Версия за печат

BG-Царево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Царево, ул. Хан Аспарух № 36, За: Илина Ангелова, Република България 8260, Царево, Тел.: 0590 55046, E-mail: tsarevo@dir.bg, Факс: 0590 52003

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tsarevo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/profil-na-kupuvacha-sled-01-07-2014-godina.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е извършване на доставка чрез закупуване на нов лек автомобил за нуждите на Община Царево. Техническите параметри на автомобила са посочени в Техническата спецификация. Доставката ще се извърши съгласно изискванията и указанията на Възложителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34110000

Описание:

Леки автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на един брой нов лек автомобил за нуждите на Община Царево.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Най – близкото до гр. Царево представителство на съответната марка леки автомобили

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. Доставката на лекия автомобил да се извърши в най - близкото до гр. Царево представителство на съответната марка леки автомобили. ІІ. В предложената цена (в български лева, без вкл. ДДС) да бъдат включени всички разходи по: - доставката до най - близкото до гр. Царево представителство на съответната марка автомобили; - всички митнически такси, и други държавни вземания, които са дължими при внасяне на автомобила в страната и са заплатени от изпълнителя, транспортни разходи, документация и др.; - екотакса. ІІІ. Осигуряване на гаранционно и следгаранционно обслужване на лекия автомобил. ІV. Срок за изпълнение на поръчката: до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора.. V. Срок на валидност на офертата: 90 (деветдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите е „икономически най – изгодната оферта”. Избраният от възложителя критерий за оценка на офертите се прилага само по отношение на офертите на участниците, които отговарят на обявените от Възложителя критерии за подбор. Крайното класиране на участниците ще се извърши с комплексна оценка по следната формула: КО = ФО + ТО х 2, където: КО – комплексна оценка ФО – финансова оценка ТО – техническа оценка 2 - коефициент за тежест на показателя Финансова оценка на офертата: Финансовата оценка се получава по следната формула: ФО = (Цmin / Цi) х 100, където: Цmin е най-ниската предложена от участниците цена за изпълнение на доставката без включен ДДС; Цi е предложената от съответния участник цена за изпълнение на доставката без включен ДДС; Техническа оценка на офертата: Техническата оценка се получава по следната формула: ТО = (Сmin / Сi) х 100, където: Сmin е най-краткия срок предложен от участниците за доставка на автомобила. Сi е предложеният от съответния участник срок за доставка на автомобила.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/02/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи са публикувани в профила на купувача на интернет адрес:http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/profil-na-kupuvacha-sled-01-07-2014-godina. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Царево всеки работен ден до крайния срок за подаване на оферти - 17.02.2016 г. до 17:00 часа. Офертата се подава от участника или от упълномощено от него лице лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба на адрес: гр. Царево 8260, ул. "Хан Аспарух" № 36 за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка чрез закупуване на нов лек автомобил за нуждите на Община Царево". Място на отваряне на офертите: заседателната зала в административната сграда на община Царево, находяща се на ул. "Хан Аспарух" № 36, ет. 2, гр. Царево. Дата на отваряне на офертите 18.02.2016 г. от 10:30 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/02/2016