Версия за печат

BG-Брацигово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Брацигово, ул.Атанас Кабов № 6 а, За: Цонка Кушлева, Република България 4579, Брацигово, Тел.: 03552 2065, E-mail: op@bratsigovo.bg, Факс: 03552 2001

Място/места за контакт: община Брацигово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bratsigovo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bratsigovo.bg/op.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Изработване на Технически проект за ОБЕКТ: Почистване и укрепване на р.Стара река в регулацията с.Исперихово, след мост на път III-375, общ.Брацигово – Етап 1 “ Изпълнението на обществената поръчка включва изработване на Технически проект включващ следните части : Част: Геодезия ; Част: Геология ; Част: Конструкции ; Част: Хидроложки доклад ; Част: Хидравлически изчисления ; Част : ПУСО ; Част : ПБ ; Част: ПБЗ Техническа експертиза и заключение от техническа експертиза ; КСС Всички части следва да бъдат изработени в три екземпляра.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Технически проект включващ следните части : Част: Геодезия ; Част: Геология ; Част: Конструкции ; Част: Хидроложки доклад ; Част: Хидравлически изчисления ; Част : ПУСО ; Част : ПБ ; Част: ПБЗ Техническа експертиза и заключение от техническа експертиза ; КСС Всички части следва да бъдат изработени в три екземпляра

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Исперихово,община Брацигово

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В обществената поръчка могат да участват като подават оферти всички български и чуждестранни физически и/или юридически лица, включително и техни обединения. 1 Общи изисквания: До участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана се допускат участници, за които не са налице следните обстоятелства: a)Осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: Престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс; Подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс; Участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс; Престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс Престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс; b)При които лицата по чл.47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; c)Които са сключили договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Изискванията по буква ,,а’’ по-горе се прилагат по отношение на лицата определени в чл.47, ал.4 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 1 с декларация. Не може да участва в обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по т. 1, буква ,,а”. При подписване на договора за обществената поръчка, участникът, определен за изпълнител, е длъжен да предостави документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5. 2. Изисквания към участниците : - Участниците следва да разполагат с технически лица, притежаващи необходимата квалификация за изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка. Минимално изискване е участникът да има на разположение технически лица, вписани в Регистъра на инженерите с пълна проектантска правоспособност към КИИП. 3.Изискване към офертите. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на условията, съдържащи се в поканата за участие . Всяка оферта трябва да съдържа следната информация и приложения: 1.Представяне на участника /Образец №1/ включващо: Посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър , БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата. При участници обединения копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Към него се представят доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал.1 от ЗОП, съответно: 2. Декларация по чл. 47, ал.9 за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1 и чл. 47, ал.5 от ЗОП – /Образец №2/. 3. Декларация по чл.47 ал. 5 т.1 и 2 от ЗОП – /Образец №3/ 4. Списък на екипа от правоспособни технически лица – /Образец № 4/ 5. Декларация за ползване/не ползване на подизпълнител- /Образец №5/ 6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - /Образец№6/ 7. Техническо предложение за изпълнение – /Образец №7/ 8. Ценово предложение – /Образец №8/ 9.Срок на валидност на офертата- Образец № 9 10 Проект на договор

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Срок за изпълнение на поръчката /К1/ с тежест 50 (петдесет) точки Предложена цена /К2/ с тежест 50 (петдесет) точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/02/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще бъде на 01.03.2016 г. от 10,30 часа в сградата на Младежки дом ,гр.Брацигово,ул.Христо Смирненски № 1

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/02/2016