Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Център за психично здраве Проф. Н. Шипковенски ЕООД - София, ул.Екзарх Йосиф № 59, За: Катя Николова Николова, Република България 1377, София, Тел.: 02 9399020, E-mail: cpz_ns@abv.bg, Факс: 02 9818166

Място/места за контакт: Център за психично здраве Проф. Н. Шипковенски ЕООД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: htpp://cpz-ns.com/.

Адрес на профила на купувача: htpp://cpz-ns.com/профил-на-купувач/отворени-обществени-поръчки.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на медицинска апаратура и медицинско оборудване за нуждите на Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД, по Проект № БГ 07-64/30.04.2015 „Психично здраве за социално включване“, по Мярка 1 „Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани“ от Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на здравеопазването № РД -13-130/ 14 септември 2015 г. Поръчката е разделена на две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на ЕКГ апарати и Обособена позиция №2: Доставка на медицинско оборудване.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33123200, 33192000

Описание:

Електрокардиографски уреди
Медицинска мебел


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По Обособена позиция No1: 2 броя апарати за електрокардиорафия. Прогнозна стойност на Обособена позиция No1: 4833.33 лева без включен ДДС. По Обособена позиция No2: 2 броя медицински кушетки, 1 брой седяща количка за болни, 1 брой инвалиден стол. Прогнозна стойност за Обособена позиция No2: 1358.34 лева без включен ДДС. Стоките, предмет на поръчката, са подробно описани в Приложение 1 - Технически спецификации.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6192 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град София, ул. "Екзарх Йосиф" No59, Център за психично здраве "Проф. Н. Шипковенски"

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Всяка оферта трябва да включва предложение за артикулите от всеки ред на Техническите спецификации на съответната обособена позиция/позиции за които участникът подава оферта. 2. Единичните цени на отделните артикули по редовете на Техническата спецификация не трябва да превишават посочените в Техническата спецификация пределни единични цени. 3. Участникът трябва да е изпълнил най-малко 3 (три) доставки със сходен предмет по съответната обособена позиция/позиции, за които подава оферта, за последните 3 (три) години. За доставки със сходен предмет ще се считат доставки на медицинско оборудване. 4. Участникът трябва да разполага със собствена или наета сервизна база за осъществяване на гаранционното обслужване на територията на град София и да осигури гаранционно обслужване на предлаганата техника. Предлаганият срок на гаранционно обслужване трябва да е не по-малък от 24 месеца и не по-голям от 60 месеца. 5. Участникът трябва да притежава валидно Разрешение за търговия с медицински изделия, издадено от ИАЛ или еквивалентно. 6. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентно. 7. Предлаганото от участника оборудване трябва да има нанесена СЕ маркировка или еквивалентна. Срок на валидност на офертата: не по-малко от 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за подаване на оферти; Условия на плащане: до 30 дни от приемане на доставката с приемно - предавателен протокол. Оферта, в която са оферирани артикули, които не отговарят на поставените в Техническите спецификации изисквания, няма да бъде допусната до оценяване и класиране. Срок за изпълнение: съгласно офертата на изпълнителя, но не повече от 45 (четиридесет и пет) календарни дни от сключване на договор. Преди сключване на договора избраният за изпълнител участник по съответната обособена позиция трябва да представи гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на поръчката съгласно условията на проекта на договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка е икономически най-изгодна офeрта, определена по следния начин: І. ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ Показателите за оценка на всяка оферта са: 1. Показател „Цена” (Пц) - максимален брой точки: 50 т.; 2. Показател „Гаранционен срок” П(гс) – максимален брой точки – 30 т. 3. Показател „Срок на изпълнение” (Пси) - максимален брой точки - 20 т. Методиката за оценяване и класиране на офертите е подробно описано в Приложение No2 към настоящата публична покана - Методика за комплексна оценка на офертите. ІІ. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА Максималната възможна стойност на Комплексната оценка на оферта (КО) е 100 точки. Изчислява се по следната формула: КО = Пц + Пгс + Пси, където: Пц е оценката на офертата по Показателя „Цена”; Пгс е оценката на офертата по Показателя „Гаранционен срок” Пси е оценката на офертата по Показателя „Срок за изпълнение” III. КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ Когато предложената от участник обща цена за изпълнение на поръчката, съответно предложеният от участник срок за изпълнение или гаранционен срок е с повече от 20 на сто по-благоприятна/о от средната стойност на предложените от останалите участници общи цени за изпълнение на поръчката, съответно на предложените от останалите участници срокове за изпълнение, комисията спазва разпоредбите на чл. 70 от ЗОП, като изисква представяне на писмена обосновка в срок от 3 работни дни от получаване на искането. Комисията приема представената писмена обосновка при наличие на някое от обстоятелствата, посочени в чл.70 ал.2 от ЗОП: 1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 2. предложеното техническо решение; 3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 5. получаване на държавна помощ. Когато комисията установи, че ценовото предложение на участник съдържа единична цена за мебел, която е необичайно по-ниска от средната стойност на единичните цени на останалите участници за същия вид мебел, комисията може да изиска от този участник представяне на писмена обосновка за начина на образуване на единичната цена в срок от 3 дни от получаване на искането. Комисията приема представената писмена обосновка при наличие на някое от обстоятелствата, посочени в чл.70 ал.2 от ЗОП. Класирането на офертите се извършва от комисията от длъжностни лица, определени от възложителя, в низходящ ред на получените Комплексни оценки, като на първо място се класира офертата с най-висока Комплексна оценка. В случай, че определените по тази методика комплексни оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска обща цена за изпълнение на поръчката. При условие, че и общите цени за изпълнение на поръчката са еднакви, се сравняват оценките по показателя „Гаранционен срок“. В случай че оценките по показателя „Гаранционен срок“ са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител. Методиката се прилага за всяка от обособените позиции. Подробно описание на методиката и начина на изчисление на комплексните оценки се съдържа в Приложение 2 – Методика за комплексна оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/02/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация е налична в Профила на купувача на възложителя. Източник на финансиране: Програма BG 07 “Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014, по мярка 1: „Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани“, в рамките на финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014” Място за получаване на офертите: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 59, деловодство. Участниците следва да представят следните документи, в случай, че подават оферта за една или две обособени позиции: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Информация за участника, включваща: 2.1. Представяне на участника (по образец); 2.2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП (по образец); 3. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (по образец); 4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (по образец) 5. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители (по образец); 6. Декларация за приемане на условията в проекта на договора (по образец); 7. Списък на доставките или услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка и услуга (по образец) – за всяка обособена позиция, за която се подава оферта; 8. Каталози, брошури и/или снимки на предлаганите артикули, от които да е видно съответствието с изискванията на Възложителя съгласно Техническата спецификация за съответната обособена позиция; 9. Валидно Разрешение за търговия с медицински изделия, издадено от ИАЛ или еквивалентно - оригинал или заверено от участника копие. 10. Валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентно - оригинал или заверено от участника копие. 11.Валидни сертификати или декларации от производителя за нанесена СЕ маркировка или еквивалентна - оригинали или заверени от участника копия. 12. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 13. Пълномощно в полза на лицето, подписало офертата, в случай че офертата не е подписана от законен представител на участника; 14. Техническо предложение (по образец) - за съответната обособена позиция / позиции, за които участникът подава оферта; 15. Ценово предложение - за съответната обособена позиция / позиции, за които участникът подава оферта. Място за получаване на офертите: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 59. Офертата се подава в деловодството на ЦПЗ „Проф. Н.Шипковенски” ЕООД от участника или упълномощения от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” №59 до изтичане на посочения в поканата срок. Отварянето на офертите ще се проведе на 25.02.2016 г. от 11:45 часа, в гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” №59, ет.3, Заседателна зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/02/2016