Версия за печат

BG-Ботевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО /ТП ДГС/-БОТЕВГРАД, към Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/, бул. Цар Освободител 26, За: инж. Иван Олегов Степанов, РБългария 2140, Ботевград, Тел.: 0885 893559, E-mail: dgsbotevgrad@abv.bg, Факс: 0885 893748

Място/места за контакт: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО /ТП ДГС/-БОТЕВГРАД, към Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160208vDed6318395.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ТП ДГС-БОТЕВГРАД СЪС СОТ И ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ за срок от 24 месеца

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79711000, 79714000

Описание:

Услуги чрез сигнално-охранителни системи
Услуги по наблюдение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.1. Осигуряване на техническа охрана с наличните технически средства /СОТ/ и реагиране в две помещения със специално предназначение в административната сграда на стопанството 24 часа в денонощието . 1.2. Извършване на мониторинг с постоянно видеонаблюдение на административната сграда и двора на стопанството и поддръжка на монтираната техника 24 часа в денонощието. 2. Стойност на поръчката 2.1. Прогнозната стойност на настоящата поръчка е 6000 лв./шест хиляди лева/ без ДДС. 2.2. Стойността по т.2.1. е равна на сбора от стойностите на услугите, описани в т.1.1,1.2. 2.3. Единичната цена на всяка услуга е както следва и важи за целия период на поръчката-24 месеца: 2.4. Осигуряване на техническа охрана с наличните технически средства /СОТ/ и реагиране в две помещения със специално предназначение в административната сграда на стопанството 24 часа в денонощието – до 80 лв. без ДДС за един календарен месец. 2.5. Извършване на мониторинг с постоянно видеонаблюдение на административната сграда и двора на стопанството и поддръжка на монтираната техника 24 часа в денонощието - до 170 лв. без ДДС за един календарен месец.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

административната сграда на стопанството и принадлежащия към нея двор

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

-Изпълнителят се задължава да поддържа сигнално охранителната техника (СОТ) в техническа изправност. -Изпълнителят извършва месечно профилактика на СОТ. -Изпълнителят се задължава при задействана аларма (СОТ) да реагира до 3 (три) минути от подадения сигнал. -Изпълнителят е длъжен при задействана аларма да се яви незабавно на обекта и да извърши проверка на алармения сигнал. В случай на реална опасност Изпълнителят предприема нужните действия. -Сигнално oхранителната дейност на Изпълнителя трябва да съответства на нормативните изисквания, посочени в Закона за частната охранителна дейност. -Изпълнителят се задължава да осигури техническа охрана с наличните технически средства /СОТ/ и реагиране в две помещения със специално предназначение в административната сграда на стопанството 24 часа в денонощието. -Изпълнителят се задължава да извърши мониторинг с постоянно видеонаблюдение на административната сграда и двора на стопанството и поддръжка на монтираната техника 24 часа в денонощието. -Изпълнителят е длъжен при възникване на нарушение или престъпление в наблюдавания обект да се яви незабавно с автопатрул в обекта и да извърши проверка. В случай на реална опасност Изпълнителят предприема нужните действия. - Изпълнителят е длъжен в работни дни да заключва в 18:00 ч двата входа на стопанството, а именно: вход от към бул.”Цар Освободител” и вход от към ул.”Иван Вазов”-околовръстен път, и в 7:00 ч. да се отключват. -При констатирани липси и други щети в съответния охраняваните обекти на Възложителя от Изпълнителя се търси пълна имуществена отговорност.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/02/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще бъдат отворени в 09.00 часа на 22.02.2016 г., в сградата на ТП ДГС-Ботевград, находяща се в гр.Ботевград, бул.”Цар Освободител”№26, от комисията определена от възложителя. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/02/2016