Версия за печат

BG-Етрополе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦДГ СЛЪНЧИЦЕ, ул. ген. Гурко № 8, За: Ели Дончева, Марийка Божкова, България 2180, Етрополе, Тел.: 0720 93301, E-mail: cdg1_m.gavrilova@abv.bg

Място/места за контакт: ЦДГ Слънчице гр. Етрополе

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: htt://slunchice.etropolebg.com.

Адрес на профила на купувача: htt://slunchice.etropolebg.com/index.php/publichna-pokana.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на хранителни стоки, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детско заведение ЦДГ "Слънчице" гр. Етрополе по предварителна заявка на възложителя с транспорт на изпълнителя, счтитано от датата на подписване на договора. Подробни данни за подлежащите на доставка на групи храни са посочени в съответната количествена сметка неразделна част от настоящата документация за участие в процедурата. Изпълнението на поръчката ще се финансира със средства от бюджета на ЦДГ "Слънчице" Доставките на хранителни продукти ще се осъществяват чрез предварителни писменни заявки от страна на ЦДГ "Слънчице". В случай на рекламация на доставен продукт участниците са длъжни дза подменят за своя сметка същия в срок до 5 часа след съобщаване на рекламацията.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000, 15220000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Риба, филе и друго месо от риба, замразено
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Различни хранителни продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Финансова рамка на поръчката: Изпълнението на поръчката ще се финансира със средства от бюджета на ЦДГ "Слънчице". Общата стойност на поръчката е 32 600 лв. без ДДС. При изготвяне на офертата стриктно да се спазват мерните единици и съответната разфасовка. Доставките ще се извършват в срок до 24 часа след подаване на заявка за необходимите количества продукти от упълномощени лица от посочената институция. Доставките ще се извършват по установен график два пъти седмично, като за продукта хляб и закуски доставките са ежедневни. След подаване на заявка за необходимите количества от продукта от упълномощени лица от посоченото детско заведение. Подлежащите на доставка групи храни са посочени в съответната количествена сметка неразделна част от настоящата документация за участие в процедурата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

32600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Склада на ЦДГ "Слънчице" гр. Етрополе

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на задълженията по тази обществена поръчка изпълнителят е длъжен да осигури и контролира спазването на нормативните изисквания към храните, които доставя както и нормативните изисквания за хигиена нна храните по време на дистрибуцията им. Изпълнителят е длъжен да има внедрена система за Управление на безопасността на храните или система за анализ на опасностите и критични контролни точки /Система НАССР/, а когато цялостното внедряване на системата не е приложимо се осъществяват процедури на па система НАССР.Хранителните продукти задължително се доставят от обекти регистрирани от Българска агенция по безопасност на храните, съгл. чл. 12 от Закона за храните, кандидатът следва да представи заверено копие от документ за регистрация на обект само за производства или за търговия с храни, обхващащи всички групи хранителни продукти по посочения прогнозен асортимент в прогнозната количествена сметка. Не представянето на този документ е основание за отстраняване на кандидата от процедурата. Всяка доставена партида хранителни продукти задължително се придружава от документ, удостоверяващ произхода на хранителните продукти и документ за качество и безопасност: наименование на хр. продукт; произход; партида; производство - дата,час; количество; съотвества /качество/ сертификати за качество и произход или друг аналогичен документ; срок на трайност и температура на съхранение, номер на транспортното средство; разрешение за употреба за хранителните продукти - съгл. изисквания на Закона за храните /обн. в ДВ 90/15,10,1999 и регламент 178/2002 г от 28,01,2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателстството в областта на храните, Наредба № 6-10,08,2011 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения /обн. в ДВ 65/23,08,2011 г, в сила от 15,09,2011 г/, Наредба № 9/16,09,2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата. Пакетираните продукти да бъдат с етикет на български език и да съдържат информация за вида на стоката, производител, качество, дата на производство и срок на годност, като предварително опакованите хранителни продукти следва да бъдат в опаковка, която предпазва продукта от външно замърсяване и не променя качеството му. Пакетираните храни да са етикирани и маркирани съгласно Наредбата за изискванията за етикирането и предствянето на храните. Остатъчния срок на годност на хранителните продукти към датите на доставки следва да не бъде по-малък от 75% . Да са екстра или първо качество. Не се допускат хранителни продукти с:нарушена цялост на опаковката; признаци на развала;изтекъл срок на годност; съдържащи остатъчни количества пестициди и нитрати над минимално допустимата стойност.Съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б, ал.- 2 от Закона за храните се забранява в храни използване в детското хранене да се влагат продукти и съставки, които се състоят или съдържат ГМО.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/02/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна иформация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес. Отварянето на офертите по реда на чл. 101г, ал. 3 във връзка с чл. 68, ал. 3 от ЗОП ще се състои на 29,02,2016 г. от 10:00 часа в канцеларията на ЦДГ "Слънчице" гр. Етрополе, ул. ген. Гурко № 8

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/02/2016