Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Д-р Г. М. Димитров №52А, За: Ясен Такев, Р.България 1797, София, Тел.: 02 8929753, E-mail: Yasen.Takev@damtn.government.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.damtn.government.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за Държавна агенция за метрологичен и техничесйи надзор, Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Сертифициран сравнителен материал със сертификат по ISO 17025/ISOGuide 34 за проверка на вискозитет, съгласно БДС ENISO 3104/АС Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Сертифициран сравнителен материал със сертификат по ISO 17025/ISO Guide 34 за проверка на ГТФ на дизеловогориво, съгласно БДС EN 116 Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Сертифициран сравнителен материал със сертификат по ISO 17025/ISO Guide 34 за проверка на дестилационни характеристики, съгласно БДС ENISO 3405 Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Сертифициран сравнителен материал със сертификат по ISO 17025/ISOGuide 34 за проверка на пламна температура в закрит тигел, съгласно БДС ENISO 2719 Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Сертифициран сравнителен материал със сертификат по ISO 17025/ISOGuide 34 за проверка на плътност, съгласно БДС ENISO 12185 Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Сертифициран сравнителен материал със сертификат по ISO 17025/ISOGuide 34 за сяра в матрица минерално масло,съгласно БДС EN ISO 20884 Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Сертифициранисравнителениматериали със сертификат по ISO 17025/ISOGuide 34 за манган в матрица1:1(isoocta-ne/хylene),съгласно БДС EN 16135 Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Сертифицирани сравнителени материали със сертификат по ISO 17025/ за сяра в изооктан,съгласно БДС EN ISO 20846 Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Сертифицирани сравнителени материали със сертификат по ISO 17025/ISOGuide за плътност Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Сертифицирани сравнителени материали със сертификат по ISO 17025/ISOGuide 34дестилационни характеристики Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Сертифицирани сравнителени материали със сертификат по ISO 17025/ISOGuide 34 за цетаново число Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Сертифицирани сравнителени материали със сертификат по ISO 17025/ISOGuide 34 кислород и кислородсъдържащи съединения Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Сертифицирани сравнителени материали със сертификат по ISO 17025/ ISO Guide 34 за сяра в матрица mineral oil 1) Кратко описание

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24000000

Описание:

Химически продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно количествени сметки по отделните обособени позиции.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

33629 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.София, гр.Бургас, гр. Плевен

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнението на поръчката са дадени в приложението към поканата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДАМТН предоставя достъп по електронен път до Приложението към поканата, съдържащо пълното описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението, условията за подаване на оферта и сключване на договор, както и обособените позиции. Тази информация може да бъде намерена на интернет адреса на възложителя: http://www.damtn.government.bg/, раздел "Профил на купувача" до изтичане на срока на валидност на настоящата покана. Отварянето на офертите ще се проведе по реда на чл. 68, ал.3 от ЗОП в сградата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор на 22.04.2015 г. от 11:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/03/2016