Версия за печат

BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свищов, ул. Цанко Церковски №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел ОП, Мирослава Иванова - ст. експерт ОП, Зорница Цветанова - ст. експерт ОП, Република България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Място/места за контакт: Община Свищов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svishtov.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=74.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на канцеларски материали и принадлежности за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов за 2016/2017 година” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Доставка на канцеларски материали и принадлежности, включени в списъка на произвежданите и доставяни стоки от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания”; Обособена позиция №2 – „Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване”, в която се включват артикули в обем и количества, съгласно техническата спецификация на възложителя. Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на поръчката – съгласно Техническата спецификация, част от документацията за участие. ВАЖНО!!! Настоящата обществена поръчка е разделена на 2 (две) обособени позиции. Участниците могат да подават оферта за една или повече обособени позиции. На основание чл.16г, ал.2 от Закона за обществените поръчки, Възложителят отделя в Обособена позиция №1 стоките, включени в Утвърден с Решение на Министерски съвет № 551/25.07.2014 г. списък на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за Обществените поръчки и обявява, че тази обособена позиция е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. На основание чл.16г, ал.6 от Закона за обществените поръчки оферти за Обособена позиция №1 могат да подават и други заинтересовани лица, освен тези, за които поръчката е запазена. Когато участникът е специализирано предприятие или кооперации на хора с увреждания, посочва в офертата си номера, под който е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз. Офертите на лицата по чл.16г, ал.6 от Закона за обществените поръчки за Обособена позиция №1 се разглеждат само ако няма: -Участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор или -Участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя. Участник, който е специализирано предприятие или кооперации на хора с увреждания може да участва в обществената поръчка за Обособена позиция №1, при условие, може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се предоставя информация по реда на чл.16г, ал.7 от ЗОП.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22800000, 30199000, 30197600, 30192000

Описание:

Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
Третирана хартия и картон
Принадлежности за офиса


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Прогнозна стойност и максимален разполагаем финансов ресурс на обществената поръчка в размер до 66000,00 (словом: Шестдесет и шест хиляди) лева без ДДС, включваща: 1.1. Прогнозна стойност и максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя за обособена позиция №1: до 45000,00 (словом: Четиридесет и пет хиляди) лева без ДДС, разпределена, както следва: За общинската администрация – 30 000,00 (словом: Тридесет хиляди) лева без ДДС; За Общинска служба „Социални дейности” – 6000,00 (словом: Шест хиляди) лева без ДДС; За Звено „Образование” към Отдел „Образование и Култура” – 4000,00 (словом: Четири хиляди) лева без ДДС; За Звено „Култура” към Отдел „Образование и Култура” – 2000,00 (словом: Две хиляди) лева без ДДС; За ОП „Чистота – Свищов” – 2000,00 (словом: Две хиляди) лева без ДДС; За ОП „Пазари – Свищов” – 2000,00 (словом: Две хиляди) лева без ДДС; За ОП „Обреди – Свищов” – 2000,00 (словом: Две хиляди) лева без ДДС. 1.2. Прогнозна стойност и максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя за обособена позиция №2: до 21000,00 (словом: Двадесет и една хиляди) лева без ДДС, разпределена, както следва: За общинската администрация – 10000,00 (словом: Десет хиляди ) лева без ДДС; За Общинска служба „Социални дейности” – 4000,00 (словом: Четири хиляди) лева без ДДС; За Звено „Образование” към Отдел „Образование и Култура” – 2000,00 (словом: Две хиляди) лева без ДДС; За Звено „Култура” към Отдел „Образование и Култура” – 2000,00 (словом: Две хиляди) лева без ДДС; За ОП „Чистота – Свищов” – 1000,00 (словом: Хиляда) лева без ДДС; За ОП „Пазари – Свищов” – 1000,00 (словом: Хиляда) лева без ДДС; За ОП „Обреди – Свищов” – 1000,00 (словом: Хиляда) лева без ДДС. * ВАЖНО! Ценовите предложения на участниците в обществената поръчка следва да бъдат съобразени и да не надвишават прогнозната стойност на съответната обособена позиция посочени по-горе. Ако Ценово предложение надвишава прогнозна стойност на съответна обособена позиция, участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка. 2. Източник на финансиране: Бюджета на Община Свищов и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на гр. Свищов, на административните адреси на Община Свищов и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов.

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предварителни условия за участие и изисквания към участниците. 1.Участникът да отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 1.1. Не може да участва във възлагането на поръчката лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; б) при който лице по чл.47, ал.4 от ЗОП, е свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. в) е сключило договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 1.2. Когато участникът предвижда участието на подизпълнител при изпълнение на поръчката, изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителя. 2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 3. В обществената поръчка, едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 4. Свързаните лица или свързаните предприятия, не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура. 5. Изискване за технически възможности и квалификация на участника – Участникът в процедурата трябва задължително да отговаря на следното минимално изискване за технически възможности и квалификация: Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) доставка, която е еднаква или сходна с предмета на поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. * Под „доставки, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката” следва да се разбира доставка на канцеларски материали и консумативи. ** Участник може да докаже съответствието, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целите посочени в предходното изречение трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. *** При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерии, показатели и методика за определяне на комплексната оценка на офертите за всяка обособена позиция. Класирането на офертите ще се извърши по критерий „Икономически най-изгодна оферта”, при следната методика по посочените показатели, съответните им относителни тежести и съгласно комплексна оценка по следната формула: КО = П1 + П2 = 100 т. макс. 1. П1 – Предложена обща цена Оценката се определя съгласно формула: П1 = П1 мин./П1 съотв. x 80 2. П2 - Предложен процент отстъпка от цената на продуктите, фигуриращи в официалния каталог, извън артикулите от Техническата спецификация. Оценката се определя съгласно формула: П2 = П2 съотв./П2 макс. x 20

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Свищов на адрес гр. Свищов 5250, ул. "Цанко Церковски" №2, всеки работен ден до датата и часа посочени в публичната покана. Документацията за участие в процедурата може да бъде намерена на интернет адреса на Възложителя www.svishtov.bg в раздел "Профил на купувача" (Обществени поръчки). Отварянето на офертите ще се извърши на 07.03.2016 г. в 10.00 часа в Зала №1 на административната сграда на Община Свищов на ул. „Цанко Церковски” №2. Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/03/2016