Версия за печат

BG-Смядово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Смядово, пл. Княз Борис І № 2, За: Иван Кюркчиев, Р. България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2033, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Място/места за контакт: Община Смядово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smyadovo.bg..

Адрес на профила на купувача: http://op.smyadovo.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на 1 брой специализиран масажен стол за цялото тяло, 1 брой лесно преносим фотоапарат, 1 брой бърз документален скенер, необходими за нуждите на община Смядово по проект "Качествена грижа за достоен живот в община Смядово". ДОСТАВКАТА СЕ ИЗВЪРШВА СЪГЛАСНО ДОГОВОР ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05M90PO001-2.002-0002-С001 „КАЧЕСТВЕНА ГРИЖА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА СМЯДОВО”, ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД ЧРЕЗ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014 – 2020 Г.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

38651000, 33192000, 30216110

Описание:

Фотографски апарати
Медицинска мебел
Скенери за компютри


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на 1 брой специализиран масажен стол за цялото тяло, 1 брой лесно преносим фотоапарат и 1 брой бърз документален скенер, необходими за нуждите на община Смядово по проект "Качествена грижа за достоен живот в община Смядово". ДОСТАВКАТА СЕ ИЗВЪРШВА СЪГЛАСНО ДОГОВОР ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05M90PO001-2.002-0002-С001 „КАЧЕСТВЕНА ГРИЖА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА СМЯДОВО”, ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД ЧРЕЗ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014 – 2020 Г.” 1. Техническа спецификация: СПЕЦИАЛИЗИРАН МАСАЖЕН СТОЛ ЗА ЦЯЛОТО ТЯЛО ОПИСАНИЕ: Цялостен масаж за гърба Минимум 4 вида масаж Масаж на горната част на тялото Масаж с въздушно налягане Приставка за крака Колелца за лесно придвижване на масажиращ стол Връщане във вертикална позиция Автоматичен масаж Ръчен масаж на горната част на тялото Регулиране на разстоянието между масажните ролки Функция разтягане на ставите Дистанционно управление Тапицерия - Еко кожа, антибактериална или еквивалент ЛЕСНО ПРЕНОСИМ ФОТОАПАРАТ ОПИСАНИЕ: • Обектив - фокусно разстояние: минимално - не повече от 30 мм., максимално – не по-малко от 120 мм.; • Цифрово мащабиране – не по-малко от 35; • Оптично мащабиране – не по-малко от 4х; • Разделителна способност – брой ефективни елементи в кадъра не по-малко от 10 милиона (10 мега пиксела); • Стабилизация на изображението; • Вградена памет за запис на изображенията – не по-малко от 10 МВ; БЪРЗ ДОКУМЕНТАЛЕН СКЕНЕР ОПИСАНИЕ: • Скорост @ 200dpi, б & w, симплекс: 45 ррм • Скорост: 90 IPM @ 200 DPI, б / т, за двустранен печат • Оптична разделителна способност: 600 DPI • Изходна битова дълбочина: 24-битов • Автоматичното подаващо устройство Капацитет: 75 листа (80 г / м2 хартия) • Автоматичното подаващо устройство Максимален размер на хартията: 216 x 3810 мм • Автоматичното подаващо устройство Минимален размер на хартията: 48 х 71; Card: 85.6 х 54 mm • Дебелина на хартията / Тегло: 19-206 г / м2 • Интерфейс: USB 2.0 или еквивалент; • Коефициент на запълване: 6000 страници / ден • Драйвери: TWAIN, WIA, ISIS, Visioneer DriverPLUS или еквивалент; • Поддържани операционни системи (OneTouch 4): Windows 8, 7, Vista, XP (SP2) или еквивалент; • Visioneer OneTouch Technology: или еквивалент; • Изображение Enhancement Technology: Visioneer острота или еквивалент; • Електрозахранване Входно напрежение: 110-240 V ~ • Разход (активна) Мощност: 25 Watt • Консумирана мощност (покой): 1 Watt • Light Source: LED или еквивалент; • Imaging сензор: CIS или еквивалент; Максимална прогнозна стойност е 5300 / пет хиляди и триста лева / без ДДС, образувана по следния начин: 1. Специализиран масажен стол за цялото тяло 1 бр. Максимална прогнозна стойност-3000лв. 2. Лесно преносим фотоапарат 1 бр. Максимална прогнозна стойност - 300лв. 3. Бърз документален скенер 1 бр. Максимална прогнозна стойност - 2000 лв.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5300 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Смядово

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всяка оферта трябва да съдържа: а) Подписан списък на всички документи, съдържащи се в офертата на Участника; б) Оферта по образец №1. в) Документ за регистрация (заверено от участника копие) или Декларация за единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър (заверена от участника) - за българско юридическо лице образец №2; документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство (заверено от участника копие), а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност (заверено от участника копие); г) Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки по образец №3; Декларация се представя от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод от „заклет” преводач. д) Декларация по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки по образец №4; Декларация се представя от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. е) Декларация за приемане на условията на проектодоговора, по образец №5; Когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод. ж) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец №6, за която участникът подава оферта; з) Нотариално заверено пълномощно на лицето, което подписва офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия и управляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на упълномощителя и упълномощения, както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата; и) Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице). Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие, и да съдържа задължително информация за представляващия обединението; й) Ако в споразумението не е определено лицето имащо право да подаде офертата следва да се представи Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението); Съдържание на ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” : а) „Техническа оферта”– Образец № 8 следва да бъде изготвено по приложения образец към настоящата документация. Към техническото предложение се представя и декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, ако е приложимо. Съдържание на ПЛИК № 3 „Предлагана цена” Попълва се Образец № 10 „Ценово предложение” Участници, които по какъвто и да е начин, са включили някъде в офертата си извън Плик „№ 3" - с надпис "Предлагана цена" елемент/и, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в настоящата процедура. Документите в пликове № 1, № 2, № 3 се представят в един оригинал, едно заверено от участника копие, в писмен вид, на хартиен носител, надлежно подвързани и номерирани по страници, както и всички представени документи и на електронен носител - сканирани в pdf.формат. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания, както и сканирани в pdf.формат.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/02/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите за участие в процедурата се подават на адреса на Възложителя - гр. Смядово, пл. ”Княз Борис I” № 2 , тел 05351 2033, факс: 05351 2226 - Информационен център; Офертите ще бъдат отворени на 19.02.2016 г. от 11:00 ч. от комисия назначена от възложителя. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/02/2016