Версия за печат

BG-Плевен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Плевен, ул.”Княз Александър Батенберг I” №7, За: Мартин Митев, България 5800, Плевен, Тел.: 064 882511, E-mail: pleven@nhiv.bg, Факс: 064 803599

Място/места за контакт: гр.Плевен, ул.”Княз Александър Батенберг I” №7

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/558.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ЗАКУПУВАНЕ И МОНТИРАНЕ НА НОВА АСАНСЬОРНА УРЕДБА В СГРАДАТА НА РЗОК ПЛЕВЕН

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42416100

Описание:

Асансьори за хора


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

• Изпълнителят трябва да демонтира съществуващия асансьор, със свои специалисти, притежаващи необходимата квалификация. • Доставка и инсталиране на осветление в шахтата съгласно т. 5.5.10 от БДС EN81-1:2003 • Демонтаж и монтаж на релсов път в шахтата на асансьора. • Почистване на дъното на шахтата преди демонтажа и след демонтажа. • Извозване и изхвърляне на подходящо място на демонтираните части от стария асансьор, съгласувано с Възложителя. • Изпълнителят трябва да монтира доставеното Съоръжение със свои специалисти, притежаващи необходимата квалификация съгласно изискванията. • Изпълнителя трябва да извърши изпитания, и да изготви отчетна документация, свързана с входящият контрол и монтажа на аснасьорната уредба, и извършените СМР. Документацията се предоставя на Възложителя след приемане и пускане в експлоатация на съоръжението. • СМР по корекция на стените и облицовките, получени при подменените врати на асансьора и боядисване на шахтата, нансяне на маркировка по уредбата. • Изграждане на машинно помещение, отговарящо на изискванията.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Плевен, ул.”Княз Александър Батенберг І” №7, сградата на РЗОК- Плевен

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В предмета и стойността на поръчката се включва демонтиране на стария асансьор, закупуване и монтиране на нова асансьорна уредба, закупуване и доставка на монтажни материали за монтажа на един бр. асансьор, адаптиране на системата за управление – командно табло, програмно осигуряване на управлението за съгласуване на различните системи и др. съгласно нормите на БДС EN 81 или еквивалент. Всички СМР, които могат да възникнат при извършването на демонтажа, монтажа и доставката на елементите на асансьора (например при направата на технологични отвори за изкарване и вкарване на части за асансьора и тяхната доставка на мястото на монтажа). Оформянето на подходите към вратите на асансьора по етажите трябва да бъде обвързано с цялостната концепция за оформяне на асансьорната кабина. Направа на нова шахтова инсталация с осветление и всички допълнителни работи, необходими за осигуряването на нормалната и безопасна работа на асансьора предмет на настоящата поръчка, почистване на дъното на шахтата преди демонтажа и след демонтажа, извозване и изхвърляне на подходящо място на демонтираните части от стария асансьор. В предмета на поръчката са включени и гаранционна поддръжка на всички съоръжения за срока на гаранцията. Задължение на изпълнителя е и въвеждането в експлоатация на асансьорната уредба, удостоверено след извършване на съответния контрол от страна на компетентен орган и издадена документация. Дейностите да се извършват съгласно проект, подробно описан в техническа спецификация, представляваща неразделна част от настоящата поръчка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

П1 – срок на гаранционна поддръжка (гаранционен срок) в месеци; П2 – предлагана цена; П3 – Срок за изпълнение на поръчката; П4 -Срок за реакция при спиране на съоръжението, след възникване на технически проблем; П5 – Срок за отстраняване на дефекти по съоръжението

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/02/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офератата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощено от него лице, лично или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка. Предложения се приемат всеки работен ден от 8:00ч. до 16:30ч., от служителите в деловодството на РЗОК-Плевен, на адрес гр.Плевен, ул.”Княз Александър Батенберг I” №7 с краен срок 25.02.2016г. Важи датата на пощенското клеймо. Изискванията и указанията за офериране са публикувани на адреса на профила на купувача. Офертите ще бъдат отворени 29.02.2016г. от 10.00 часа, в сградата на РЗОК – Плевен, с адрес ул. "Княз Александър Батенберг I" №7, ет.5, в стая №504 „Заседателна зала“.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/02/2016