. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка /респ.куриерска служба/. Условията за участие за подробно описани в документацията за участие в настоящата процедура е налична в Профила на купувача на интернет адрес: http://www.brezovo.bg Постъпилите оферти ще бъдат отворени в 13:30 часа на 11.03.2016 г. в "Заседателна зала" в сградата на Общинска администрация- Брезово - 4 етаж.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/03/2016