Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Университет по хранителни технологии, бул. Марица № 26, За: инж. Володя Каменов - пом.-ректор, Р. България 4000, Пловдив, Тел.: 032 644252, E-mail: pom_rektor_uht@abv.bg, Факс: 032 644102

Място/места за контакт: Университет по хранителни технологии

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1169.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на конструктивно и енергийно обследване, съставяне на технически паспорти и сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация на Университет по хранителни технологии-Пловдив“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмет на поръчката е конструктивно (техническо) и енергийно обследване, съставяне на технически паспорти и сертификати за енергийни характеристики на две сгради "Учебен корпус Блок1" и "Учебен корпус Блок2" с РЗП общо в размер на 17 516 кв.м, подробно описани в Раздел ІІ на утвърдената от възложителя Документация за участие (Приложение 1 към Публичната покана). В обхвата на поръчката са включени две дейности, които бъдещият изпълнител следва да извърши по отношение и на двете сгради(обекти) едновременно или последователно до крайния срок, определен за изпълнение на поръчката, съгласно условията на класираната на първо място оферта. Същите са както следва: Дейност 1 Извършване на конструктивно обследване и съставяне на технически паспорти в съответствие с Наредба №5/2006 г. за техническите паспорти на строежите Дейност 2 Извършване на енергийно обследване и съставяне на сертификати за енергийни характеристики в съответствие с Наредба №Е-РД-04-1/2016 г за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

61500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно разписани в Раздел ІІІ "Техническо задание" на утвърдената от възложителя Документация за участие (приложение 1 към Публичната покана). Кандидатите за изпълнение на поръчката следва да отговарят на изискванията за извършване на двете дейности, включени в обхвата й, по Закона за устройство на територията, Закона за енергийната ефективност и подзаконовитте актове, издадени по тях, както и да покриват минималните изисквания на възложителя за технически възможности, квалификация и специфичен опит, посочени в Раздел IV от Документацията(Приложение 1 към Публичната покана).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Предлагана цена - 60% Срок за изпълнение - 40%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/02/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Кандидатите изготвят офертите си в съответствие с указанията на възложителяв Документацията за участие(Приложение 1 към Публичната покана) . Ако офертата се подава от пълномощник, към нея се прилага пълномощното. Офертата се представя в непрозрачен запечатан плик, на който е посочен предметът на поръчката и подателя; 2. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва по реда на чл.101 "г" от ЗОП и по реда определен с вътрешните правила на Възложителя, публикувани на профила на купувача; 3. С класираното на първо място лице се слючва договор за изпълнение на поръчката по реда и условията на чл. 101 "е" от ЗОП; 4. Офертите се подават в Ректората на университета, гр. Пловдив, 4000 , бул. Марица “ № 26, стая 118, “Деловодство”, в работното време на университета до 16.00 часа на деня, посочен като краен срок за получаване на офертите. 5. На разглеждане от комисията подлежат само оферти представени по описания по-горе начин, форма и изисквания. 6. Документацията за участие(Приложениe 1 към поканата) и образците на необходимите за изготвяне на офертата документи (Приложение 2 към поканата) са публикувани на сайта на възложителя - Профил на купувача(вж. Раздел I.1.), откъдето могат да бъдат изтеглени от всички заинтересовани лица, безплатно. 8.Работата на комисията по отваряне, оценка и класиране на офертите ще започне на 26.02.2016 г. в гр.Пловдив, Университет по хранителни технологии, Ректорат, Заседателна зала, от 10,30 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/02/2016