Версия за печат

BG-Годеч

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СЗДП Враца ТП Държавно горско стопанство Годеч, пл. Свобода №3, За: Нели Нанкова - Николова, Република България 2240, Годеч, Тел.: 088 2697424, E-mail: dgsgodech@abv.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Годеч

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.szdp.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160218mOde6410657.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката: "Избор на банка, която да обслужва ТП ДГС Годеч за срок от 24 месеца", което включва: Обслужване на Депозитни сметки и Разплащателни сметки, вътрешнобанкови и междубанкови преводи в лева; директен дебит; разплащания чрез системата РИНГС; преводи, инициирани по електронен път - вътрешнобанкови и междубанкови /интернет банкиране/;електронно разплащане; обслужване на дебитни карти; обслужване на разплащателната сметка към дебитните карти на служителите.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66000000, 66100000

Описание:

Финансови и застрахователни услуги
Услуги в областта на банковото и застрахователно дело


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Преводи по електронен път 2400 операции Обслужване на разплащателни сметки към дебитни карти на служители 40 операции Интернет банкиране чрез система РИНГС 20 операции Платежни нареждания, подадени в клона/офиса на банката 60 операции Междубанкови преводи 600 операции Теглене на пари кеш в банката до 3 000лв. 200 операции Други 100 операции Количествата са прогнозни и не обвързват възложителя да ги използва в пълния обем. Количествата са ориентировъчни и са посочени за целия срок на изпълнение на договора - 24 месеца.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Гр. Годеч, общ. Годеч

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за участие в процедурата: 1. Кандидатът за Изпълнител на поръчката трябва да е българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец в Република България и да посочи единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен, или копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице. /Ако участникът е вписан в ТР към АВ може да се възползва от правата си по чл.23, ал.4 от ЗТР, като за целта представи декларация в свободен текст. 2. да притежава валиден Лиценз /пълен/ за извършване на банкова дейност, издаден от БНБ съгласно Закона за кредитните институции, който да обхваща всички дейности, описани в Техническите спецификации към поръчката или да посочи публичния регистър, в който може да бъде открита информация за лиценза, съгласно чл.49,ал.2 от Закона за обществените поръчки. 3.Да притежава офис/клон на територията на Община Годеч – Декларация в свободен текст. 4.Да е извършвал услуги, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата – Списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на поръчката – Приложение №9, заедно с приложен документ /референция за добро изпълнение/. 5.Да внесе гаранцията за участие в размер на 20 /двадесет/ лева без ДДС. Внася се под формата на банкова гаранция или парична сума, вносима по банков път на сметката на ТП ДГС Годеч: IBAN BG62STSA93000021395719, BIC STSABGSF , при Банка ДСК ЕАД – офис Годеч. 14.Гаранцията за участие е необходимо да бъде внесена до 07.03.2016г. до 16:00 часа. Изисквания при изпълнение на поръчката: 1. Изпълнителят /банката/ следва да притежава офис/клон на територията на Община Годеч. 2. Банката следва да открива всички видове, допустими от закона банкови сметки в лева и валута на клиента в съответствие с изискванията на действащото законодателство. 3.Сметките ще бъдат водени при спазване изискванията на Закона за платежните услуги и неплатежните системи, Наредба №3 на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти и нормативната уредба, регламентираща обслужването на банкови сметки. 4.Изпълнителят следва да извършва масови плащания от разплащателни сметки на клиента в лева за изплащане на трудови възнаграждения на служителите на ТП ДГС Годеч по електронни дебитни карти. 5.Изпълнителят следва да осигури на ТП ДГС Годеч специализиран софтуер и възможност за отдалечено електронно банково обслужване на неговите сметки, открити в банката. 6.Изпълнителят следва да осигури онлайн достъп по всяко време на денонощието до интернет услугите на банката с висока степен на сигурност, интегрирана в интернет пространството. 7.Банката съставя нарежданията съгласно изискванията, установени в нормативните и своите вътрешни актове, както и съгласно прилаганите от банката стандартни образци. 8.Възложителят си запазва правото да се възползва и от други услуги и операции на банката, които не са изрично упоменати в настоящата спецификация. 9.Заложените количества операции са прогнозни и не обвързват възложителя в хода на изпълнение на договора да се възползва от цялото заложено количество. 10. Възложителят ще заплаща само заявените и предоставени количества от съответната финансова услуга. 11.Банката следва да прилага преференциални условия при обслужването на изпълнителя в периода на изпълнение на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/03/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/03/2016