Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски”, За: инж. И. Филипов, инж. Райничка Стоименова, Република България 1700, София, Тел.: 02 4014380, E-mail: nsa.filipov@gmail.com

Място/места за контакт: София Студентски град, Сграда Ректорат ет. 4, ст. 408

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата поръчка е за: 1. Обследване, определяне на техническите параметри, изработване на доклади, съставяне на технически паспорти и сертификати за енергийни характеристики на следните съществуващи сгради, стопанисвани от НСА“Васил Левски“, в гр.София, Студентски град; • Административно-преподавателска сграда – Ректорат • Комплекс Закрити спортни съоръжения (ЗСС) • Хранителен блок – Стол №1 2. Обследване определяне на техническите параметри, изработване на доклад и съставяне на технически паспорт на Плувен басейн НСА“Васил Левски“ - гр. София, бул. Прага №21

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71631300

Описание:

Услуги по технически контрол и проверка на сгради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Услугата следва да бъде изпълнена съгласно изискванията на чл. 176 б, ал. (2) във връзка с чл. 176 в от ЗУТ в обхвата и съдържанието на поднормативните актове по приложение, а именно: Съгласно Наредба № 5 от декември 2006г. за техническите паспорти на строежите Техническият паспорт на строеж да обхваща следните части: част А "Основни характеристики на строежа част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти" част В "Указания и инструкции за безопасна експлоатация» Обследването да включва дейностите посочени в чл. 21 от Наредба №5. б/ Съгласно Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г.за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, при условията на §7 от същата Наредба, ако Договорът бъде сключен преди 07.03.2016 г. Обследването за енергийна ефективност да обхваща следните части: 1.подготвителен етап –оглед на сградата и събиране и обработка на първична информация на сградата; 2.установяване на енергийните характеристики на сградата, по време на който се извършват дейностите, съгласно чл.12, ал.1 т. 2 от наредбата; 3.разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, съгласно чл.12, ал.1 т. 3 от Наредбата ; 4. заключителен етап, съгласно чл.12, ал.1 т. 4 от наредбата . 5.анализ за на възможностите за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници в обем, съгласно съгласно чл.12, ал.2 от наредбата; 6. Мерките за повишаване на енергийната ефективност следва да са съобразени с предназначението на сградата и да отговарят на изискванията по наредбата и да отговарят на изискванията от наредбата по чл.18, ал.2от ЗЕЕ. Резултатите от обследването да се отразят в доклад и резюме Сертифицирането за енергийна характеристика на сгради да удостовери актуалното състояние на потреблението на енергия в сградите, енергийните характеристики и съответствието им на класовете на енергопотребление от наредбата по чл. 18, ал. 3 ЗЕЕ. Условията и реда за издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация да отговарят на изискванията в глава 4 от Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016, издадена от Министъра на енергетиката и Министъра на регионалното развитие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.София, Студентски град, НСА“Васил Левски“: Административно-преподавателска сграда – Ректорат; Комплекс ЗСС и Хранителен блок - Стол №1 и гр.София, бул“Прага” №21, Плувен басейн НСА “Васил Левски“

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Избраният изпълнител в срок до 3 (три) работни дни, от датата на получаване на утвърдения от Възложителя протокол за избора му за изпълнител, следва да представи Оригинал или нотариално заверено копие на Документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП (свидетелства за съдимост на лицата представляващи участника по смисъла на 47, ал.4 от ЗОП) и оригинална декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (от лицата представляващи участника по смисъла на 47, ал.4 от ЗОП).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/03/2016 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участникът следва да представи: 1. Декларация административни, банкови сведения и валидност на офертата (по образец). 2. Техническо предложение (по образец). 3. Ценова оферта (по образец). 4. Проектодоговор в три екземпляра (по образец). 5. Протокол за извършен оглед.: Участниците следва в срок до 15:00 часа на 29.02.2016 г. да се запознаят предварително на място с обекта и задължително да представят Протокол от извършен оглед по образеца в Документацията за участие. В тази връзка, следва да уговорят един ден предварително/по телефон/ дата и час на посещение с посочените лица за контакт 6. Участникът трябва да е изпълнил успешно един договор, с предмет обследване на обществени сгради и съставяне на технически паспорт и сертификат за енергийна ефективност, през последните 3 (три) години, за доказване на което следва да представи списък по чл.51, ал.1 т.1 от ЗОП, ведно с доказателства за извършената услуга. 7. Участникът трябва да разполага с експертен персонал, сред който поне по един специалист, притежаващ пълна проектантска правоспособност за следните специалности: „Архитектура”, „Строителни конструкции“ и допълнителна квалификация за сертифициране на сгради по ЗЕЕ. 8. За доказване на технически възможности и квалификация, участниците следва да представят документи по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП - Списък на екипа, от собствен персонал и привлечени специалисти с който участника предлага да извърши услугата, към който се прилагат професионални автобиографии. Списъкът на лицата следва да бъде придружен от заверени договори за гражданско или трудово правоотношение и копия на валидни удостоверения за проектантска правоспособност на лицата, издадени от Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. 9. Участникът следва да представи Удостоверение за вписване в регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност ЗЕЕ на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и да отговарят на изискванията на чл.43, ал.1 или ал. 2 от ЗЕЕ. 10. Участникът трябва да има валидна застрахователна полица за застраховка професионална отговорност на изпълнителя, която следва да се представи като копие. Кандидатите могат да подават своите предложения лично, по поща или по куриер всеки работен ден на адрес: София, Студентски град, НСА Сграда Ректорат ет.1 ст.111 „Деловодство” в срок до 10.00 часа на 01.03.2016 г. Подадените след този час предложения за участие, включително и такива, чрез куриери и пощи няма да бъдат приемани за разглеждане, а участниците няма да бъдат допуснати до участие в процедурата. Дата, час и място на отваряне на офертите: 10.10 часа на 01.03.2016 г. Заседателна зала на Ректората, ет.3, НСА « Васил Левски», Студентски град, гр. София.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/02/2016