Версия за печат

BG-Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Северозападно държавно предприятие ДП, бул. Христо Ботев № 2, етаж 3, За: Тошко Брайков, Петрана Петрова, България 3000, Враца, Тел.: 092 620032, E-mail: szdp@abv.bg

Място/места за контакт: Административна сграда на СЗДП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160212nlTM6389072.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на СЗДП - ЦУ за срок от 12 месеца” Уникален номер на поръчката: 20160212nlTM6389072

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15860000, 15981000, 15512000, 15831000

Описание:

Кафе, чай и свързани с тях продукти
Минерална вода
Сметана
Захар


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозните видове хранителни продукти и напитки са посочени в техническа спецификация. Видовете хранителни продукти и напитки са прогнозни и не обвързват Възложителя със задължителното им усвояване след сключване на договора между Възложителя и Изпълнителя. Същите се изпълняват според възникналата необходимост от доставката им. Изпълнението на доставките се извършва единствено и само след заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при възникнала необходимост от тях, съгласно посочените условия и до определеният максимален финансов ресурс определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 2000 лева без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административната сграда на СЗДП ДП Враца

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнител може да бъде всяко физическо лице или търговец по смисъла на Търговския закон, както и техни обединения (не се изисква обединението да има определена правна форма, за да може да подаде оферта). Офертата следва да съдържа следните документи, които се поставят в запечатан, непрозрачен плик: 1. Оферта по образец; 2. Удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните на складовото и/или хладилното помещение, обхващащо всички групи храни по настоящата процедура, издадено от Областната дирекция по безопасност на храните или съответното РЗИ (заверено копие с надпис „Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника). 3. Ценово предложение, съгласно образеца към документацията. Предложената цена следва да бъде посочена в лева и да включва всички преки и непреки разходи за изпълнение на поръчката, без ДДС. 4. Техническо предложение - по образец. 5. Декларация за запознаване с условията и приемане на договора- по образец. 6. Декларация за ЕИК. 7. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП; Отстраняване на участници: при изготвяне на офертата не е изпълнил обявените от възложителя условия; представил е непълна и/или несъответстваща на изискванията на Възложителя оферта и/или ценовото му предложение надвишава финансовия ресурс на Възложителя. Условия и начин на финансиране - Стойността на доставките се заплаща в лева по банков път, по посочена от изпълнителя банкова сметка в срок от 10 /десет/ дни след издаване на данъчна фактура и подписан приемо предавателен протокол за извършената доставка. Срок на договора - 12 месеца от датата на подписването му или до достигане на максималния финансов ресурс, определен от Възложителя, в размер на 2000.00 лв. /Две хиляди/ лева без ДДС. Срок на валидност на предложението- не по - малко от 30 дни от крайният срок за депозиране на оферти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/02/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се представят от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата/куриер в горепосочения срок на адрес: гр. Враца, п.к. 3000, обл. Враца, Северозападно държавно предприятие ДП. Приложената документация към публичната покана е БЕЗПЛАТНА и достъпна на профила на купувача на електронната страница на СЗДП - http://www.szdp.bg/ Отварянето на офертите ще извърши на 24.02.2016г. от 10.00 часа в Административната сграда на СЗДП. Отварянето е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/02/2016