BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори, ул.Сердика № 22, ет. 7, За: Гергана Василева, България 1000, София, Тел.: 02 9835539, E-mail: g.vasileva@cposa.bg

Място/места за контакт: ул.Сердика № 22, ет. 7

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.cposa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://cposa.bg/index.php/2014-12-19-09-12-49.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на нов лек автомобил при условията на оперативен лизинг за нуждите на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34110000

Описание:

Леки автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изготвена е техническа спецификация, която съдържа изискванията на възложителя относно поръчката, в т.ч. параметри, технически и други характеристики на автомобила. Техническата спецификация, изготвена от Възложителя, съдържа минималните изисквания, които трябва да бъдат спазени в процедурата. Прогнозен пробег на автомобила за целия срок на договора /48 месеца/: до 90 000 км. Прогнозната стойност на поръчката е в размер до 54 000 /петдесет и четири хиляди/ лева без ДДС, за сключен договор за наем на новия лек автомобил за срок от 48 месеца. Не се допускат ценови предложения, чийто размер е по-висок от посочената прогнозна стойност. Участник предложил по-висока от посочената по-горе прогнозна стойност се отстранява от процедурата. Прогнозната стойност е в рамките на максималния финансов ресурс на възложителя за поръчката и последният няма да заплаща по-висока от посочената прогнозна стойност за изпълнение на поръчката. Предлаганата цена е крайна – с включен ДДС и изчислена и включена лихва за целия период на лизинга. Наемната сума не включва премии по Застраховки Каско и Гражданска Отговорност за срока на договора.Размерът на сумата на договора за наем на автомобила, не може да бъде променяна от Изпълнителя, за срока на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

54000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори, гр.София, ул.Сердика № 22

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всеки участник трябва да отговаря на следните условия: Да бъде производител или собственик на предлагания автомобил или да бъде оторизиран от собственика да извършва действия по управление с него, включително правото да го отдава под наем за срок не по-кратък от 48 (четиридесет и осем) месеца; Това обстоятелство се доказва с представянето на съответни документи, включително и оторизационно писмо, удостоверяващи горепосочените изисквания. В случай, че участникът не е производител, той трябва да бъде оторизиран от производителя за доставка и гаранционно сервизно поддържане на автомобила, за което в офертата си участникът трябва да декларира и да предостави информация, да посочи номера и датата на съответния оторизационен документ /писмо, разрешително, удостоверение или др./, с който се оторизира участника да извършва доставка и гаранционно поддържане на произведения автомобил, както и от кого е издаден документа, да представи валиден оторизационен документ Да разполага със сервиз на производителя или с оторизиран от производителя сервиз на територията на гр.София; Това обстоятелство се доказва с представянето на документи удостоверяващи собствения сервиз/ декларация. Участникът, следва да има през последните три години, считано от датата на представяне на офертите, услуги които са сходни или еднакви с предмета на настоящата обществена поръчка. Това обстоятелство се доказва с представянето на списък- декларация на изпълнените през последните три години, считано от датата на представяне на офертата, услуги, които са сходни или еднакви с предмета на настоящата поръчка. Участник, който не отговаря на което и да е от гореизброените изисквания, няма да бъде допуснат до оценяване и класиране. Лицето, което е избрано за изпълнител и с което Възложителят ще сключи договор за обществена поръчка е длъжно: Да разполага с възможност да достави в определения срок лекия автомобил. Да осигури за своя сметка разходите за издаване на нотариално заверено пълномощно за управление на МПС в страната. Да осигури за целия срок на договора /48 месеца/ гаранционен срок за не по малко от 60 месеца. Участникът трябва да удостовери техническите характеристики на автомобила и изискванията за качество, нормативно приети в Република България и с изисквания описани в техническата спецификация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/02/2016 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се приемат до 25.02.2016 г., всеки работен ден от 09,00- 17,30ч. в “Деловодство” на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори – гр.София, ул. Сердика № 22, ет. 7 в запечатан непрозрачен плик, лично от участника или от упълномощен от него представител, по пощата /куриер/ с препоръчано писмо с обратна разписка. На всеки плик се поставя печат с входящ номер, дата и час. Данните за участника се записват в деловодния регистър и на приносителя се издава документ с входящия номер. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за това са за сметка на самия участник. В този случай той следва да изпрати документацията за участие по такъв начин, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от възложителя адрес преди изтичане на срока за подаването им. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка на участника. Не се приемат предложения след обявения срок и офертите незабавно се връщат на участника. Върху плика всеки участник посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност- факс, електронен адрес. До изтичане валидността на офертите, се считат за валидни адресите, факсовете и електронните пощи, посочени в офертата на всеки участник. В случай, че адресът, факсът или електронната поща са променени и възложителят не е уведомен за това, кореспонденцията ще се смята за връчена, ако е изпратена на известните на възложителя. Всеки участник има право да представи само една оферта. Оферта се представя за целия обем на обществената поръчка. Оферти за част от поръчката не се разглеждат. Не се допуска представяне на варианти на офертата. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи. Всички документи, които участникът представя, трябва да са валидни към датата на подаване на офертата. Ако по обективни причини не е възможно да се представи такъв документ, то участникът е длъжен да обясни в свободен текст тези причини в офертата си. Нито един от документите, които са част от офертата или изхождат от участника, не подлежат на връщане, освен ако това не става по силата на закон. Участниците не са длъжни да представят документи, които са публикувани и са публично достъпни в Търговския регистър на Агенцията по вписванията. Непредставянето с офертата на документ, който е публикуван в Търговския регистър на Агенцията по вписванията не води до отстраняване на участника. В този случай участникът е длъжен само да напише своя ЕИК в офертата. При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива. Офертата се подписва от законния представител на участника, който подава предложение или от упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка. Офертата за участие в процедурата следва да бъде изготвена на български език. В случаите, когато участникът е чуждестранно лице, всички документи, съставляващи офертата, следва да бъдат в оригинал с превод на български език, а документът за регистрация се представя с легализиран превод на български. Всяка оферта следва да бъде оформена по приложените към публичната покана образци.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/02/2016