Версия за печат

BG-гр. Шумен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦУ на Североизточно държавно предприятие ДП - гр. Шумен, ул. Петра № 1, За: Атанаска Кръстева; Динко Илчев; Евгени Гандев;, Република България 9700, гр. Шумен, Тел.: 054 833123, E-mail: dpshumen@mzh.government, Факс: 054 833123

Място/места за контакт: ЦУ на СИДП ДП-Шумен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: Хипервръзка към поканата:http://op.dpshumen.bg/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%b2-2/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен за отчетната 2016г

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79212100, 79210000

Описание:

Услуги по финансов одит
Счетоводни и одиторски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на Централно управление и на 18 териториални поделения на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен за отчетната 2016г

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

46000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административната сграда на СИДП ДП-Шумен-ул."Петра" № 1, гр. Шумен и на 18-те териториални поделения

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Ограничения при допускане на кандидатите - до участие не се допускат кандидати, които не отговарят на условията на чл. 47, ал. 1, т.1 и ал. 5 от ЗОП. 2. Квалификационни изисквания към кандидатите - изпълнител може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо лице дипломиран експерт-счетоводител - регистриран одитор, притежаващ диплома за правоспособност , издадена от Института на дипломираните експерт-счетоводители /ИДЕС или българско или чуждестранно юридическо лице имащо право да извършва този вид услуги. 3. Условия и начин за плащане -съгласно условията на проектодоговора. Дължимата сума е платима по банков път, по посочена от Изпълнителя банкова .

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Представените оферти се оценяват по критерий „икономически най-изгодна оферта", както следва: Крайна комплексна оценка – ККО. ККО = Кц+ К1+ К2 + К3+ К4 където ККО е общия брой точки, a Kц,1,2,3,4, ca оценките по отделните критерии на всеки участник, които се изчисляват по следния начин: І. Кц = Кц min/ Кц n * 15, където: Кц – оценка на ценовото предложението Кц min – най-ниската цена, измежду цените предложени от всички участници в процедурата Кц n – цената, предложена от конкретния оценяван участник 15 – тежест на критерия Кц в общата оценка на офертите ІІ. К1 - Брой изпълнени договори за заверка на Годишен финансов отчет за 2012г , 2013г и 2014г с държавни горски предприятия по чл.163 от Закона за горите - доказва се с представяне на декларация съгласно образеца към документацията и приложени към нея документи (заверени копия) удостоверяващи верността на заявените от кандидата обстоятелства (например-копия от сключените договори, удостоверения или препоръки от съответен възложител-в оригинал) К1 = К 2n / К1max * 35, където: К1n – доказан брой изпълнени договори за заверка на Годишен финансов отчет за 2012г, 2013 и 2014години с държавни горски предприятия по чл.163 от Закона за горите от съответния участник. К1max – максималния доказан брой изпълнени договори за заверка на Годишен финансов отчет за 2012г, 2013 и 2014години с държавни горски предприятия по чл.163 от Закона за горите измежду всички депозирани оферти 35 – тежест на критерия К1 в общата оценка на офертите ІІІ. К2 - Брой сключени договори за заверка на Годишен финансов отчет за 2013г , 2014г и 2015г с държавни горски предприятия по чл.163 от Закона за горите - доказва се с представяне на декларация съгласно образеца към документацията и приложени към нея документи (заверени копия) удостоверяващи верността на заявените от кандидата обстоятелства (например-копия от сключените договори, удостоверения или препоръки от съответен възложител-в оригинал) К2 = К 2n / К2max * 20, където: К2n – доказан брой сключени договори за заверка на Годишен финансов отчет за 2013г, 2014 и 2015години с държавни горски предприятия по чл.163 от Закона за горите от съответния участник. К2max – максималния доказан брой сключени договори за заверка на Годишен финансов отчет за 2013г, 2014 и 2015години с държавни горски предприятия по чл.163 от Закона за горите измежду всички депозирани оферти 20 – тежест на критерия К2 в общата оценка на офертите ІV. К3 = К 3n / К3max * 15, където: К3 - брой заверени годишни финансови отчети ОБЩО за последните три години - 2012, 2013 и 2014г - доказва се с представяне на декларация съгласно образеца към документацията и приложени към нея документи (в оригинал или заверени копия) удостоверяващи верността на заявените от кандидата обстоятелства (например-копия от сключените договори, удостоверения или препоръки от съответен възложител-в оригинал) К3n – брой заверени годишни финансови отчети за 2012, 2013 и 2014години представени от конкретния оценяван участник К3max – максималния доказан брой заверени годишни финансови отчети за 2012, 2013 и 2014 години измежду всички депозирани оферти 15 – тежест на критерия К3 в общата оценка на офертите. V. К4 = К 4n / К4max * 15, където: К4 - брой заверени годишни финансови отчети по Международните Счетоводни Стандарти общо за последните три години - 2012, 2013 и 2014 години. - доказва се с представяне на декларация съгласно образеца към документацията и приложени към нея документи (в оригинал или заверени копия) удостоверяващи верността на заявените от кандидата обстоятелства (например-копия от сключените договори, удостоверения или препоръки от съответен възложител-в оригинал) К4n – брой заверени годишни финансови отчети по Международните Счетоводни Стандарти за 2012, 2013 и 2014 години представени от конкретния оценяван участник К4max – максималния доказан брой заверени годишни финансови отчети по Международните

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/02/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи свързани с поръчката, като Техническа спецификация по образец, Ценово предложение-образец и Проект на договор, могат да се получат на посочения в тази покана интернет адрес-плофил на купувача. Офертите ще се отварят на 26.02.2016 г. от 11,00 часа, в административната сграда на ЦУ на СИДП ДП-гр. Шумен на адрес: ул. "Петра" № 1, гр. Шумен, община Шумен, област Шумен

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/02/2016