Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: инж. Мариана Драганова; инж. Янка Здравкова, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818307; 066 818382, E-mail: zdravkova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/222-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация), и в задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ и Технически спецификации – приложение № 1.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обхватът на дейностите е съгласно Проект на договор (Приложение №2) и Технически спецификации (Приложение №1), неразделна част от настоящата покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

7723 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Стр. надзор следва да се извърши от консултант, получил удостоверение/ лиценз по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ. 2. Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е извършил минимум 1 услуга, еднаква или сходна с предмета на поръчката. За „услуга, сходна с предмета на поръчката”, възложителят ще приема услуги по упражняване на строителен надзор.3. Участникът следва да предложи минимум две технически лица, които ще участват в изпълнението на поръчката, отговарящи на следните минимални изисквания: - Експерт 1 - придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с една от следните строително-инженерна специалности - ПГС, ССС, ТС или ХТС, респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионалните квалификации за чуждестранни лица или еквивалент, с минимум 5 години стаж по специалността; - Експерт 2 – придобита образователно-квалификационна степен „магистър” със специалност инженер - геодезист, респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионалните квалификации за чуждестранни лица или еквивалент, с минимум 5 години стаж по специалността; Представената оферта трябва да съдържа: 1. Представяне на участника: 1.1. Данни за лицето, което прави предложението - посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата – Образец № 1; 1.2. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49, ал.1 от ЗОП - Валидно удостоверение/ лиценз (в приложимите случаи), съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, за упражняване на дейности по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издадено при условия и по ред, определени с Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с приложен към него списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, или еквивалентен документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – заверено копие ИЛИ декларация или удостоверение за наличие на такова удостоверение/ лиценз; 2. Доказателства за техническите възможности и квалификация: 2.1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите - Образец № 2, придружен от: 2.1.1. Доказателство за извършената услуга - под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2.2. Списък на експертите, които ще участват в изпълнението на поръчката, с посочени за тях образование, професионална квалификация и професионален опит - Образец № 3; 3. Декларация за оглед на обектите - Образец № 4; 4. Декларация за приемане условията на проекта на договор - Образец 5; 5. Техническо предложение – Образец 6; 6. Ценова оферта – Образец 7. Други изисквания. Офертата се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител. Представянето на офертата означава, че УЧАСТНИКЪТ приема изцяло всички общи и специални изисквания на настоящата документация. Офертата, както и всички представени документи, следва да бъдат на български език. Всички документи, представляващи копия, задължително се парафират “Вярно с оригинала”, подпис/ печат.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/02/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Габрово. Пликът с офертата следва да съдържа следния надпис: ОФЕРТА Община Габрово гр. Габрово 5300; пл. ”Възраждане ” № 3 за: „Упражняване на строителен надзор на аварийно укрепване на общинска инфраструктура” .........../име на Участника/.................. /адрес за кореспонденция/ ..... /лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ Офертите ще се отварят в 10:30 часа на 19.02.2016 г. в Зала, ет. 3 /сградата на Община Габрово – пл. Възраждане №3/. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. Срокът на валидност на офертата не може да бъде по-малък от 90 календарни дни считано от крайния срок за получаване на оферти.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/02/2016