Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Свети Георги Софийски № 1, За: Гергана Дерменджиева, Република България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160217nObw2749870.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Денонощна охрана на движимо и недвижимо имущество на УМБАЛ “Александровска” ЕАД и извършване на услуга „СОД”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000, 79711000

Описание:

Охранителни услуги
Услуги чрез сигнално-охранителни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обемът на поръчката е посочен в техническата спецификация от документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65999 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ул. Свети Георги Софийски № 1, Клиника по кардиология на УМБАЛ “Александровска” ЕАД

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - оригинал. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи и информации. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден в последователност съгласно списъка. 2. Оферта за участие /оригинал, по приложен образец/. 3. Представяне на участника, включващо: 3.1. посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 3.2. при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4. Декларация за обстоятелството по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП (оригинал, по приложен образец). При сключване на договор, избрания за изпълнител следва да представи доказателство за липсата на обстоятелството по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП / валидно свидетелство за съдимост/ и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП 5.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника за предвидени подизпълнители, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка /оригинал, по приложен образец/. 6.Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът предвижда такъв /оригинал, по приложен образец/. 7.Валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност в обема, срока и мястото на поръчката, по смисъла на ЗЧОД – заверено от участника копие или посочване на публичен регистър в Република България и информация за органа, който поддържа регистъра, от който може да се получи информация за лиценза. 8.Списък /оригинал, по приложен образец/ на услугите, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. *За услуги с еднакъв или сходен предмет ще се считат услуги за предоставяне физическа охрана. 9.Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството на предоставяната услуга. 10.Декларация с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на участника и на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата. 11.Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка за физическа охрана и охрана със СОТ: средства за връзка; палки, белезници и др., униформено облекло - лятно и зимно; автопарк и др., подкрепена със снимков материал. Участникът следва да разполага с минимум 1 бр. МПС за реакция по сигнали на СОТ и видеонаблюдение, което да бъде разположено на територията на УМБАЛ „Александровска” ЕАД. 12.Сертификат за въведена система за управление на качеството в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, валиден към датата на представяне на офертата сертификат - заверено копие. 13.Сертификат за OHSAS 18001:2007 или еквивалент за въведени системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд - копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език ; 14.Декларация за наличие на собствен лицензиран от НАПОО център за обучение на охранители с посочване на център и адрес или нотариално заверено копие от сключен договор с такъв център. 15.Разрешение за изграждане и поддържане на собствена радиочестота на територията на страната или на гр. София – заверено копие. Продължава в Раздел "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предложена крайна месечна цена на охраната /Тц/ - максимална оценка 60 т. 2.Оценка по технически показатели на „Предложение за изпълнение на поръчката” /Ттп/- максимална оценка 40 т. Указанията за определяне на оценката по всеки показател и метода на формиране са подробно описани в Методика за оценка на офертите от документацията за участие.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/02/2016 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

16.Декларация за наличие на денонощен оперативен диспечерски център, поддържащ независима телефонна връзка /пряк телефон/ с дежурната част на СДВР; 17.Застрахователна полица "Гражданска отговорност на юридически лица" /може и проект с декларация, че същата ще бъде сключена при спечелване на поръчката/ при физическа охрана на обекти и имущество на юридически лица с посочване на отговорности към трети лица, отговорност за едно събитие, агрегатна отговорност- лимити, франшиз; 18.Декларация за имуществена отговорност от участника - процент на поемане на щетата, срок за изплащане на щетата; размер на отговорността. Минимално изискване: 100% пълна имуществена отговорност; параметри на отговорността: - застрахователна сума за всички застрахователни събития – не по-малко от 200 000 лв.; застрахователна сума за едно застрахователно събитие – не по-малко от 20 000 лв.; срокове за погасяване на настъпили материални щети – до 3 дни от датата на съставяне на констативния протокол. 19.Декларация за извършен оглед на обекта. 20.Декларация /оригинал/ за срока на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите. 21.Декларация /оригинал/ за приемане условията на проекта на договора. 22.“Техническо предложение на участника” по образец на възложителя 23.„Предлагана цена” на участника по образец на възложителя Публичната покана и документацията за участие са публикувани на официалния сайт на възложителя www.alexandrovska.com Не се допускат до разглеждане оферти, които не отговарят на изискванията на чл.101в от ЗОП или на някое от условията на възложителя. Офертите ще бъдат отворени по реда на чл. 68, ал.3 от ЗОП на 29.02.2016 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/02/2016