BG-Силистра

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Силистра, ул.Симеон Велики 33, За: Ирина Николова - Ст. експерт Обществени поръчки, РБългария 7500, Силистра, Тел.: 086 816260, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Дирекция Правна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.silistra.bg/news.php.

Адрес на профила на купувача: http://www.poruchki.silistra.bg/news.php?readmore=305.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Възстановяване и разширяване на банкети от пътната мрежа извън населените места на Община Силистра

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233229

Описание:

Работи по поддръжане на банкети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно техническа спецификация на Възложителя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

7750 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Силистра

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът следва да разполага със следното техническо оборудване и механизация: багер – 1бр.; самосвали – 2бр., вибрационен валяк 5-10 т. – 1бр.; валяк самоходен вибрационен – 1бр.; храсторез – 3бр.; фадрома – 1бр. В случай, че участникът в поръчката е обединение (консорциум/дружество по ЗЗД), това минимално изискване се прилага за обединението като цяло. За изпълнение на СРР участникът следва да осигури следния екип: Технически ръководител – технически правоспособно лице съгл. Чл.163а от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно съгл.законодателството на държавата, в която са установени, с опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на общ.поръчка. Специалист – контрол на качеството – строителен инженер, притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на стр.продукти със съществуващите изисквания за безопасност или еквивалентен документ. Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ), съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/2004г. на МРРБ; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или за чужд.лица еквивалентно съгл.законодателството на държавата, в която са установени. Длъжностите не могат да се съвместяват от едно лице. Изискуеми документи: 1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника(Обр.1). 2.Оферта (Обр.2). 3.Декларация за съгласие за подизпълнител (Обр.3). 4.Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”, „б”, „в”, „г”, „д” и ал. 2, т. 5 от ЗОП. 5.Списък на техническото оборудване (Обр.5). 6.Списък на лицата, отговарящи за извършването на строителството (Обр.6). 7.Декларация за ангажираност на експерта (Обр.7). 8.Техническо предложение (Обр.8). 9 Ценово предложение (Обр.9). При подписване на договора за обществена поръчка определеният изпълнител представя: документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП; декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; заверено копие от валидно удостоверение за регистрация в Камарата на строителите за вписване в ЦПРС за съответната категория строеж отговаряща на предмета на настоящата обществена поръчка. заверено копие от валидна застраховка за професионална отговорност и декларация, че същата ще бъде подновена за целия срок на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СИ – срок на извършване на СРР ПЦ - предложена цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/03/2016 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА: 1. Технически показател: ТП – срок на извършване на СРР. Оценката по този показател се изчислява по формулата: СИ = (СИmin / СИi) х 50 Където СИi е предложеният от участника срок в календарни дни за извършване на СРР, а СИmin е най-ниският предложен срок в календарни дни за извършване на СРР, съгласно Техническите предложения на всички участници. 2. ПЦ - предложена цена. Оценката по този показател се изчислява по формулата: ПЦ = (Цmin / Цi) х 50 Където Цi е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник, а Цmin е най-ниската предложена обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници, допуснати до оценяване. 3. Комплексната оценка се определя като сбор от двата показателя. Изчислява се по следната формула: КО=СИ + ПЦ

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/02/2016