BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски”, За: Албена Мутанова – Ръководител Учебен отдел, Република България 1700, София, Тел.: 0898 776625, E-mail: uchebenotdel@nsa.bg

Място/места за контакт: Студентски град, Сграда Ректорат

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Услуги по печат и доставка на представителни и административни документи за Учебен отдел на НСА „Васил Левски“ за 2016 г. Поръчката е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16 г от ЗОП, за услуги включени в Решения на Министерски съвет №551/27.04.2014 г. и №278/28.04.2015 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79800000

Описание:

Печатни и други, свързани с печата услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Настоящата поръчка е за отпечатване и доставка на дипломи за висше образование – 1000 бр., европейско дипломно приложение – 300 бр., свидетелство за професионална квалификация -200 бр., удостоверения – СДК НСА – 500 бр., удостоверения за български език НСА – 100 бр., главна книга ОКС бакалавър – 20 бр., главна книга ОКС магистър – 5 бр., книга за регистриране на дипломи – 2 бр., документи за записване – студентска книжка – 1500 бр., папка опис – 1500 бр. и амбулаторни карти – 1000 бр., за Учебен отдел на Национална спортна академия “Васил Левски”, наричани за краткост „материали", подробно описани в приложение № 1 Техническа спецификация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

15000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Национална спортна академия „Васил Левски”, София, Студентски град – Ректорат, Учебен отдел, ст.109, ет.1.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят ще е задължен при условията на договора, представените ценова оферта и техническо предложение, да предоставя услуги по печат и доставка на представителни и административни документи като дипломи за висше образование, европейско дипломно приложение, свидетелство за професионална квалификация, удостоверения – СДК НСА, удостоверения за български език НСА, главна книга ОКС бакалавър, главна книга ОКС магистър, книга за регистриране на дипломи, документи за записване – студентска книжка, папка опис и амбулаторни карти, за Учебен отдел на Национална спортна академия “Васил Левски”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/02/2016 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участника следва да представи: 1. Декларация административни и банкови сведения (по образец), за валидност на офертата 2. Техническо предложение (по образец). 3. Ценова оферта (по образец). 4. Проектодоговор в три екземпляра (по образец). 5.МОСТРИ от материали. 6. Настоящата поръчка е запазена за специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, по смисъла на чл. 16г от ЗОП. Съгласно чл. 16г, ал. 10 от ЗОП, в настоящата поръчка не могат да участват специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, в случай, че не могат да изпълнят 80 на сто от нейния предмет със собствен ресурс, освен ако не ползват подизпълнители или ресурсите на трети лица, при условие, че и те са специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация по реда на чл.16г, ал. 7 от ЗОП. Специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, по смисъла на чл. 16г от ЗОП, представят декларация в която декларират информацията и обстоятелствата по 16г, ал. 7 и ал.10 от ЗОП. Участниците могат да подават своите предложения всеки работен ден на адрес София, Студентски град, НСА ет.1 ст.111 “Деловодство” - до 10.00 часа на 22.02.2016 г. Подадените след този час предложения за участие, включително и такива, чрез куриери и пощи няма да бъдат приемани за разглеждане, а участниците няма да бъдат допуснати до участие в процедурата. Дата, час и място на отваряне на офертите: 10.10 часа на 22.02.2016 г. Заседателна зала на Ректората, ет.3, НСА « Васил Левски», Студентски град, гр. София. Избраният изпълнител в срок до 3 (три) работни дни, от датата на получаване на утвърдения от Възложителя протокол за избора му за изпълнител, следва да представи: Оригинал или нотариално заверено копие на Документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП (свидетелства за съдимост на лицата представляващи участника по смисъла на 47, ал.4 от ЗОП) Оригинална декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (от лицата представляващи участника по смисъла на 47, ал.4 от ЗОП). Възложителят прилага чл.59, ал.6 от ЗОП за специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, съгласно чл. 16 г от ЗОП. В случай, че избраният изпълнител не е такова лице, следва в срок до 3 (три) работни дни, от датата на получаване на утвърдения от Възложителя протокол за избора му за изпълнител, да внесе гаранция за добро изпълнение на договора, в размер на 500 (петстотин) лева или да представи оригинал на банкова гаранция със срок на валидност до 31.12.2016 г., по образеца на документацията за участие.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/02/2016