Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: инж. Деница Колева; Кристина Лозанова, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: k.lozanova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/227-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обхватът на дейностите е съгласно Проект на договор (Приложение №2-1, №2-2 и №2-3) и Технически спецификации (Приложение №1).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90742300, 90400000, 90733100, 90733700

Описание:

Услуги по наблюдение и отчитане на шумовото замърсяване
Услуги, свързани с отпадъчни води
Услуги по наблюдение и контрол на замърсяването на повърхностните води
Услуги по наблюдение или контрол на замърсяването на подпочвените води


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност на поръчката: до 12 500лв. (дванадесет хиляди и петстотин лева). Прогнозна стойност за извършване на услугите по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1 – до 6 300 лв. (шест хиляди и триста лв.) без ДДС; Обособена позиция 2 – до 5 200 лв. (пет хиляди и двеста лв.) без ДДС; Обособена позиция 3 – до 1 000 лв. (хиляда лв.) без ДДС. Договорите по всяка от обособените позиции се сключват до съответната прогнозна стойност, като заплащането на услугата се извършва по предложени в офертата на изпълнителя единични цени. Общата предложена цена от участниците е само за целите на класирането. Плащането ще се извърши от бюджета на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово“ – второстепенен разпоредител с бюджет.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

12500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Критерии за подбор на участниците: Участникът трябва да притежава акредитация за извършване на анализите за всяка обособена позиция, по която кандидатства, от Изпълнителна агенция Българска служба по акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 Минималното изискване се доказва със: - Копие на валиден Сертификат за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция Българска служба по акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Представената оферта трябва да съдържа: 1. Представяне на участника: Данни за лицето, което прави предложението - посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата – Образец № 1; 2. Техническо предложение – Образец № 2; 3. Ценова оферта – Образец № 3; 4. Декларация за приемане условията на проекта на договор - Обр. № 4; 5. Декларация за ползване/неползване на подизпълнител - Образец № 5; 6. Доказателства за акредитация: Копие на валиден Сертификат за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция Българска служба по акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006. 7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 7; /ако е приложимо/ Оферти могат да се подават за една или повече обособени позиции. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА Срок за пробонабиране – до 5 работни дни след постъпване на писмена заявка от страна на Възложителя; срок за анализ – до 15 кал. дни след извършване на пробонабирането. СРОК И МЯСТО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ Офертата се представя в деловодството на Община Габрово в срок до 16.30 часа на 02.03.2016 г. в запечатан непрозрачен плик. Офертите ще се отварят в 10:00 часа на 07.03.2016 г. в сградата на Община Габрово – пл. Възраждане № 3. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ - минимум 60 календарни дни. Срокът на валидност на офертата се определя от участника и не може да бъде по-малък от 60 календарни дни считано от крайната дата за подаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/03/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Всички копия на документи се представят заверени “Вярно с оригинала”, с подпис и печат. 2. Офертата се изготвя на български език, съгласно приложения образец и се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител. 3. Всеки участник може да представи само една оферта. Варианти не се допускат. 4. Оферираната цена следва да бъде в български лева. Лица за контакти: инж. Д. Колева – зам.-директор на „Регионално депо за неопасни отпадъци“ – Габрово, тел. 0885 577 255; К. Лозанова – юрисконсулт отдел ОПКПЧП тел.: 066/818 312 Приложения към настоящата покана: Технически спецификации – приложение 1; Проект на договор – приложение 2-1, 2-2 и 2-3; Образци Образец № 1 - Представяне на участника; Образец № 2 - Техническо предложение; Образец № 3 - Ценова оферта; Образец № 4 - Декларация за приемане условията на проекта на договор; Образец № 5 – Декларация за ползване/неползване на подизпълнител Образец № 6 - Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – за сведение. Образец № 7 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/03/2016