Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Български пощи ЕАД, ул. Акад. Стефан Младенов № 1, бл. 31, За: Тодор Мархолев, Република България 1700, София, Тел.: 02 9493195, E-mail: t.marholev@bgpost.bg, Факс: 02 93195

Място/места за контакт: Дирекция Правна дейност

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgpost.bg/?cid=277.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на ролки с високочувствителна термохартия(терморолки) за нуждите на „БП” ЕАД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30197641

Описание:

Термографична хартия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

46000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно техническата спецификация (Приложение № 1)

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката да се изпълни при спазване изискванията на възложителя, посочени в Техническите изисквания към поканата ( Приложение № 1)). Към офертата участниците трябва да представят: 1. Данни за участника, който прави предложението – справка за административни сведения за участника /Приложение № 2/; 2. Техническа оферта /Приложение №3 ; 3. Ценова оферта (Приложение № 4 ) 4. Декларация за приемане условията на проекта на договор /Приложение № 6/. 7. Участникът да представи минимум 3 удостоверения за изпълнени договори 8. Документ удостоверяващ страната на произход на високочувствителната термохартия.Спецификация за качество на високочувствителната термохартия, издадена от производителя. 9. Декларации от производителя на високочувствителна термохартия, от която ще се изработват ролките, предмет на поръчката за: - Ниската запрашеност на термохартията; - Гарантиране на качеството на печат в продължение на минимум 6 години. - Пълномощно на участника да продава високочувствителна термохаритя със съдържание за адресна информация на фирмата-производител и фирмата-доставчик. 10. Участниците да представят 10 броя мостри – терморолки. Мострите се представят в отделен запечатан плик заедно с офертата в Деловодството на „Български пощи” ЕАД предварително обозначени с името на участника чрез избран от него способ, достатъчен за стабилното и четливо присъствие на името на участник. Мострите са част от документацията и не подлежат на връщане. - Валиден сертификат на участника или производителя на хартия, за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008; издаден от акредитирани лица за сертифициране или еквивалент. -Документи, представени от участника избран за изпълнител при подписване на договора: - Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; - Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3(три) на сто от общата цена по договора без ДДС.Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в 30 (тридесет) дневен срок от изтичане на срока му на действие и окончателното изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да се дължи лихва от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, гаранцията за изпълнение на договора не се възстановява. В случай на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на други задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/02/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, в 11:00 часа на първия работен ден, следващ деня на приемането на офертите. Възложителят осигурява пълен достъп, по електронен път до всички приложения на публичната покана на интернет адреса си: www.bgpost.bg, в Раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/02/2016