BG-Ботевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Основно училище Никола Йонков Вапцаров, ул. Стара планина № 2, За: Петя Константинова Кочкова - Бенчева, Република България 2140, Ботевград, Тел.: 0723 66831; 0723 66815; 0723 66814, E-mail: ou.vaptsarov.botevgrad@abv.bg, Факс: 0723 66831

Място/места за контакт: гр. Ботевград, ул. Стара планина № 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://ouvaptsarov.net/.

Адрес на профила на купувача: http://ouvaptsarov.net/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Услуга с предмет „Осигуряване ползване на спортни съоръжения от ученици от ОУ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ, гр. Ботевград“ с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 "Осигуряване ползване на плувен басейн от ученици от ОУ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ, гр. Ботевград" Обособена позиция № 2 "Осигуряване ползване на ледена пързалка от ученици от ОУ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ, гр. Ботевград"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

92000000, 92600000

Описание:

Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията
Услуги в областта на физическата култура и спорта


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция № 1 "Осигуряване ползване на плувен басейн от ученици от ОУ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ, гр. Ботевград", съгласно посочения график в документацията за ученици от I-ви до VIII клас. Прогнозната стойност за обособена позиция № 1 е 21 500 лв. с включен ДДС. Обособена позиция № 2 "Осигуряване ползване на ледена пързалка от ученици от ОУ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ, гр. Ботевград", съгласно посочения график в документацията за ученици от I-ви до VIII клас. Прогнозната стойност за обособена позиция № 2 е 14 500 лв. с включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

36000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на гр. Ботевград

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Място на изпълнение на поръчката /важи и за двете обособени позиции/ – Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на град Ботевград. 2. Срок за изпълнение на поръчката - За обособена позиция № 1 срокът за изпълнение на поръчката е до 30.12.2016 г., считано от датата на сключване на договора за възлагане на поръчката. За обособена позиция № 2 срокът за изпълнение на поръчката е до 30.12.2016 г., считано от датата на сключване на договора за възлагане на поръчката. 3. Съдържание на офертата /важи и за двете обособени позиции/: 3.1. Техническо предложение - трябва да е изготвено съгласно образец № 1 към указанията за участие и да включва следните елементи: 3.1.1. данни за лицето, което прави предложението: - за юридическите лица - наименование, седалище и адрес на управление, ЕИК и др.; - за физическите лица – име, адрес, ЕГН и др.; - за обединенията - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 3.1.2.предложение за изпълнение на изискванията към поръчката – следва да включва подробно описание, съобразно изискванията на възложителя; 3.2. Ценово предложение - трябва да е изготвено съгласно образец № 2 към указанията за участие и да включва: 3.2.1. ценово предложение за изпълнение на поръчката – следва да бъдат посочени единични цени с включен ДДС, които включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, съгласно „Техническата спецификация” от Указанията за участие. 3.2.2. срок на валидност на офертата – минимум 90 (деветдесет дни), считано от крайния срок за предаване на оферти; 4. Други указания /важи и за двете обособени позиции/: Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани (в случай, че участникът разполага с печат) от лицето, което представлява участника. В случай, че офертата е подписана от пълномощник следва да бъде приложено и пълномощно. Всеки участник може да поиска от възложителя писмени разяснения по обявените условия на обществената поръчка до три дни преди изтичане на крайния срок за получаването на оферти. Възложителят публикува в профила на купувача писмените разяснения най-късно на следващия ден, считано от датата на постъпване на искането. При сключване на договора определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. При сключване на договора определеният за изпълнител участник представя и декларация относно липсата на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличието на обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Декларацията се представя от участника, включително и от подизпълнителите, ако има такива, и от лицата по смисъла на чл. 47, ал.4 от ЗОП в случаите, в които участникът е юридическо лице. Когато участникът е обединение, декларацията се представя от представляващите всеки един член на обединението. Когато декларацията е на чужд език се представя и в превод.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/02/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика, участникът следва да посочи предмета на поръчката и обособените позиции за които участва, наименование, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. В случай, че участник представи документи на чужд език е необходимо да бъде приложен и превод на тези документи. Всички документи, които са копия следва да бъдат заверени с надпис "вярно с оригинала", подпис на лицето, което представлява участника и печат (в случай, че участникът разполага с такъв). Отварянето на офертите ще се извърши на 29.02.2016 г. от 13:30 часа в сградата на ОУ "Никола Йонков Вапцаров", гр. Ботевград, ул. Стара планина № 2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения. Допълнителна информация - Техническите спецификации и подробните указания за подготовка на офертата, включтелно и необходимите образци са налични на интернет страницата на Възложителя - http://ouvaptsarov.net/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/02/2016