Версия за печат

BG-Раковски

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Раковски, пл. България № 1, За: Мариета Димитрова - Ст. юрисконсулт в Община Раковски, Република България 4150, Раковски, Тел.: 03151 2369, E-mail: oa@rakovski.bg, Факс: 03151 2361

Място/места за контакт: пл. България № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rakovski.bg.

Адрес на профила на купувача: http://rakovski.bg/page.php?20.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на нов базов трактор с челен товарач с възможност за агрегатиране на четка за метене и прикачване на ремарке за нуждите на Община Раковски, Област Пловдив“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

16700000

Описание:

Трактори


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

47700 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на доставка: гр. Раковски

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всички предлагани артикули следва да бъдат: Нови и неупотребявани; Произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им; Да отговарят на изискванията на Българските и европейски стандарти за типово одобрение, като се представят документи, необходими при регистрацията им. Технически условия за изпълнение на поръчката: За трактора: Нов трактор Нов, неупотребяван трактор със сертификат за типово одобрение Двигател 4 (четири) цилиндров дизелов Обем на двигателя не повече от 3 200 см3 Мощност на двигателя Максимум 36.8 Кw /50 к.с./ Скоростна кутия Механична скоростна кутия с 8 (осем) скорости напред, 8 (осем) скорости назад Колесна формула 4х4 и 4х2 с възможност за избор на задвижване Брой оси 2 (две) оси Собствена маса на трактора не по-малка от 2 400 кг. Максимум есксплоатационна маса на трактора не по-малка от 3 400 кг. Окачване и размер на гумите Отпред: 8.3/20 Отзад: 14.9/24 Кабина Минимални изисквания: • Равен под на кабината • Моточасовник • Централно разположен волан • Брой места 1 (едно) със седалка • Две врати • Блокаж на диференциала • Моточасовник • Контролни прибори за опериране и осигуряване на безопасна и безаварийна работа • Да е оборудвана с електрически стъклочистачки на предното и задното стъкло • Клаксон • радио Основно оборудване • Задна навесна система кат. 2 • Теглич за ремарке – за ниско и високо закачване • Бързи връзки минимум 4 бр. • Климатик • Парно Допълнително оборудване • Въртяща се лампа 1 бр., светеща аварийна жълта светлина • Странични огледала за задно виждане от ляво и от дясно • Светлини за движение по пътя – фарове, мигачи, габарити, стопове и допълнителни светлини за задно и предно виждане Окомплектоване Гаечни ключове Ключ за филтър Бързи връзки Такалмит за гресиране Резервни бушони Електрически клупонг Гаранционен срок на машината 1 година Срок на доставка не повече от 30 (тридесет) календарни дни Място на доставка гр. Раковски, пл. „България“ № 1 За ремаркето: Размери на ремаркето /м./ дължина минимум 320 см. Широчина 180 см. Височина на канатата 40 см. Товароносимост Минимум 2 900 кг. Размер гуми 16 цола Маса с полезен товар Максимум 4 100 кг. Вид разтоварване Тристранно хидравлично Брой оси 2 / две/ За челния товарач: Челен товарач С възможност за монтиране на трактора Максимална височина До 310 см Височина на изсипване, см. Минимум 240 см Ъгъл на обръщане, (0) До 45 0 Ширина на кофата см. До 175 см Капацитет на кофата, см. 3 Минимум 0.30 см3 Маса в кг. на повдигане Минимум 420 кг. Управление на хидравличната уредба на челния товарач От кабината посредством джойстик, осигуряващ задвижване в 4 посоки Система за сигурност • осигурителни клапани, интегрирани в хидравличната система • механична блокировка при вдигнато положение на една от хидравличните бутилки За четката за метене: Четка за метене С възможност за монтиране на трактора Работна ширина / мм Минимум 2 250 Основна четка, мм Минимум 480 Странична четка, мм До 600 Водна система за опръскване Минимум 200 л воден резервоар с филтър и 12 V помпа Триточкова система за трактор кат. 2 Бункер за отпадъци Разположен отпред и с лост за отварянето на бункера Опръскваща система да Стоманена почистваща четка Максимум 550 мм Водна система за опръскване Минимум 230 л. с 12V ел. помпа и ключ Вкл./Изк. Стоманена хидравлична странична четка Минимум 500 Задвижване с хидромотор Квалификационни изисквания към кандидатите: • Документ, от който да е видно, че участникът е производител или представител на марката, с която кандидатства. • Издадени гаранционни карти, удостоверяващи изпълнението на гаранционния и извънгаранционния сервиз. Тракторът и инвентарът трябва да отговарят на изискванията за целогодишна експлоатация при всякакви климатични условия.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 - Предложена цена - тежест 60 точки К2 - Срок за доставка в календарни дни - тежест 40 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/02/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците се входират в деловодството на Община Раковски, пл. "България" № 1. Съдържанието на офертата трябва да бъде представено в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, върху който да се посочи: наименованието на участника, пълен адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail и описание на поръчката. Възложителят не поставя изисквания за закупуване на документация. Желаещите да подадат оферта, следва внимателно да се запознаят с изискванията на Възложителя. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. На 25.02.2016г. в 10:00ч. в Заседателната зала на Община Раковски - етаж ІІ, стая № 3 ще бъдат отворени офертите на участниците, подали предложения в настоящата обществена поръчка.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/02/2016