BG-Смядово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Смядово, пл Княз Борис І №2, За: Иван Кюркчиев, Р. България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2033, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Място/места за контакт: Община Смядово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smyadovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.smyadovo.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнители за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг за реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Смядово” по обособени позиции : Обособена позиция №1: „Сграда с административен адрес гр.Смядово, ул.”Ришки проход” № 23 вх.1, вх.2, вх.3, вх.4” Обособена позиция №2 :„Сграда с административен адрес гр.Смядово ул.”Ришки проход” № 14 вх.1, вх.2, вх.3, вх.4” Обособена позиция №3: „Сграда с административен адрес гр.Смядово, ул. „ Цар Калоян“ № 2 вх. 1, вх. 2, вх. 3” Обособена позиция №4: „Сграда с административен адрес гр.Смядово, ул.”Цар Калоян”№ 7 вх.1, вх.2, вх.3” Обособена позиция №5: „Сграда с административен адрес гр.Смядово, ул. „Ришки проход“ №6, вх. 1, вх. 2” Обособена позиция №6: „Сграда с административен адрес гр.Смядово, ул. „Беласица“ № 5, вх. 1,вх. 2, вх. 3” Всеки участник може да представи оферта само за една произволно избрана от шестте обособени позиции на поръчката.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71247000, 71000000, 71700000

Описание:

Контрол на строителните работи
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Услуги по наблюдение и контрол


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Избраният изпълнител трябва да изпълнява инвеститорски контрол по време на процеса за проектиране, строителство и авторски надзор при строителството за всяка от шестте многофамилни жилищни сгради, които ще бъдат обновявани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Смядово. Максимално допустимата крайна цена на поръчката е в размер до 36252.06 лв. (тридесет и шест хиляди двеста петдесет и два лева, шест стотинки) без ДДС, образувана по следния начин: Обособена позиция 1: Максимално допустима стойност до 6584.16 лв.( шест хиляди петстотин осемдесет и четири лева, шестнадесет стотинки) без ДДС. Обособена позиция 2: Максимално допустима стойност до 7470 лв.( седем хиляди четиристотин и седемдесет лева) без ДДС. Обособена позиция 3: Максимално допустима стойност до 5719.20 лв.( пет хиляди седемстотин и деветнадесет лева, двадесет стотинки) без ДДС. Обособена позиция 4: Максимално допустима стойност до 5491,76 лв.( пет хиляди четиристотин деветдесет и един лева, седемдесет и шест стотинки) без ДДС. Обособена позиция 5: Максимално допустима стойност 4 522,25 лв.( четири хиляди петстотин двадесет и два лева, двадесет и пет стотинки) без ДДС. Обособена позиция 6: Максимално допустима стойност 6 464,69лв.( шест хиляди четиристотин шестдесет и четири лева, шестдесет и девет стотинки) без ДДС. Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет за обособена позиция и актуалните към датата на подаване на офертата референтни стойности за допустимите дейности при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

36252 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Смядово

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всяка оферта трябва да съдържа:а) Подписан списък на всички документи, съдържащи се в офертата на Участника; б) Предложение за участие образец №1; в) Документ за регистрация (заверено от участника копие) или Декларация за единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър (заверена от участника) - за българско юридическо лице образец №2; документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност; г) Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки по образец №3; Декларация се представя от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод от „заклет” преводач. д) Декларация по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки по образец №4; Декларация се представя от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. е) Декларация за приемане на условията на проектодоговора, по образец №5; Когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.ж) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец №6, за която участникът подава оферта;з) Нотариално заверено пълномощно на лицето, което подписва офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия и управляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на упълномощителя и упълномощения, както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата;и) Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице). Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие, и да съдържа задължително информация за представляващия обединението;й) Ако в споразумението не е определено лицето имащо право да подаде офертата следва да се представи Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението); к) Списък – Декларация на услугите, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 3 години до крайния срок за подаване на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец №10 л) Списък - Декларация на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката Образец №11, ведно с декларации за ангажираност на експертите - Образец №12. Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.Декларациите за ангажираност се подписват от съответните експерти.м) Техническо предложение по образец №7;н) Ценово предложение по образец №9. Документът по т. М се поставя в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, и се изготвя съгласно приложения образец. Пликът с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”се поставя в плика с офертата.Документът по т. Н се поставя в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, и се изготвя съгласно приложения образец. Пликът с надпис „Предлагана цена” се поставя в плика с офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/02/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците ще се приемат в Информационния център на Община Смядово на адрес: гр. Смядово, пл. „Княз Борис 1” №2, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. до датата и часа, посочени в публичната покана. Офертите ще бъдат отворени на 24.02.2016 г. от 11:00 ч. от комисия, назначена от възложителя. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/02/2016