Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Христо Ботев №62, За: Дарина Караначева, инж. Жаклина Смилянова, РБългария 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476; 042 988902, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, стая №15

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.wik-stz.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.wik-stz.com/?p=3088.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за строително - монтажни работи за нуждите на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора“. 1. С писмена заявка Възложителят посочва конкретният обект на който предстои да се извършват СМР и срокът за който следва да се извършат. В срок от два работни дни от получаване на заявката Изпълнителят следва да изпрати свой представител и съвместно с представител на Възложителя прави оглед на обекта и се уточняват конкретните СМР, които следва да се извършат. В едноседмичен срок от огледа Изпълнителят изготвя подробна КСС за конкретния обект, по цените, оферирани от него в обществената поръчка, която се преглежда от Възложителя и се одобрява, ако липсват забележки. Обществената поръчка е с шест обособени позиции, както следва: - първа обособена позиция с наименование: „Ремонт на водонапорни кули”; - втора обособена позиция с наименование: „Хидроизолации на водонапорни кули, резервоари и др.”; - трета обособена позиция с наименование: „Възстановяване на защитни прагове и корекции на реки, бетони работи и др.“; - четвърта обособена позиция с наименование: „Дограма – доставка и монтаж“; - пета обособена позиция с наименование: „Ремонт на покриви – ламаринени обшивки и направа на леки преградни конструкции;“ - шеста обособена позиция: „Ремонт на ел. проводи, катодни защити и др.“ Участниците могат да подават оферти за една и повече обособени позиции. Предлаганите от участниците единични цени по обособени позиции не могат да бъдат по-високи от максимално заложените такива от Възложителя в Техническата спецификация. В случай, че участник не предложи единични цени равни, или по-малки от фиксираните в Техническите спецификации – от Приложение №1 до Приложение 6, то същия ще бъде отстранен от обществената поръчка. 1.1.Описание на предмета на първа обособена позиция: „Ремонт на водонапорни кули”, съгласно Техническа спецификация, / Приложение №1/. 1.2.Описание на предмета на втора обособена позиция: „Хидроизолации на водонапорни кули, резервоари и др.”, съгласно Техническа спецификация / Приложение №2 / 1.3. Описание на предмета на трета обособена позиция: „Възстановяване на защитни прагове и корекции на реки, бетони работи и др.“, съгласно Техническа спецификация / Приложение №3/ 1.4. Описание на предмета на четвърта обособена позиция: „Дограма – доставка и монтаж“, съгласно Техническа спецификация / Приложение №4 / 1.5. Описание на предмета на пета обособена позиция: „Ремонт на покриви – ламаринени обшивки и направа на леки преградни конструкции“, съгласно Техническа спецификация / Приложение №5/ 1.6. Описание на предмета на шеста обособена позиция: „Ремонт на ел. проводи, катодни защити и др.“, съгласно Техническа спецификация /Приложение № 6/. Цялата информация относно обществената поръчка може да бъде открита в рубрика „Профил на купувача‘‘ на интернет адреса на дружеството.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обществената поръчка е с шест обособени позиции, както следва: 1. Прогнозната стойност на първа обособена позиция е в размер на – 50 000 лв. без ДДС; 2.Прогнозната стойност на втора обособена позиция е в размер на – 60 000 лв. без ДДС; 3. Прогнозната стойност на трета обособена позиция е в размер на – 30 000 лв. без ДДС; 4. Прогнозната стойност на четвърта обособена позиция е в размер на – 40 000 лв. без ДДС; 5. Прогнозната стойност на пета обособена позиция е в размер на – 40 000 лв. без ДДС; 6. Прогнозната стойност на шеста обособена позиция е в размер на – 20 000 лв. без ДДС; Източник на финансиране – Възложителят ще използва собствени средства.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

240000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територия на дейност на "В и К" ЕООД, гр. Стара Загора.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Място на изпълнение: На цялата територия на дейност на дружеството. 2.Начин на образуване на цената: Цената се формира като сума от единичните цени за съответната обособена позиция. 3.Срок за изпълнение на услугата: Дванадесет месеца от датата на сключване на договора; 4.Начин на плащане: Плащането ще се извършва по банков път, в лева в 30 дневен срок след издаване на елeктронна фактура, която да съдържа номера на договора и неговия предмет. Електронната фактура следва да бъде изпращана на адрес: fakturi@wik-stz.com. Неразделна част от всяка фактура е Акт обр.19 за приети СМР от страна на Възложителя. 5. Европейско финансиране – не; 6. Срок на валидност на публичната покана - 02.03.2016г. 7. Място и срок за получаване на офертите – ЦУ намиращо се в гр. Стара Загора на ул. „Христо Ботев” №62, стая №15, до 12: 00 часа на 07.03.2016г.; 8. Дата, час и място на отваряне на офертите – На 07.03.2016г, в 14:00 часа, в заседателната зала на ЦУ, намиращо се в гр. Стара Загора на ул. „Христо Ботев” №62. 9. За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, върху който участникът посочва: предмет на обществената поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции и за коя позиция се отнася, съдържащ следните документи: - Данни за лицето, което прави предложението; ЕИК, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща лицето информация; - Техническо предложение, подпечатано и подписано от управляващия дружеството, за съответната обособена позиция (Приложение № 7). - Ценово предложение (изготвено за обособената позиции, за която се участва, съгласно Приложения от № 1 до № 6), подписано и подпечатано от управляващия дружеството. - Попълнена, подписана и подпечатана ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП по образец /Приложение №8/. - Срок на валидност на офертата- 90 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Състезателната цена по първа, втора, трета, четвърта, пета и шеста обособени позиции ще е сбор от крайните цени съответно в Приложения от № 1 до № 6, в зависимост от това, за коя обособена позиция се участва.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/03/2016 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Документ, който не е на български език се представя преведен. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. За резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, възложителят писменно ще уведоми участниците. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл. 313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител, се представя пълномощно.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/03/2016