Версия за печат

BG-Ямбол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр. Ямбол, ул. Панайот Хитов № 30, За: Д-р Панайот Диманов, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 682268, E-mail: mbal_zop@abv.bg, Факс: 046 620676

Място/места за контакт: ул. Панайот Хитов № 30

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: 'http://www.mbal-yambol.net.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=609.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА – извършване на транспортни услуги за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД – гр. Ямбол, а именно: 1. Транспортиране на болни на хемодиализа от домовете им до Отделението по хемодиализа на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД – гр. Ямбол и обратно; 2. Транспортиране на служители и консултанти на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД – гр. Ямбол по заявени от тях маршрути. Услугата се извършва на цялата територия на област Ямбол. Участниците следва да предложат цялостно изпълнение на поръчката. Предложения за частично изпълнение на поръчката се отстраняват. Източник на финансиране: Собствени приходи от дейността, целеви средства от министерство на здравеопазването, приходи от НЗОК Код на поръчката: 60000000 II. ПРОГНОЗНA СТОЙНОСТ: Максимална и прогнозна стойност на цялата обществена поръчка без вкл. ДДС – 57 400 лева без ДДС за 12 месеца. Тръжната докуменатация може да бъде изтеглена от сайта на болницата - http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=609 Участникът определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от общата стойност на поръчката за която се е класирал, под формата на банкова гаранция за срока на договора или парична сума внесена по набирателната сметка на МБАЛ “Св. Пантелеймон” – АД гр. Ямбол: банкова сметка IBAN: BG23 FINV 9150 52BG N04M CV, BIC: FINVBGSF при Първа Инвестиционна Банка – клон Сливен, офис Ямбол или в касата на болницата. Офертата следва да бъде изпратена в срок до 15 часа на 08.03.2016 г. на адрес: гр.Ямбол 8600, ул.”Панайот Хитов” № 30, МБАЛ “Св.Пантелеймон” АД, на вниманието на Д-р Панайот Грудев Диманов. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Условия за отваряне на офертите Дата: 09.03.2016 г. Час: 10:00 Място гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов” 30, МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД, малка заседателна зала на третия етаж, административна сграда.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60000000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозният обем на дейността е около 130000 км. за цялата обществена поръчка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

57400 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Ямбол, ул. "П. Хитов" № 30 - МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД, цялата област ямбол

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: 1. да притежават валиден лиценз и/или регистрация (по смисъла на чл. 6 от Закона за автомобилните превози или еквивалентно) за извършване на дейност по обществен превоз на пътници; 2. да имат диспечерски център; 3. да имат валидно сключени застрахователни полици „Гражданска отговорност” (по смисъла на чл. 259 от Кодекса за застраховането) и „Злополука” (по смисъла на чл. 276 от Кодекса за застраховането); 4. да разполагат с автопарк от не по-малко от 5 броя, оборудвани с GPS система собствени или наети МПС, които да са на разположение за срока на изпълнение на поръчката, като средногодишната възраст на автомобилите да не е повече от 4 години и повече от половината от автомобилите / минимум 3/ да са с вместимост 4+1. 5. да притежават сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалентен 6. да разполага за периода на договора със сервизна база на територията на област Ямбол 7. да разполага с минимум 1 автомобил, оборудван или с възможност за оборудване с носилка. 1. Общи изисквания към изпълнението. 1.1. Участниците следва да осъществяват цялостно изпълнение на поръчката и по двете обособени позиции. 1.2. Срок за изпълнение на поръчката – 12 месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка; 1.3. Начин на плащане – по банков път, ежемесечно, в срок съгласно офертата на участника, но не повече от 60 дни след представяне на редовна фактура, копия от месечните отчети по образци, представляващи приложения към проекта на договора и съответните отчетни формуляри. Плащането ще се извърши на 12 равни месечни вноски. 1.4. Изпълнителят е длъжен да предостави на Възложителя отчетни формуляри, по свой избор, с които ще се отчитат извършените транспортни услуги. 1.5. Отчетните формуляри по предходната точка се доставят на Възложителя безвъзмездно, в срок до 6 / шест/ работни дни след изпращане на заявка по факс или по електронна поща. 2. Изисквания към изпълнението по позиции. 2.1.Транспортиране на болни на хемодиализа от домовете им до Отделението по хемодиализа на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД – гр. Ямбол и обратно: 2.1.1. Превозът на болните следва да се извършва от понеделник до събота (включително) на смени, както следва: Първа смяна – да бъдат транспортирани до 07:45 ч. и извозени след 12:30 ч., Втора смяна – да бъдат транспортирани до 13:30 ч. и извозени след 18:30 ч., Трета смяна – да бъдат транспортирани до 20:00 ч. и извозени след 00:30 ч.; 2.1.2. Транспортирането на болните до Отделението по хемодиализа следва да става не по-късно от 15 мин. преди започване на смяната, а извозени от отделението не по-рано от 30 мин. и не по-късно от 45 мин. след приключване на смяната. 2.1.3. Услугите по транспортирането следва да се извършват по месечен график с приложени маршрут и информация за болните на хемодиализа, изготвяни от Възложителя. Графикът и маршрутът могат да бъдат променяни от Възложителя при нужда. Изпълнителят се задължава да спазва актуализираните графици с маршрути, ако е уведомен за тази актуализация най-късно 3 дни преди датата, към която се отнася промяната. 2.1.4. Изпълнителят е длъжен да се свърже с Възложителя и болните на хемодиализа при невъзможност от негова страна за спазването на дневните графиците. 2.2. По позиция Транспортиране на служители и консултанти на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД – гр. Ямбол по заявени от тях маршрути.: 2.2.1. Изпълнителят следва да разполага или да има готовността да осигури кола за транспортиране на служители и/ или консултанти на Възложителя по всяко време на денонощието. 2.2.2. Изпълнителят следва да осигури кола на адреса на повикването в срок до 20 (двадесет) минути, считано от получаването на телефонно обаждане на посочен от Изпълнителя телефонен номер.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането се извършва по критерий най-ниска цена – оценява се общата стойност предложена за услугата за 12 /дванадесет/ месеца. Цената предложена от участниците за 12 /дванадесет/ месеца е крайна в лева без ДДС, като в нея трябва да влязат всички разходи на участника по обслужване на услугата. Участниците се класират по низходящ ред, като на първо място се класира участникът с най-ниска цена (най-ниска месечна стойност на услугата в лева без ДДС). Цената се попълва съгласно образец №8 към публичната покана, която може да бъде изтеглена от сайта на болницата - http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=609.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/03/2016 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Всяка оферта трябва да съдържа следните документите: 1.1. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 1.2. декларация за срок на валидност на офертата – 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертата, изготвена съобразно приложен Образец № 1; 1.3. данни за лицето, което прави предложението, удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато кандидатът е физическо лице - копие от документ за самоличност; 1.4. при участници обединения – оригинал или нотариално заверено копие от документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 1.5. заверено от участника копие на валиден лиценз и/или удостоверение за регистрация (по смисъла на чл. 6 от Закона за автомобилните превози) за извършване на дейност по обществен превоз на пътници; 1.6. оригинална декларация, че участникът разполага с диспечерски център, изготвена съобразно приложен Образец № 2; 1.7. оригинална декларация, че участникът разполага с автопарк от не по-малко от 5 броя, оборудвани с GPS система собствени или наети МПС, които да са на разположение за срока на изпълнение на поръчката, като средногодишната възраст на автомобилите да не е повече от 4 години и повече от половината от автомобилите /минимум 3/ да са с вместимост 4+1 и за които са налице валидно сключени застрахователни полици „Гражданска отговорност” (по смисъла на чл. 259 от Кодекса за застраховането) и „Злополука” (по смисъла на чл. 276 от Кодекса за застраховането), изготвена съобразно приложен Образец № 3, заедно с приложен списък на автомобилите, съдържащ: марка, модел, ДК№ за всеки от автомобилите. 1.8. оригинална декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, изготвена съобразно приложен Образец № 4. В случай, че се предвижда участие на подизпълнители в декларацията следва се посочат видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. В този случай следва да се представи също декларация за съгласие от подизпълнителя, изготвена съобразно приложен Образец № 5 със съответни приложения; 1.9. оригинална декларация за приемане на условията в проекта на договор, представляващ част от публичната покана за провеждане на обществената поръчка, изготвена съобразно приложен Образец № 6; 1.10 Документ, удостоверяващ, че разполага със сервизна база за периода на договора; 1.11 Сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалентен. 1.12 Декларация, че разполага с минимум 1 автомобил, оборудван или с възможност за оборудване с носилка. 1.13 Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката, изготвено съобразно приложен Образец № 7 и съобразно указанията в публичната покана; 1.14 Ценово предложение заедно с приложението към него, изготвени съобразно приложен Образец № 8 и съобразно указанията по т. ІІ. 1.15 Декларация за срок на отложено плащане – не повече от 60 дни. 1.16 Данни за лицето, което прави предложението, включително ЕИК 1.17 Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 2. Всички документи по т.-т. 1.1. – 1.17. се поставят в непрозрачен плик, който се запечатва, надписва (име на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, ел. адрес, предмет на поръчката) и се подава в деловодство на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД – гр. Ямбол в срок до 15 часа на 08.03.2016 г., на вниманието на Д-р Панайот Грудев Диманов

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/03/2016